bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 2, art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. „Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin” – ODCINEK B”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-02-19
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-21 15:29
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, z 17 stycznia 2024 r., uzupełnionego 13 lutego 2024 r. (daty wpływu do tut. urzędu) dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Q=12 500m3/h MOP 5,4MPa w miejscowości Zborów wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN150 MOP 5,4MPa” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz innych czynności w zakresie budowy stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500m3/h MOP 5,4_MPa, na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów,

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2024-02-16
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-21 11:17
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSK-V.7440.15.2023 z dnia 12 stycznia 2024 r. do Wójta Gminy Żelazków, Wójta Gminy Blizanów, Wójta Gminy Gołuchów, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, o zaopiniowanie „Projektu…”. Wójt Gminy Żelazków, Wójt Gminy Blizanów, Wójt Gminy Gołuchów, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologicznoinżynierskich dla inwestycji pn. „Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin” – ODCINEK B”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-01-12
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 09:17
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu na wniosek Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika - Krzysztofa Łubiankę, postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. „Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin” – ODCINEK B” zwanego dalej „Projektem…”. Z dokumentacją przedmiotowej sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Zarządzaniem Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Al. Niepodległości 34, piętro X, część A, pokój nr 1053).

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-01-12
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 09:14
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika – Krzysztofa Łubiankę,
POSTANAWIAM

nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-V.7440.12.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich
dla inwestycji pn.: Opracowanie projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin – odcinek A”, zwany dalej „Projektem…”, ze względu na interes społeczny.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-01-11
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 09:11
OBWIESZCZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu,

zawiadamia,

że w dniu 8 stycznia 2024 r. po rozpatrzeniu odwołania Prezydenta Miasta Kalisza od decyzji znak: GP.6733.14.2022 z dnia 09.11.2023 r. Wójta Gminy Żelazków w sprawie odmowy ustalenia na wniosek Miasta Kalisza lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych Gmin w miejscowości Dębe działka 3/3, gm. Żelazków została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO-4213/293/23 o treści: Uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu2024-01-08
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-10 13:57
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.)
ZAWIADAMIAM
o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-V.7440.12.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., o następującej treści:
DECYZJA
Na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika - Krzysztofa Łubiankę,

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2023-12-14
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-19 10:13
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. 1029 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin-Kokanin.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2023-12-06
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-13 08:21
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków obejmującego działkę nr ewid. 55/5.

Treść ogłoszenia - otwórz

- pobierz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-12-13
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-13 08:08
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
o przekazaniu odwołania Prezydenta Miasta Kalisz od decyzji Wójta Gminy Żelazków znak GP.6733.14.2022 z dnia 09.11.2023r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla miasta Kalisza i okolicznych Gmin” na dz. nr 3/3 w miejscowości Dębe, obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków .
Informuje, że zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-30 11:19
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.6.2023 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej Sn i Nn, na terenie położonym w miejscowości Borków Stary, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 25/5, 25/2, 25/4, 45, 47/13, 25/3, 46, 176/2, 177, 184/2, 184/14 (obręb Borków Stary). Postanowienie Starosty Kaliskiego ABP.673.33.2023 z dnia 30 października 2023r. Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DI-IV.7637.178.2023 z dnia 02.11.2023r. Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu PO.ZPU.2.521.2904.2023.WR

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-11-20
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-20 13:56
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM
że została wydana decyzja Nr GP.6733.14.2022 z dnia 09.11.2023r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla miasta Kalisza i okolicznych Gmin” na dz. nr 3/3 w miejscowości Dębe, obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-11-10
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-10 09:10
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
ZAWIADAMIAM
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin – odcinek A”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2023-11-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-09 09:16
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.1.1.2023 zmieniająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr KAL3043A (wieża telekomunikacyjna, szafy techniczne, ogrodzenie terenu, system antenowy, wewnętrzna linia zasilająca, kanalizacja telekomunikacyjna), na terenie położonym w miejscowości Złotniki Wielkie, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 213 (obręb Złotniki Wielkie)

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-10-26
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-26 12:58
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postępowania na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej SN i nN” na dz. 25/5, 25/2, 25/4, 45, 47/13, 25/3, 46, 176/2, 177, 184/2, 184/14 obręb geodezyjny Borków Stary, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-10-17
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-17 15:23
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu na wniosek Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika - Krzysztofa Łubiankę, postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin – odcinek A” zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2023-10-02
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-06 08:59
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSK-V.7440.12.2023 z dnia 2 października 2023 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyn, Wójta Gminy Żelazków, Wójta Gminy Stare Miasto, Burmistrza Rychwała, o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin – odcinek A”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2023-10-02
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-06 08:55
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującego teren działek nr 223/3 i 223/8, obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz

- pobierz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-09-20
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-20 10:15
Modyfikacja B. Kot - admin 2023-09-28 10:32
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącej działki nr 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 - pobierz
2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków, dotyczącego działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
- pobierz
3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków, obejmującą działkę nr 268/28 obręb Kokanin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
- pobierz

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-09-20
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-20 10:00
Modyfikacja B. Kot - admin 2023-09-28 10:18
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Russów, gm. Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-02 10:55
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom

w zakresie terminalu

Na podstawie art. 12 i 12a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2023 r. poz. 924) - zwanej dalej: ustawą,
zawiadamiam

o wydaniu, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 12/2023 z dnia 31 maja 2023 r. (znak IR-III.747.17.2023.8) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa stacji gazowej Zborów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-06-14
Publikujący B. Kot - admin 2023-06-19 11:06
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków
obejmującego działkę nr ewid. 55/5

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-05-24
Publikujący B. Kot - admin 2023-05-24 13:37
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla inwestycji pn. „Budowa stacji gazowej ZborówZborów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-05-17
Publikujący B. Kot - admin 2023-05-17 15:30
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
 

zawiadamiam
 
o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji Nr 8/2023 z 12 kwietnia 2023 r. (znak IR-III.747.12.2023.5) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Budowa stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500 m3/h MOP 5,4 MPa na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-04-24
Publikujący B. Kot - admin 2023-04-27 11:11
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla zadania pn. „Budowa stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500 m3/h MOP 5,4 MPa na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów”, w zakresie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- w nawiasie podano oznaczenie księgi wieczystej.
Powiat kaliski
Gmina Żelazków
Jednostka ewidencyjna: 300711_2, Żelazków
Obręb: 0022 Zborów, dz. nr ewid.: 411/2 (KZ1A/00031074/3)

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-03-17
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-22 13:35
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącego działki nr 268/28 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zmiana uchwały XXXIV/251/01 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków w części obejmującej działkę nr 268/28, obręb Kokanin),

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:53
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującego teren działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:50
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącego działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:48
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Studium - pobierz


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:45
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam o wydaniu, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 4/2023 z 27 lutego 2023 r. (znak IR-III.747.5.2023.5) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN400 Odolanów - Adamów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-03-08
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-10 09:22
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 26 lutego 2024r. 01:36:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.