bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 12 
Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
informuję, że:
- Wójta Gminy Żelazków w dniu 24 listopada 2023 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.6.5.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych ora pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 297/30, obręb Kokanin, gm. Żelazków
-  Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30.10.2023 r. znak: WOO-IV.4220.1292.2023.AK.1 oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.10.2023 r. znak: PO.ZZŚ.2.4901.249.2023.JS są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w godzinach urzędowania (tj. od godz. 730 do 1530).
-  Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żelazków.

Terść informacji - otwórz
Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-11-24
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-24 14:55
O P I N I A

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.8.4.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,56 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 78/3 obręb Dębe, gmina Żelazków”, w toku zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.5.7.2023 z 5 października 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 78/3 obręb Dębe, gmina Żelazków”.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań
Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-11-22
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-23 09:31
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


 
Stosownie do art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej: k.p.a., w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej: ustawa ooś, Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że na wniosek złożony 10 listopada 2023 r. Pana Michała Panfil prowadzącego działalność pod nazwą MIKO Michał Panfil, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.5.7.2023 z dnia 05.10.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków (tytuł inwestycji po zmianie: Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,56 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków)

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-11-13
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-13 14:42
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.), wobec wszczętego przez Wójta Gminy Żelazków postępowania w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu produktów rolnych jako buraka czerwonego gotowanego w ilości 80 ton gotowego produktu, fasoli karłowatej gotowanej w ilości 80 ton gotowego produktu, fasoli tycznej gotowanej w ilości 80 ton gotowego produktu, ciecierzycy gotowanej w ilości 80 ton gotowego produktu realizowanych w adaptowanych pomieszczeniach istniejącej kwaszarni w miejscowości Russów, działki ewid. nr. 314/2 i 315, obręb Russów gmina Żelazków,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2023-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-09 09:12
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

 
że na wniosek z dnia 16 października 2023 r. (data wpływu: 18.10.2023 r.) osoby fizycznej prowadzącej działalność pod nazwą Firma „STAN” Daniel Lesień, z siedzibą Russów 1c, 62-817 Żelazków, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu produktów rolnych jako buraka czerwonego gotowanego w ilości 80 t gotowanego produktu, fasoli karłowatej gotowanej w ilości 80 t gotowanego produktu, fasoli tycznej gotowanej w ilości 80 t gotowanego produktu, ciecierzycy gotowanej w ilości 80 t gotowanego produktu realizowanych w adaptowanych pomieszczeniach istniejącej kwaszarni” przewidzianego na terenie istniejącego zakładu znajdującego się w gm. Żelazków, dz. ewid. nr 314/2 i 315 obręb Russów

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-10-24
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-24 15:23
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późn. zm) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
obwieszcza,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. .:”Przebudowa odcinka gazociągu DN400 Odolanów-Adamów” w poniższym zakresie:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-10-11
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-13 08:45
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. - dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., zwana dalej: „ustawą ooś”),

zawiadamiam strony postępowania

 
o wydaniu w dniu 05.10.2023 r. przez Wójta Gminy Żelazków decyzji znak; IWŚ.6220.4.11.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-06 10:43
Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
informuję, że:
Wójt Gminy Żelazków w dniu 5 października 2023 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.4.11.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków.

Terść informacji - otwórz
Treść decyzji - otwórz


Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-06 10:40
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 05 października 2023 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na:
1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej o głębokości 92,5 m na działce o nr 129, obręb 0003 Borków Stary, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie (współrzędne w układzie PL-ETR2000 X: 5743500.38, Y: 6508475.61);

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-06 08:51
OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, informuje o wydaniu w dniu 02.10.2023 r. decyzji znak: PO.ZUZ.3.4210.191.2023.MJa udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-10-02
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-05 12:17
Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
informuję, że:

Wójt Gminy Żelazków w dniu 3 października 2023 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.4.11.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Składowanie, magazynowanie i handel detaliczny węglem na działce nr 33/1, obręb Skarszew, gm. Żelazków

Treść informacji - otwórz
Decyzja - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-03 10:26
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. - dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., zwana dalej: „ustawą ooś”),
zawiadamiam strony postępowania
o wydaniu w dniu 03.10.2023 r. przez Wójta Gminy Żelazków decyzji znak; IWŚ.6220.4.11.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Składowanie, magazynowanie i handel detaliczny węglem na działce nr 33/1, obręb Skarszew, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-10-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-10-03 10:21
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-09-08
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-08 12:37
POSTANOWIENIE

