bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

do Rady Gminy Żelazków sporządzony dnia 22 listopada 2010r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żelazkowie

Treść protokołu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-11-22
Publikujący -

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW
Wójta Gminy Żelazków

sporządzony dnia 22 listopada 2010r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żelazkowie.

Treść protokołu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-11-22
Publikujący -

 

INFORMACJA
dla mężów zaufania wyznaczonych
w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Żelazków informują mężów zaufania, że w dniu 21 listopada 2010r. rozpoczynają pracę w swoich siedzibach o godz. 7:00. 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-11-19
Publikujący -

 

Uchwała Nr 10
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały  - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-11-04
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 4 listopada 2010r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Żelazków w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Treść obwieszczenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-11-04
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻELAZKOWIE
z dnia 3 listopada 2010r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-11-03
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ŻELAZKOWIE
z dnia 2 listopada 2010r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-11-02
Publikujący -

 

Uchwała Nr 7
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 2 listopada 2010 roku

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-11-02
Publikujący -

 

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 2 listopada 2010r.

Komisarz Wyborczy w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 4 listopada 2010r. o godz. 13:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żelazkowie odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

Treść komunikatu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-11-02
Publikujący -

 

POSTANOWIENIE Nr 313/10
Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2010-10-27
Publikujący -

 

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 27 października 2010r.

o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Treść komunikatu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-10-27
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 25 października 2010r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2010-10-25
Publikujący -

I N F O R M A C J A


W związku ze zbliżającymi się wyborami do organów samorządu terytorialnego wyznaczonego na dzień 21 listopada 2010r., informujemy o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pilęgnacyjny, a także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolnośąci do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów lub osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego „pełnomocnictwem do głosowania.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców tej samej gminie, co
udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Wykluczone jest by pełnomocnikami byli mężowie zaufania, kandydaci na radnego, wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz osoby wchodzące w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. .
Można być pełnomocnikiem najwyżej dwóch osób pod warunkiem, że jedną z nich jest ktoś z bliskiej rodziny lub osoba, którą pełnomocnik prawnie się opiekuje.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem ( burmistrzem, prezydentem miasta )
lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta ( burmistrza,
prezydenta miasta ) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta ) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców,
najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów .

Do wniosku załącza się :

1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu  niepełnosprawności
2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem


Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania – przez złożenie
stosownego oświadczenia najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów lub doręczenie takiego
oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Również w drugiej turze wyborca z niepełnosprawnością będzie mógł zagłosować z pomocą pełnomocnika wyborczego. Wnioski będzie można składać do 25 listopada 2010r.

Jednocześnie informujemy, że spis wyborców będzie udostępniony do wglądu na pisemny wniosek złożony w tut. Urzędzie Gminy – Biuro Ewidencji Ludności , I piętro pok. Nr 14 w dniach od 08.11.2010r. do 12.11.2010r. w godz. od 8.00.do 15.00 .

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Żelazków – Ewidencja Ludności, I piętro, pokój 14 tel. 62 769-10-41, 62 75 218 54.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2010-10-21
Publikujący -

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2010r. dotyczące członkostwa w komisjach wyborczych.

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2010-10-13
Publikujący -

 

Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 11 października 2010 r.

W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. GminnaKomisja Wyborcza w Żelazkowie informuje, żedyżury dla przyjmowania zgłoszeń:
  1. list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazków pełnione są od dnia 13 października 2010 r. do dnia 21 października 2010 r. codziennie w godzinach od 800 do 1500 ,
  2. a w dniu 22 października 2010 r. w godzinach od 800 do 2400;
  3. kandydatów na wójta Gminy Żelazków pełnione są od dnia 13 października 2010 r. do dnia 26 października 2010 r. codziennie w godzinach od 800 do 1500 , a w dniu 27 października 2010 r. w godzinach od 800 do 2400;


Dyżury pełnione będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Żelazkowie , sala posiedzeń
Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy w Żelazkowie , pokój nr 1

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie

Dawid Żabiński

Treść komunikatu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-10-12
Publikujący -

 

Uchwała nr 3/2010
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 11 października 2010r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-10-11
Publikujący -

 

Uchwała nr 2/1010
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 11 października 2010r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-10-11
Publikujący -

Uchwała nr 1/2010
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 11 października

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-10-11
Publikujący -

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 11 października 2010r.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2010-10-11
Publikujący -

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie składu Terytorialnej Komisji Wyborczej - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2010-10-08
Publikujący -

 

Wyjaśnienia, informacje, druki Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów samorządowych 2010 dostępne są na stronie www.pkw.gov.pl

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2010-09-29
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2010r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie w wyborach do Rady Gminy Żelazków, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2010-09-22
Publikujący -

Zarządzenie Nr 64/2010
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2010 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2010-09-22
Publikujący -

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 21 września 2010r.

podaje do publicznej wiadomości,

że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłoszenia kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Treść komunikatu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2010-09-21
Publikujący -
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 21:57:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.