bip.gov.pl
Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

368323-2024 - Procedura konkurencyjna
Polska – Wodomierze – Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
OJ S 120/2024 21/06/2024
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Dostawy - Roboty budowlane

1. Nabywca
1.1.
Nabywca
Oficjalna nazwa: Gmina Żelazków
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne
2. Procedura
2.1.
Procedura
Tytuł: Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków. 2. Zakres działania obejmuje w szczególności dostawę wodomierzy (do wody zimnej), montaż wodomierzy, montaż studni wodomierzowych, montaż modułów komunikacyjnych, zasuw na przyłączach, wdrożenie inteligentnego systemu do odczytu danych wraz z narzędziami niezbędnymi do jego obsługi.
Identyfikator procedury: ba6b199a-7aac-41c5-9d86-01e14c68e22a
Wewnętrzny identyfikator: ZP.271.8.2024
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie
2.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Dodatkowy charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 38421100 Wodomierze
2.1.2.
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Żelazków 138  
Miejscowość: Żelazków
Kod pocztowy: 62-817
Podpodział krajowy (NUTS): Kaliski (PL416)
Kraj: Polska
2.1.4.
Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
2.1.6.
Podstawy wykluczenia:
Aktywami zarządza likwidatorart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówieniaart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Działalność gospodarcza jest zawieszonaart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowegoart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Korupcjaart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Nadużyciaart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracyart. 108 ust. 1 pkt 1lit. 4 i pkt 2 ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Niewypłacalnośćart. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczneart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Płatność podatkówart. 108 ust. 1 pkt 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp - oświadczenie JEDZ
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowymart. 108 ust. 1 pkt 1 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497) - oświadczenie JEDZ
5. Część zamówienia
5.1.
Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków. 2. Zakres działania obejmuje w szczególności dostawę wodomierzy (do wody zimnej), montaż wodomierzy, montaż studni wodomierzowych, montaż modułów komunikacyjnych, zasuw na przyłączach, wdrożenie inteligentnego systemu do odczytu danych wraz z narzędziami niezbędnymi do jego obsługi.
Wewnętrzny identyfikator: ZP.271.8.2024
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Dostawy
Dodatkowy charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 38421100 Wodomierze
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 38421100 Wodomierze
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Nazwa: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej
Opis: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: dysponują co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:
Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa
Nazwa: Zdolność techniczna i zawodowa
Opis: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę polegającą na wykonaniu dostawy elementów w zakresie sieci wodociągowej o łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).
Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane
5.1.10.
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
Rodzaj: Cena
Opis: Kryterium 1 - cena: waga kryterium – 60 pkt. najniższa oferowana cena C = ------------------------------------- x 60 pkt. cena ocenianej oferty W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Waga (wartość punktowa, dokładna): 60

Kryterium:
Rodzaj: Jakość
Opis: Kryterium 2 – okres przedłużenia gwarancji: waga kryterium – 40 pkt Wymagane: minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy W ramach kryterium oceny ofert Wykonawcy mogą zaoferować przedłużenie okresu gwarancji w stosunku do wymagalnego przez Zamawiającego, minimalnego okresu. Zamawiający przyzna punkty w ramach omawianego kryterium w następujący sposób: Przedłużenie okresu gwarancji: Liczba punktów o 3 miesiące 10 pkt. o 6 miesięcy 20 pkt. o 9 miesięcy 30 pkt. o 12 miesięcy 40pkt.
Waga (wartość punktowa, dokładna): 40
5.1.11.
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Kanał komunikacji ad hoc:
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Opis gwarancji finansowej: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 30.07.2024r. do godz. 10:00 wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Termin składania ofert: 30/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni
Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 30/07/2024 10:15:00 (UTC+2)
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. Opisane we wzorze umowy przesłanki dopuszczalności jej zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: nie
Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PzP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane zostały w Dziale IX Pzp.
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowa: Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Gmina Żelazków
Organizacja rozpatrująca oferty: Gmina Żelazków
8. Organizacje
8.1.
ORG-0001
Oficjalna nazwa: Gmina Żelazków
Numer rejestracyjny: 250854932
Adres pocztowy: Żelazków 138  
Miejscowość: Żelazków
Kod pocztowy: 62-817
Podpodział krajowy (NUTS): Kaliski (PL416)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Zamówienia publiczne
Telefon: 62 752 18 71
Adres strony internetowej: https://www.bip.zelazkow.pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Role tej organizacji
Nabywca
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
8.1.
ORG-0002
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Sekretariat Biura Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A  
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat Biura Odwołań
Telefon: 224587840
Adres strony internetowej: https://uzp.gov.pl/kio/kontakt
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://uzp.gov.pl/kio/kontakt
Role tej organizacji
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1.
Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: 90893707-221c-45e2-8a5c-767405361727 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania: 19/06/2024 13:26:07 (UTC)
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
11.2.
Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 368323-2024
Numer wydania Dz.U. S: 120/2024
Data publikacji: 21/06/2024

 
SWZ i Załączniki - otwórz
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz

Data składania ofert:
2024-07-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2024-07-30 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2024-06-24 09:22:00
PublikującyIwona Kiełbik 2024-06-24 09:22:00
Modyfikował(a) Dawid Żabiński 2024-07-12 09:56:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Odpowiedzi na pytania 750.18 KbPlik pdf

Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 22:59:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.