bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Informacja
Obwodowych Komisji Wyborczych
z dnia 27 września 2019 r.

podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłObwodowe Komisje Wyborcze2019-09-27
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-30 08:42
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2019-09-23
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-26 09:55
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi  na dzień 13 października 2019 roku,  Wójt Gminy Żelazków informuje:

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców i jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności, I piętro pok. Nr 14 w dniach od 23.09.2019 r. do 07.10.2019 r. w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11.10.2019r., w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14, w godzinach pracy urzędu tj.(poniedziałek-piątek 7.30-15.30). Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić uwagę , aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.


Dopisanie wyborcy do spisu wyborców na wniosek

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, można składać do dnia 08.10.2019r. w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14,w godzinach pracy urzędu tj.(poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żelazków oraz

w obwieszczeniu Wójta Gminy Żelazków o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. 13.09.2019r.

 

Dopisanie wyborcy do rejestru wyborców na wniosek

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisani są do rejestru jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek. Wyborcy, którzy złożą wniosek o dopisanie do rejestru wyborców, będą ujmowani w spisach wyborców do każdych wyborów.

Do wniosku o wpis do rejestru wyborców dołącza się:

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy’

- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania

 

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy Żelazków w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców dostępny jest w Urzędzie Gminy Żelazków piętro I pok. Nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Akt pełnomocnictwa

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Przepis stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

  2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,

  3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.
Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać do dnia 04.10.2019r. w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14, w godzinach pracy urzędu tj.(poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

 

Głosowanie korespondencyjne

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą również zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a do dnia 30.09.2019r. w Siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, ul. Staszica 47a, wejście B (piętro II) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel./fax /62/ 753-88-80, kal-del@kbw.gov.pl.

 

Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek, aktów pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14 oraz pod numerem telefonów 62 769 10 41, 62 752 18 54.

Wniosek o wpis do spisu - pobierz pdf, pobierz doc

Wniosek o wpis do rejestru wyb- pobierz pdf, pobierz doc

Wniosek o wydanie zaświaczenia o prawie do głosowania - pobierz pdf, pobierz doc

Wniosek o pełnomocnictwo - pobierz pdf, pobierz doc

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - pobierz pdf, pobierz doc

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Kurek2019-09-19
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-19 15:01
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 16 września 2019r.


 
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgloszeń kandydatów do dnia 18 września 2019r. do godziny 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków do niżej wymienionych komisji wyborczych

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2019-09-16
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-16 15:37

Na platformie www.gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Kurek2019-09-11
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-11 12:06
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 września 2019 roku

Wójt Gminy Żelazków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-09-06
Publikujący B. Kot - admin 2019-09-11 11:59
Zarządzenie
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Treść zarządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-08-21
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-26 10:47
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

 
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2019-08-20
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-27 12:37
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

 
w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2019-08-20
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-27 12:31
Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej2019-08-06
Publikujący B. Kot - admin 2019-08-21 11:05
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 22:11:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.