bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 7 lipca 2020 roku decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Punkt przetwarzania odpadów – opon samochodowych w procesie pirolizy na działce nr 217/8 obręb Kokanin, gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-07-07
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-08 12:03
Dotyczy: Ochrony Lasów niepaństwowych


Stwierdzono istniejące dzikie wysypiska śmieci, które stanowią zagrożenie pożarowe oraz pogarszają stan sanitarny i estetyczny lasu w promieniu sukcesywnie się powiększającym

Treść pisma - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-06-23
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-23 14:20
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że pismem z dnia 19.05.2020 r. Pan Franciszek Siegień prowadzący działaność pod nazwą WPPH "ELENA" Import - Export Franciszek Siegień z siedzibą Kokanin 86, 62-817 Żelazków wycofał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Punkt przetwarzanhia odpadów - opon samochodowych w procesie pirolizy na działce nr 217/8 obręb Kokanin, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-06-22
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-23 08:45
POSTANOWIENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu

 
postanawiam uzgodnić, w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa na działce nr ewis. 383/1, obręb Zborów, gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-06-19
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-23 08:39
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Pana Franciszka Siegień prowadzącego działalność pod nazwą WPPH "ELENA" Import - Export Franciszek Siegień z siedzibą Kokanin 86, 62-817 Żelazków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Punkt przetwarzania odpadów  - opon samochodowych w procesie pirolizy na działce nr 217/8 obręb Kokanin, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-01 11:13
OPINIA SANITARNA
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 4590P 4592P w miejscowości Kolonia Skarszewek - Goliszew, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-05-28
Publikujący B. Kot - admin 2020-06-01 10:59
OPINIA SANITARNA
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polagającego na rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej obręb Dębe i obręb Skarszew nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-05-26
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-27 13:40
OPINIA
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek - Goliszew

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-05-25
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-27 11:41
OPINIA
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śwodowisko, polegającego na rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej Dębe - Skarszew, gm. Żelazków

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-05-25
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-25 12:40
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 
Wójt gminy Żelazków zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek - Goliszew"

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-05-18
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-18 10:11
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej Dębe - Skarszew gm. Żelazków, planowanego dla realizacji na działkach nr 8/1, 8/2, 77/4, 30/2, 29/19, 8/1, 195/10, 116/3, 116/4, 1/3 obręb Dębe, 116/1, 233, 340, 341, 342, 278/2, 278/1, 279 obręb Skarszew

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-05-11
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-12 13:47
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 5 maja 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.2.6.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. gr. 109/2, obręb Czartki, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-05-05
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-06 09:16
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. gr. 109/2, obręb Czartki, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-04-15
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-15 08:32
OPINIA
 
postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego, poprzez budowę obory O-2 i O-3, o obsadzie 161,15 DJP, na terenie gospodarstwa którego maksymalna obsada po rozbudowie będzie wynosić 193,15 DJP, na działce nr 109/2, obręb Czartki, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-04-02
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-06 11:04
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
 
nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działce ewid. 109/2, obręb Czartki, gmnia Żelazków

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2020-03-31
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-06 10:53
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

 
zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 30 marca 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.62220.6.8.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji działki ewid. nr 252/4 zlokalizowanej w miejscowości Russów, gmina Żelazków na punkt skupu złomu.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-03-30
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-06 09:06
OPINIA SANIITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowiaku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-03-25
Publikujący B. Kot - admin 2020-03-25 10:13
ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów Programów ochrony powietrza

Treść ogłoszenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłZarząd Województwa Wielkopolskiego2020-03-24
Publikujący B. Kot - admin 2020-03-24 09:39
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 13 marca 2020 roku decyzji o umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego płodów rolnych z własnego gospodarstwa na budynek magazynowy w zabudowie usługowej, zlokalizowanego w Goliszewie działka nr 4 oraz 5 (obręb Goliszew) g,. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-03-13
Publikujący B. Kot - admin 2020-03-13 15:17
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji działki ewid. nr 252/4 zlokalizowanej w miejscowości Russów, gmina Żelazków na punkt skupu złomu

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-03-13
Publikujący B. Kot - admin 2020-03-13 14:53
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa

 
zawiadamiam że na wniosek strony wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie gospodartstwa na działce o nr ewid. gr. 383/1 obręb Żborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-03-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-03-10 13:47
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Wójt Gminy Żelazków informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie gospodarstwa na działce o nr ewid. gr. 383/1 obręb Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-03-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-03-10 13:41
Zawiadominie - obwieszczenie
o wszczęciu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania ża wniosek Pana Bartosza Jaszke, pełnomocnika Inwestora Pana Tomasza Cierlaczyka, zam. Czartki 27, 62-817 Żelazków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działce o nr ewid. gr. 109/2, obręb Czartki, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-03-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-03-03 14:52
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2020-02-07
Publikujący B. Kot - admin 2020-02-11 13:06
OPINIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu


 
wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego płodów rolnych z własnego gospodarstwa na budynek magazynowy w zabudowie usługowej, zlokalizowanego w Goliszewie działka nr 4  oraz 5 gm. Żelazków nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raporty oddziaływania na srodowisko

Treść opinii - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-01-23
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-28 11:24
OPINIA
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
 
nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na adapatcji działki ewid. nr 252/4 zlokalizowanej w miejscowości Russów w gminie Żelazków na punkt złomu

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2020-01-21
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-24 11:42
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, dla przedsięwzięcia pojegającego na adaptacji działki ewid. nr 252/4 zlokalizowanej w miejscowości Russów na punkt skupu złomu, gmina Żelazków, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-01-20
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-22 15:04
Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania


 
że na wniosek Pana Kajetana Przybyłaprowadzącego działalność pod nazwą "ADMAT" Kajetan Przybyła, z siedzibą przy ul. Kaliskiej 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego płodów rolnych z własnego gospodarstwa na budynek magazynowy w zabudowie usługowej, zlokalizowanego w Goliszewie działka nr 4 oraz 5 (obręb Goliszew) gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-01-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-16 08:39
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przesięwzięcia polegającego na adaptacji działki ewid. nr 252/4 zlokalizowanej w miejscowości Russów, gmina Żelazków na punkt skupu złomu

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2020-01-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-01-07 12:50
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

orzekam zatwierdzić "Projekt robót geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów - Adamów

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2019-11-13
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-15 15:17
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 14 lipca 2020r. 04:48:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.