bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 14 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 81 oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Żelazków

zawiadamia strony postępowania

 
że pismem z dnia 10.07.2024 r. (data wpływu: 11.07.2024 r.) Inwestora - spółki GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW „FAMILY-FARM” Sp. z o.o., ul. Kaliska 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce, złożył wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie instalacji w celu kompostowania odpadów na działkach ewid. nr 254 i 255 obręb Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo Wielkopolskie.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-07-11
Publikujący B. Kot - admin 2024-07-11 15:02
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej: k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej: ustawa ooś, Wójt Gminy Żelazków

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 25 czerwca 2024 r. (data wpływu: 08.07.2024 r.), spółki RSENERGY DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Małe, na terenie działek nr ew. 60, 195, 259 obręb Złotniki Małe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-07-09
Publikujący B. Kot - admin 2024-07-09 14:53
Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
informuję, że:

- Wójt Gminy Żelazków w dniu 26 czerwca 2024 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.3.12.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” realizowanego na działkach ew. nr: 29, 28/3, 127 obręb 0006 Florentyna, 38, 1, 2/1 obręb 0010 Ilno, 177, 25/3 i 42 obręb 0003 Borków Stary.
-  Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28.05.2024 r. znak: WOO-II.4220.45.2024.AON.5, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.05.2024 r. znak: PK.ZZŚ.4901.65.2024.JS.2 oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 21.05.2024 r. znak: ON-NS.9011.3.20.2024 są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w godzinach urzędowania (tj. od godz. 730 do 1530).
- Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żelazków.

Treść informacji - otwórz
Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-06-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-26 14:51
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwana dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 26.06.2024 r. przez Wójta Gminy Żelazków decyzji znak: IWŚ.6220.3.12.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” realizowanego na działkach ew. nr: 29, 28/3, 127 obręb 0006 Florentyna, 38, 1, 2/1 obręb 0010 Ilno, 177, 25/3 i 42 obręb 0003 Borków Stary.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-06-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-26 14:47
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości

 
informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin – Biskupice Ołoboczne.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2024-06-20
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-25 14:59
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o ponownym przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”
 

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2024-06-24
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-24 15:03
OPINIA

 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków, znak sprawy IWŚ.6220.5.4.2024 z dnia 12.06.2024 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Małe”,
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków
i wymagań:

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2024-06-20
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-21 14:38
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Żelazków postępowania w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Złotniki Małe, na działce ewidencyjnej nr: 212, obręb Złotniki Małe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-06-20
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-21 14:35
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej: k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej: ustawa ooś, Wójt Gminy Żelazków

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 10 czerwca 2024 r. (data wpływu: 11.02.2024 r.), spółki RSENERGY DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Małe, na terenie działki nr ew. 212 obręb Złotniki Małe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-06-12
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-12 11:23

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości informację


o wydanej 27 maja 2024 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO- II.420.73.2022.AON.33, o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin-Kokanin. Decyzja została wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2024-05-28
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-31 08:10
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej: ustawą ooś, Wójt Gminy Żelazków

zawiadamia strony postępowania

 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” realizowanego na działkach ew. nr: 29, 28/3, 127 obręb 0006 Florentyna, 38, 1, 2/1 obręb 0010 Ilno, 177, 25/3 i 42 obręb 0003 Borków Stary.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-05-29
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-29 15:19

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 11 marca 2024 r. znak: IWŚ.6220.3.3.2024

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna – Boków Stary”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, i wskazać na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2024-05-28
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-29 15:15

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa
w pracach nad projektem
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”


Treść ogłoszenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-27 12:09

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 19 stycznia 2024 r., znak: IWŚ.6220.1.2.2024, uzupełnionego 13 lutego 2024 r. i 8 maja 2024 r.

odmawiam zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji w celu kompostowania odpadów”, na działkach nr 254 i 255, obręb Złotniki Male, gmina Żelazków, z uwagi na kwalifikację przedsięwzięcia do przepisów § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2024-05-22
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-23 08:58
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Żelazków postępowania w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary” realizowanego na działkach o nr ewid. 29, 28/3, 127 - obręb 0006 Florentyna, na działkach o nr ewid. 38, 1, 2/1 - obręb Ilno oraz na działkach ewid. nr 177, 25/3, 42 - obręb 0003 Borków Stary

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2024-05-21
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-22 12:01
OPINIA
 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.3.5.2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wydania ponownej opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary”
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2024-05-16
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-16 14:23
OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.3.5.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary”
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2024-03-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-27 09:49
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Żelazków postępowania w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna - Borków Stary realizowanego na działkach o nr ewid. 29, 28/3, 127-obręb 0006 Florentyna, na działkach o nr ewid. 38, 1, 2/1- obręb Ilno oraz na działkach 177, 25/3, 42 - obręb 0003 Borków Stary.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2024-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-18 09:25
Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
informuję, że:

