bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o zakończeniu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-03-30
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-30 15:10
POSTANOWIENIE

 
postanawiam wyrazić opinie, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz świadczeniu usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 obręb Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2021-03-23
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-26 12:53
OPINIA

w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie", inwestor: Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze A. Kaźmierczak, Warszówka 43, 62-800 Kalisz, działający za pośrednikiem pełnomocnika A. Kubickiej, ul. H. Brodatego 13, 62-800 Kalisz

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2021-03-22
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-26 12:16
OPINIA SANITARNA

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych na działce o numerze ewidencyjnym 105/2, obręb 0023 Złotniki Małe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, nie jest wymagane  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2021-03-16
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-18 08:50
OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Kaliskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumantów pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 2030"  wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 2030"

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2021-03-10
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-12 14:51
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania


Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Pani Anny Kubickiej zam. ul. H. Brodatego 13, 62-800 Kalisz, pełnomocnika Inwestora Pani Agnieszki Kaźmierczak prowadzącej działalność pod nazwą  Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Agnieszka Kaźmierczak, Warszówka 43, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2021-03-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-04 15:07

Nadleśnictwo Grodziec działając na podstawie Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 roku zawartego pomiędzy Starostą Kaliskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec informuje o potencjalnym zagrożeniu drzewostanów sosnowych spowodowanym wystąpieniem szkodników wtórnych, w szczególności kornika ostrozębnego

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2021-02-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-02-12 13:00
POSTANOWIENIE
 
Dyrektor Zarządu Wód Polskich w Kaliszu uzgadnia realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą  w proponowanym do realizacji wariancie

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2021-01-20
Publikujący B. Kot - admin 2021-01-20 13:29
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania


że postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r. znak: IWŚ.6220.7.8.2020 Wójt Gminy Żelazków podjął zawieszone w dniu 16 września 2020 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-12-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-16 15:23
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Żelazków podaje do publicznej wiadomości
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału  społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-12-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-16 15:04
Informacja
o wszczęciu postępowania


 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podają do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2020-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-04 09:35
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu w dniu 17 listopada 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.3.10.2020 o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie gospodarstwa na działce o nr ewid. gr. 383/1 obręb Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2020-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-18 15:21
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej "Projektem" oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2020-11-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-17 14:09
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację,
 
o wydaniu w dniu 10 listopada 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.9.7.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 53/4 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo  wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-11-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-10 10:22
Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania


 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie gospodarstwa na działce o nr ewid. gr. 383/1 obręb Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.
Inwestor: Jarosław Pietrzak zam. Góry Zborowskie 14, 62-817 Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2020-10-30
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-02 14:14
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
Departament Środwiska
zaprasza na spotkanie konsultacyjne,


które odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę zoom.

Pismo - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2020-11-02
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-02 14:03
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 
 
zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 28 października 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.8.7.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 1, 3 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2020-10-28
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-29 10:34
POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

postanawiam zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa na działce o nr ewid. gr. 383/1 obręb Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2020-10-23
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-29 10:13
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskigo o przystąpieniu do proceduty zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 rwaz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2020-10-26
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-26 09:50
WEZWANIE
 
postanawiam wezwać uczestników postępowania w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Złotniki Małe do osobistego stawiennictwa w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Wydziale Gospodarowania Mieniem celem złożenia zeznań dotyczących nieruchomości stanowiącej na mocy decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 19 lipca 2019 r. wspólnotę gruntową, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 233, obręb Złotniki Małe, gm, Żelazków

Treść wezwania - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2020-10-19
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-23 14:59
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o zakończeniu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 53/4 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-10-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-23 14:49
OPINIA

Postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polagającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 53/4 obręb Złotniki Wielkie, gmina Żelazków nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-10-09
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-14 10:36
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. 53/4 obręb 0024 Złotniki Wielkie" na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2020-10-06
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:46
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 5 MW zlokalizowanej w miejscowości Złotniki na działce o numerze ewidencyjnym 1 i 3, obręb 0024, gmina Żelazków nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:33
OPINIA

postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowaną na działkach o nr ewid. 1 i nr ewid. 3, obręb Złotniki Wielkie, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-10-08
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:18
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. 1,3 obręb 0024 Złotniki Wielkie" na środowisko

Treść opinii - otwórz 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2020-10-06
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:12
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 1, 3 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-10-12
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:02
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 53/4, obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-09-28
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-02 09:53
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Ekoklara Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 1, 3 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-09-21
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-24 08:18
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Ekoklara Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 53/4 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2
Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-09-21
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-24 08:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 12 kwietnia 2021r. 13:55:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.