bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Z A W I A D O M I E N I E- O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami )
Z A W I A D A M I A M

że została wydana decyzja Nr GP.6733.3.2024 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W ŻELAZKOWIE - SIEDZIBA URZĘDU GMINY OBEJMUJĄCEGO REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE POKRYCIA DACHOWEGO, ELEWACJI, INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, ITP.” Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DI-IV.7637.118.2024 z dnia 05.06.2024r. Postanowienie Starosty Kaliskiego OSL.6123.11.52.2024 z dnia 29.05.2024r. , Postanowienie nr 492/2024 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu z dnia 14.06.2024r.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-06-18
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-18 15:04
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

o wszczęciu na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa linii kablowej nN 0,4 kV” na dz. nr 30 (obręb Kolonia Skarszewek),miejscowość Kolonia Skarszewek, gm. Żelazków.

Treść zawidomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-06-14
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-14 14:33
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
 

ZAWIADAMIAM


o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62- 817 Żelazków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przebudowie budynku technologicznego SUW wraz z armaturą i wyposażeniem, budowie dwóch nowych naziemnych zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) wody uzdatnianej wraz z niezbędnym orurowaniem i kanalizacją, budowie nowego odstojnika wód popłucznych z kanalizacją popłuczyn i wylotem do rowu, wymianie obudowy studni głębinowej i uzbrojenia, przebudowie i budowie nowych rurociągów technologicznych międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych, budowie kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni zakończonej studzienką neutralizacyjną chloru (bezodpływową), budowie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych (szambo), budowie przewodów energetycznych i sterowania, budowie rurociągu wodociągowego oraz przewodów energetycznych i sterowania do projektowanej studni nr 3, przebudowie i modernizacji bloku technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody wraz z niezbędnymi instalacjami w tym elektryczną i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym oraz wykonaniu fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z realizacją elementów zagospodarowania terenu SUW (drogi wewnętrzne, dojścia i dojazdu, zieleń, ogrodzenie terenu itp.)realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Janków” na dz. nr 89, 95/2, 95/12, 95/11, 95/8 (obręb Janków), miejscowość Janków, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-05-29
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-29 10:31
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62- 817 Żelazków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą rewitalizacja zabytkowego Dworu w Żelazkowie- siedziba Urzędu Gminy obejmująca remont budynku w zakresie pokrycia dachowego, elewacji, instalacji wewnętrznych itp.” na dz. 442/13 obręb geodezyjny Żelazków, miejscowość Żelazków, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-05-24
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-24 08:10
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowie linii kablowej nN” na dz. 83/2, 109/12, 109/26, 109/25, 109/21 obręb geodezyjny Skarszew, miejscowość Skarszew, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-05-23
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-23 09:03
OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023r., poz. 775 z późn. zmianami) jak również art. 401 ust. 3, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja - pozwolenie wodnoprawne w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach na DK25 w m. Anielin w km 289+300 do 289+730 oraz w m. Witoldów w km 289+900 do 290+200”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2024-04-09
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-11 09:57
Na podstawie art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 633 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 
O wydaniu przez Marszałka województwa Wielkopolskiego decyzji znak:
DSK-V.7440.15.2023 z dnia 2 kwietnia 2024r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-04-10
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-10 15:13
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami )
Z A W I A D A M I A M

że została wydana decyzja Nr GP.6733.2.2024 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie nowego budynku technologicznego SUW wraz z odpowiednią armaturą i wyposażeniem, budowie dwóch nowych zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) wody uzdatnianej, budowie nowego odstojnika wód popłucznych, przebudowie i budowie nowych rurociągów technologicznych między obiektowych wodno-kanalizacyjnych, budowie kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni zakończonej studzienką neutralizacyjną chloru (bezodpływową), budowie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych (szambo) oraz przewodów energetycznych i sterowania, przebudowie i modernizacji bloku technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody wraz z niezbędnymi instalacjami w tym elektryczną i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym oraz wykonaniu fundamentu pod agregat prądotwórczy realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pólko””, na terenie położonym w gminie Żelazków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 49/3, 49/2 i 49/1 (obręb Pólko) , miejscowość Pólko.

Treść zawiadimienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-03-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-26 15:47
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu

Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą oraz na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

