bip.gov.pl
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

ZMIANY:
2024-07-15 15:06:48: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2024-07-15 15:06:29: Dodano plik Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianie treści SWZ 15.07.2024r..pdf
Więcej >>>
2024-07-15 15:05:55: Dodano plik Odpowiedzi na pytania 15.07.2024r..pdf
2024-07-15 15:05:26: Dodano plik SWZ ZP.271.6.2024 Aktualizacja 15.07.2024r..pdf
2024-07-12 10:41:09: Dodano plik SUW_JANKOW.zip


Ogłoszenie nr 2024/BZP 00388416/01 z dnia 2024-06-28
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żelazków138
1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f439e90-3521-11ef-acf6-4e696a6d8c25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00388416
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00016348/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f439e90-3521-11ef-acf6-4e696a6d8c25
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków.
2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: obronacywilna@zelazkow.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 62 752 18 50.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego, w szczególności Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żelazków, Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani nie będzie miało miejsca profilowanie danych.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do sprostowania tych danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego Załączników), prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do ich przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania planowanej modernizacji i przebudowy stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, obejmujących swym zakresem roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne, elektryczne i zagospodarowanie terenu SUW.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium 1 – Cena oferty – 60 pkt.
Kryterium 2 – Okres gwarancji – 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 – Dostawa wozu do wody pitnej z rampą czerpalną.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę fabrycznie nowego przedmiotu zamówienia,
2) rozruch dostarczonego przedmiotu zamówienia w obecności przedstawicieli Zamawiającego,
3) przeszkolenie co najmniej 1 pracownika Zamawiającego w zakresie zasad użytkowania, obsługi konserwacji i eksploatacji dostarczonego przedmiotu zamówienia, szkolenie zostanie potwierdzone na piśmie,
4) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego na piśmie (w języku polskim),
5) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim oraz kompletu dokumentów
niezbędnych do rejestracji sprzętu (jeżeli jest to wymagane),
6) udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta oraz
potwierdzona odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z przedmiotem zamówienia (okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru),
7) dostarczenie przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Żelazków,
Żelazków 138, 62-817 Żelazków.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34144212-7 - Cysterny do transportu wody
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium 1 – Cena oferty – 60 pkt.
Kryterium 2 – Okres gwarancji – 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 – Dostawa ciągnika.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu,
2) rozruch dostarczonego przedmiotu zamówienia w obecności przedstawicieli Zamawiającego,
3) przeszkolenie co najmniej 1 pracownika Zamawiającego w zakresie zasad użytkowania, obsługi konserwacji i eksploatacji dostarczonego przedmiotu zamówienia, szkolenie zostanie potwierdzone na piśmie,
4) dostarczenie niezbędnego opisu technicznego na piśmie (w języku polskim),
5) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim oraz kompletu dokumentów
niezbędnych do rejestracji sprzętu (jeżeli jest to wymagane),
6) udzielenie gwarancji na okres minimum 60 miesięcy na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta oraz
potwierdzona odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z przedmiotem zamówienia (okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru),
7) dostarczenie przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Żelazków,
Żelazków 138, 62-817 Żelazków.
4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium 1 – Cena oferty – 60 pkt.
Kryterium 2 – Okres gwarancji – 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Część 1 - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Część 2 - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Część 3 - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Część 1 - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji stacji uzdatniania wody z kompletnym układem technologii uzdatniania
wody, o wartości co najmniej 2.000.000,00 złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych);
Część 2 - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Część 3 - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Część 1 - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: dysponują co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję:
• kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
• kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
• kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Część 2 - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Część 3 - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 pkt 5 ustawy, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
dotyczy części 1 zamówienia
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2. dotyczy części 1 zamówienia
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia
Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. Opisane we wzorze
umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-19 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-19 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-17

SWZ i Załączniki -otwórz
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
Data składania ofert:
2024-07-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2024-07-29 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2024-06-28 13:47:00
PublikującyIwona Kiełbik 2024-06-28 13:47:00
Modyfikował(a) Iwona Kiełbik 2024-07-15 15:06:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Odpowiedzi na pytania 172.99 MBPlik zip
2. Aktualizacja SWZ 15.07.2024 581.68 KbPlik pdf
3. Odpowiedzi na pytania 15.07.2024 620.58 KbPlik pdf
4. Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 507.02 KbPlik pdf
5. Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 40.70 KbPlik pdf

Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 23:37:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.