bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 9 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 19,0 m3/h i nawadnianie upraw polowych”, przewidzianego do realizacji na działce 108 obręb Złotniki Małe

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-09-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-09 12:33
OPINIA

po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.6.3.2022, z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 19 m3/h i nawadnianie upraw polowych"
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środwisko
i skazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-09-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-08 09:38
POSTANOWIENIE

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 18.08.2022 r., znak: IWŚ.6220.6.2.2022 postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych i na poborze wód podziemnych z utworów górnokredowych z wydajnością Qhmax = 19 m3/h na działce nr ewid. 108 obręb Złotniki Małe i na prowadzeniu nawodnień rolniczych na działkach nr ewid.: 79, 80, 89, 104 i 108 obręb Złotniki Małe gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienie - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-09-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-07 09:13
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 16,7 m3/h na potrzeby nawadniania upraw polowych”, przewidzianego do realizacji na działce 216/4 obręb Tykadłów

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-02 09:22
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz

podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 01 września 2022 r. decyzji znak:IWŚ.6220.4.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw szklarniowych, przewidzianego do realizacji na działce 66 obręb Szosa Turecka

Treść zawiadomienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-01 13:21
O P I N I A

 
po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.5.3.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 16,7 m3/h na potrzeby nawadniania upraw polowych"
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-08-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-29 15:29
POSTANOWIENIE
 
po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 09 sierpnia 2022 r., znak: IWŚ.6220.5.2.2022 postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 16,7 m3/h na dz. nr ew. 216/4 obręb Tykadłów, gmina Żelazków oraz nawadnianie gruntów i upraw o powierzchni 20,04 ha na działkach nr: 216/1, 216/3, 216/4, 220, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 obręb Tykadłów, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-08-26
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-26 13:05
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 08 sierpnia 2022 r. (data wpływu:  11.08.2022 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 19,0 m3/h i nawadnianie upraw polowych”, przewidzianego do realizacji na działce 108 obręb Złotniki Małe

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-08-18
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-23 15:14
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 18 lipca 2022 r. (data wpływu: 02.08.2022 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 16,7 m3/h na potrzeby nawadniania upraw polowych”, przewidzianego do realizacji na działce 216/4 obręb Tykadłów

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-08-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-23 15:09
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. - dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, zwana dalej: „ustawą ooś”),
Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw szklarniowych”, przewidzianego do realizacji na działce 66 obręb Szosa Turecka.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-08-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-05 10:20
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, zwana dalej: „ustawą ooś”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 02 sierpnia 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.3.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowousługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach nr 222/2, 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-05 10:15

POSTANOWIENIE

 

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 15.07.2022 r., znak: IWŚ.6220.4.2.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych i na poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich z wydajnością Qhmax = 20 m3/h na działce nr ewid. 66 obręb Szosa Turecka gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następującego warunku

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-03 14:57
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm. zm.) zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamiam
o wydan iu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 2 7 /2022 z 2 0 lip c a 2022 r. (znak IR III.747. 3 6 .2022.8) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu , dla zadania pn. Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN500 relacji Odolanów Adamów

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-07-27
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-27 12:04
O P I N I A

 
po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.4.3.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poborze wód podziemnych z dwuotworowego ujęcia w ilości 20 m3/h i nawadnianiu upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działkach ewid. nr 42/4, 42/6, 42/8, 43/3, 43/5, 43/6, 44/4, 44/6, 44/7, 53, 65, 66 obręb Szosa Turecka
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-07-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-26 13:59
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzenia wodnego – skrzynek rozsączających na dz. nr ewid. 148/1 obręb 0012 Kokanin, gm.  Żelazków;
2) usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu  utwardzonego (drogi dojazdowej) do ziemi poprzez skrzynki rozsączające zlokalizowane na dz. nr ewid. 148/1 obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-07-21
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-25 09:45
POSTANOWIENIE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

postanawia stwierdzić niedopuszczalność odwołania Pawła Sobczaka z dnia 26.04.2022 r.

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-20
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-22 14:09
OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2022 r. na skutek odwołania P.S. od decyzji Wójta Gminy Żelazków z dnia 06.04.2022r. znak IWŚ.6220.7.12.2021 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych gmin w miejscowości Dębe gmina Żelazków" planowanego na działce nr 3/3 obręb Dębe wydane zostało postanowienie znak SKO - 4220A/23/22 o treści stwierdzić niedopuszczalność odwołania P.S. z dnia 26.04.2022 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-20
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-22 14:00
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 12 lipca 2022 r. (data wpływu: 14.07.2022r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów  neogeńskich w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw szklarniowych”, przewidzianego do realizacji na działce 66 obręb Szosa Turecka

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-18 10:22
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 12 lipca 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.2.7.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 30/1 obręb Dębe

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-12 12:51
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach nr 222/2, 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-06 15:29
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach nr 222/2 i 380, obręb Skarszew, gmina Żelazków, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-01
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-04 14:02
O P I N I A

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.3.4.2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach ewid. nr 222/2 i 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-06-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-28 11:07

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
ZAWIADAMIAM

o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-I-OG.7440.6.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., o następującej treści:

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Romana Kłosowskiego

ORZEKAM

I. Zatwierdzić „Projekt robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN400 relacji Odolanów-Adamów”, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wlkp., Miasto Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Żelazków, Ceków-Kolonia), Miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek), zwany dalej „Projektem ...”.

 

II. Zakres prac geologicznych określonych „Projektem ...” obejmuje:

 

  1. Wykonanie 182 otworów do głębokości od 2 do 21 m p.p.t. o łącznym metrażu 1282 mb (rozdz.: 9.1, 9.4.2, 9.4.4, załączniki nr: 7.1 – 7.46, 10.1 – 10.6);

  2. Wykonanie prac geodezyjnych (rozdział nr 9.2);

3. Pobranie próbek geologicznych (rozdział nr 9.4.4);

4. Wykonanie badań laboratoryjnych gruntu (rozdział nr 9.10);

5. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby projektowanego kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 Odolanów-Adamów (rozdział nr 12).

 

III. „Projekt ...” zatwierdza się na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2022-06-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-24 15:30
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 30/1 obręb Dębe.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-06-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-15 15:24
OPINIA

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.2.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w miejscowości Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce ewid. nr 30/1 obręb Dębe
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-05-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-15 08:14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 5 maja 2022 r., znak: IWŚ.6220.2.3.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-06-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-10 11:08
POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 11.05.2022 r., znak: IWŚ.6220.3.2.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo - usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na dz. 222/2 i 380 obręb Skarszew, gm. Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-06-01
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-03 12:41
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4609 P w miejscowości Dębe obręb ewid. 30/1 Dębe , powiat kaliski, województwo wielkopolskie nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2022-05-23
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-27 14:11

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

 

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 19 maja 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.1.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha, przewidzianego do realizacji na działkach 18, 56 obręb Ilno i 51 obręb Skarszew.

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-19
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-19 12:39
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 04 maja 2022 r. (data wpływu: 06.05.2022 r.), pełnomocnika inwestora – Pani Barbary Kolańskiej i Pana Jana Kolańskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach nr 222/2, 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-16 14:22
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 26 września 2022r. 11:47:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.