 
- Wójt Gminy Żelazków w dniu 11 marca 2024 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.2.6.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Żelazków, na terenie działek nr ewid. 157, 158 w m. Żelazków, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.
- Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09.02.2024 r. znak: WOO-IV.4220.134.2024.KJ.1, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.02.2024 r. znak: PO.ZZŚ.4901.29.2024.RG oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 01.02.2024 r. znak: ON-NS.9011.3.7.2024 są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.30 do 15.30).
- Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żelazków. W celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się z sekretariatem Urzędu Gminy Żelazków z powołaniem się na znak niniejszej sprawy lub pracownikiem prowadzącym postępowanie (e-mail: srodowisko@zelazkow.pl, tel. (62) 752 18 52), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Treść informacji - otwórz
Treść decyzji - otwórz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-03-11
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-11 14:53
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwana dalej ustawą ooś,
zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 11.03.2024 r. przez Wójta Gminy Żelazków decyzji znak: IWŚ.6220.2.6.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Żelazków, na terenie działek nr ewid. 157, 158 w m. Żelazków, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania. Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09.02.2024 r. znak: WOO-IV.4220.134.2024.KJ.1, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.02.2024 r. znak: PO.ZZŚ.4901.29.2024.RG oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 01.02.2024 r. znak: ON- NS.9011.3.7.2024 są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w godzinach urzędowania (tj. od godz. 730 do 1530).

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-03-11
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-11 14:42
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej: k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej: ustawa ooś, Wójt Gminy Żelazków

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 28 lutego 2024 r. (data wpływu: 29.02.2024 r.), uzupełniony pismem z dnia 08.03.2024 r. Inwestora – Powiatu Kaliskiego, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596 P na odcinku Florentyna – Borków Stary” realizowanego na działkach ew. nr: 29, 28/3, 127 obręb 0006 Florentyna, 38, 1, 2/1 obręb 0010 Ilno, 177, 25/3 i 42 obręb 0003 Borków Stary.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-03-11
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-11 14:38
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin – Biskupice Ołoboczne.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2024-02-28
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-05 13:57
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin – Biskupice Ołoboczne.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2024-02-21
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-27 08:22
Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
informuję, że:

- Wójt Gminy Żelazków w dniu 26 lutego 2024 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.8.9.2023 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.5.7.2023 z dnia 05.10.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków (tytuł inwestycji po zmianie: Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,56 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków).
- Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25.01.2024 r. znak: WOO-IV.4220.1456.2023.MDK.4, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.11.2023 r. znak: PO.ZZŚ.2.4901.279.2023.JS, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 29.11.2023 r. znak: ON-NS.9011.3.47.2023 są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w godzinach urzędowania (tj. od godz. 730 do 1530).
- Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żelazków.

Treść informacji - otwórz
Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-26 14:59
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 10, 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwana dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 26.02.2024 r. przez Wójta Gminy Żelazków decyzji znak; IWŚ.6220.8.9.2023 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.5.7.2023 z dnia 05.10.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków (tytuł inwestycji po zmianie: Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,56 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków).

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-02-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-26 14:54
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej: ustawą ooś, Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Żelazków, na terenie działek nr ewid. 157, 158 w m. Żelazków, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-02-13
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-13 15:09
OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków, znak sprawy IWS.6220.2.4.2024 r. z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Żelazków, na terenie działek nr ewid. 157, 158 w m. Żelazków, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”,

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków
i wymagań:

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2024-02-12
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-13 15:04
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 25.01.2024 r., znak: IWŚ.6220.2.2.2024
postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 1-4 instalacji fotowoltaicznych ŻELAZKÓW na terenie działek nr ewid. 157, 158 w m. Żelazków, o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania”, obręb Żelazków, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2024-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-13 14:58
Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
informuję, że:

- Wójt Gminy Żelazków w dniu 6 lutego 2024 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.11.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 3, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Janków (gmina Żelazków) realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb): 95/11, ark. 2, obr. 0011 Janków.
- Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29.12.2023 r. znak: WOO-IV.4220.1578.2023.SK.1, opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.01.2024 r. znak: PO.ZZŚ.3.4901.370.2023.RG są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w godzinach urzędowania (tj. od godz. 730 do 1530).
- Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żelazków.

Treść informacji - otwórz
Treść decyzji - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-02-06
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-06 15:32
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwana dalej ustawą ooś,
zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 06.02.2024 r. przez Wójta Gminy Żelazków decyzji znak: IWŚ.6220.11.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 3, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Janków (gmina Żelazków) realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb): 95/11, ark. 2, obr. 0011 Janków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-02-06
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-06 15:30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 04:56:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.