bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Szkolne Stypendium Socjalne/Zasiłek Szkolny

na podstawie:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 

• Uchwały nr  XXXVI,189/09  Rady Gminy Żelazków z dnia  19 sierpnia 2009r. w sprawie   Regulaminu  przyznawania   pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelazków                

 

W ROKU SZKOLNYM WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15 WRZEŚNIA, W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA.• stypendium szkolne jest skierowane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Żelazków; 


• wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Żelazków pokój nr 6;

 


Stypendium szkolne przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł.
Dochód oblicza się na podstawie 
art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 - j.t.).


Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny.


Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Żelazków.


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia

3. dyrektora szkoły


Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne: 

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym  wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podreczników

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie,


Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 

1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie;
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku(z prawem lub bez prawa do zasiłku);
3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
5. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
6. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
8. odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
9. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
10. informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej - osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2013 r. (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie), w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu.


W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS.

 

Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Zasiłek szkolny:

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


 wzór wniosku do pobrania - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-08-03
Publikujący B. Kot - admin 2014-07-17 11:46
Modyfikacja B. Kot - admin 2021-09-02 10:48
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 22:39:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.