zawiadamiam

że 18 marca 2024 r., została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, decyzja nr 31/24 znak: IR-V.7840.45.2024.9 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Q=12 500m3/h MOP 5,4MPa w miejscowości Zborów wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN150 MOP 5,4MPa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz innych czynności w zakresie budowy stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500m3/h MOP 5,4_MPa, na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2024-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-25 08:28
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późn. zm) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
obwieszcza,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach na DK25 w m. Anielin w km 289+300 do 289+730 oraz w m. Witoldów w km 289+900 do 290+200” na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejących rowów otwartych przydrożnych wraz z przepustami:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2024-03-04
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 09:50
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62- 817 Żelazków, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa nowego budynku technologicznego SUW wraz z odpowiednią armaturą i wyposażeniem, budowa dwóch nowych zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) wody uzdatnianej, budowa nowego odstojnika wód popłucznych, budowa nowych rurociągów technologicznych międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych, budowie kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni zakończonej studzienką neutralizacyjną chloru (bezodpływową), budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych (szambo) oraz przewodów energetycznych i sterowania, przebudowa i modernizacji bloku technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody wraz z niezbędnymi instalacjami w tym elektryczną i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym oraz wykonaniu fundamentu pod agregat prądotwórczy, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pólko” na dz. 49/3, 49/2 i 49/1 obręb geodezyjny Pólko, miejscowość Pólko, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-03-04
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-04 14:02
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62- 817 Żelazków, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi gminnej” na dz. 79 obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-03-01
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-01 09:26
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.14.2022 z dnia 26.02.2024r. umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla miasta Kalisza i okolicznych Gmin” na dz. nr 3/3 w miejscowości Dębe, obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-02-28
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-28 08:59
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 2, art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. „Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin” – ODCINEK B”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-02-19
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-21 15:29
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, z 17 stycznia 2024 r., uzupełnionego 13 lutego 2024 r. (daty wpływu do tut. urzędu) dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Q=12 500m3/h MOP 5,4MPa w miejscowości Zborów wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN150 MOP 5,4MPa” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz innych czynności w zakresie budowy stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500m3/h MOP 5,4_MPa, na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów,

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2024-02-16
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-21 11:17
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSK-V.7440.15.2023 z dnia 12 stycznia 2024 r. do Wójta Gminy Żelazków, Wójta Gminy Blizanów, Wójta Gminy Gołuchów, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, o zaopiniowanie „Projektu…”. Wójt Gminy Żelazków, Wójt Gminy Blizanów, Wójt Gminy Gołuchów, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologicznoinżynierskich dla inwestycji pn. „Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin” – ODCINEK B”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-01-12
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 09:17
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu na wniosek Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika - Krzysztofa Łubiankę, postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. „Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin” – ODCINEK B” zwanego dalej „Projektem…”. Z dokumentacją przedmiotowej sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Zarządzaniem Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Al. Niepodległości 34, piętro X, część A, pokój nr 1053).

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-01-12
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 09:14
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika – Krzysztofa Łubiankę,
POSTANAWIAM

nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-V.7440.12.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich
dla inwestycji pn.: Opracowanie projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin – odcinek A”, zwany dalej „Projektem…”, ze względu na interes społeczny.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-01-11
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 09:11
OBWIESZCZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu,

zawiadamia,

że w dniu 8 stycznia 2024 r. po rozpatrzeniu odwołania Prezydenta Miasta Kalisza od decyzji znak: GP.6733.14.2022 z dnia 09.11.2023 r. Wójta Gminy Żelazków w sprawie odmowy ustalenia na wniosek Miasta Kalisza lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych Gmin w miejscowości Dębe działka 3/3, gm. Żelazków została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO-4213/293/23 o treści: Uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu2024-01-08
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-10 13:57
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.)
ZAWIADAMIAM
o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-V.7440.12.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., o następującej treści:
DECYZJA
Na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika - Krzysztofa Łubiankę,

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2023-12-14
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-19 10:13
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. 1029 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin-Kokanin.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2023-12-06
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-13 08:21
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków obejmującego działkę nr ewid. 55/5.

Treść ogłoszenia - otwórz

- pobierz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-12-13
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-13 08:08
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
o przekazaniu odwołania Prezydenta Miasta Kalisz od decyzji Wójta Gminy Żelazków znak GP.6733.14.2022 z dnia 09.11.2023r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla miasta Kalisza i okolicznych Gmin” na dz. nr 3/3 w miejscowości Dębe, obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków .
Informuje, że zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-30 11:19
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.6.2023 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej Sn i Nn, na terenie położonym w miejscowości Borków Stary, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 25/5, 25/2, 25/4, 45, 47/13, 25/3, 46, 176/2, 177, 184/2, 184/14 (obręb Borków Stary). Postanowienie Starosty Kaliskiego ABP.673.33.2023 z dnia 30 października 2023r. Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DI-IV.7637.178.2023 z dnia 02.11.2023r. Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu PO.ZPU.2.521.2904.2023.WR

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-11-20
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-20 13:56
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM
że została wydana decyzja Nr GP.6733.14.2022 z dnia 09.11.2023r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla miasta Kalisza i okolicznych Gmin” na dz. nr 3/3 w miejscowości Dębe, obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-11-10
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-10 09:10
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
ZAWIADAMIAM
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin – odcinek A”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2023-11-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-09 09:16
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.1.1.2023 zmieniająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr KAL3043A (wieża telekomunikacyjna, szafy techniczne, ogrodzenie terenu, system antenowy, wewnętrzna linia zasilająca, kanalizacja telekomunikacyjna), na terenie położonym w miejscowości Złotniki Wielkie, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 213 (obręb Złotniki Wielkie)

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-10-26
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-26 12:58
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postępowania na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej SN i nN” na dz. 25/5, 25/2, 25/4, 45, 47/13, 25/3, 46, 176/2, 177, 184/2, 184/14 obręb geodezyjny Borków Stary, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-10-17
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-17 15:23
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu na wniosek Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika - Krzysztofa Łubiankę, postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin – odcinek A” zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2023-10-02
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-06 08:59
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSK-V.7440.12.2023 z dnia 2 października 2023 r. do Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyn, Wójta Gminy Żelazków, Wójta Gminy Stare Miasto, Burmistrza Rychwała, o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin – odcinek A”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2023-10-02
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-06 08:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 20:16:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.