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 21 sierpnia 2023 r., znak: IWŚ.6220.5.3.2023,

postanawiam wyrazić opinię,

 
że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działce nr 78/3, obręb Dębe, gm. Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2023-09-06
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-08 12:28
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Składowanie, magazynowanie i handel detaliczny węglem na działce nr 33/1, obręb Skarszew, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-09-05
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-05 13:21

ZAPROSZENIE

na spotkania Zespołów Lokalnej Współpracy w sprawie projektów planów zadań ochronnych

dla obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim
 


Treść - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2023-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-04 15:22
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 30 czerwca 2023 r. znak IWŚ.6220.4.2.2023, uzupełnionego 4 sierpnia 2023 r. i 18 sierpnia 2023 r.

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn.: „Składowanie, magazynowanie i handel detaliczny węglem na działce nr 33/1, obręb Skarszew, gm. Żelazków”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2023-08-30
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-01 13:38
OPINIA SANITARNA

 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Żelazków postępowania w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce nr 8/3 (obręb Dębe), powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-08-29
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-31 11:56
OPINIA
 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.5.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 78/3 obręb Dębe, gmina Żelazków”
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-08-28
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-31 11:50
O P I N I A

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.4.8.2022 z 14 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i wydania ponownej opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Składowanie, magazynowanie i handel detaliczny węglem na działce ewid. nr 33/1 obręb Skarszew, gm. Żelazków”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-08-18
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-23 09:05
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek złożony 10 sierpnia 2023 r., uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 17 sierpnia 2023 r. Pana Michała Panfil prowadzącego działalność pod nazwą MIKO Michał Panfil, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 78/3 obręb Dębe, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-08-21
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-21 13:22
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 8 sierpnia 2023 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na:
1. wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni głębinowej o głębokości 86,0 m oraz pompy głębinowej wraz z armaturą o wydajności 18 m3/h, służącej do poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich, zlokalizowanej w miejscowości Kolonia Kokanin (dz. nr 1/4 obręb 0013 Kolonia Kokanin, współrzędne geodezyjne X 5744303,20; Y 6506503,71) w gminie Żelazków, powiecie kaliskim, województwie wlkp.,
2. usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych (sezonowo w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku) z utworów neogeńskich za pomocą ww. ujęcia wód (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Qe = 18,0 m3/h przy depresji Sc = 8,10 m i powierzchni obszaru zasobowego F = 0,2 km2, do celów nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni w ilości:
Q max s. = 0,005 m3/s,
Q śr.d. = 51,77 m3/d,
Qdop.r. = 18896,4 m³/rok,
3. szczególne korzystanie z wód w postaci nawadniania gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę, przy użyciu deszczowni szpulowej na działkach nr ewid. 1/4, 2/3 oraz 9 obręb Kolonia Kokanin, gmina Żelazków, powiecie kaliskim, województwie wlkp., o łącznej powierzchni 9,4482 hektara.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-08-08
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-10 13:19
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z
poźn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni głębinowej o głębokości 86,0 m oraz pompy głębinowej wraz z armaturą o wydajności 18 m3/h, służącej do poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich, zlokalizowanej w miejscowości Kolonia Kokanin (dz. nr 1/4 obręb 0013 Kolonia Kokanin, współrzędne geodezyjne X 5744303,20; Y 6506503,71) w gminie Żelazków, powiecie kaliskim, województwie wlkp.,
2. usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych (sezonowo w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku) z utworów neogeńskich za pomocą ww. ujęcia wód (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Qe = 18,0 m3/h przy depresji Sc = 8,10 m i powierzchni obszaru zasobowego F = 0,2 km2, do celów nawadniania upraw rolnych za pomocą deszczowni w ilości:
Q max s. = 0,005 m3/s,
Q śr.d. = 51,77 m3/d,
Qdop.r. = 18896,4 m³/rok,
3. szczególne korzystanie z wód w postaci nawadniania gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę, na działkach nr ewid. 1/4, 2/3 oraz 9 obręb Kolonia Kokanin, gmina Żelazków, powiecie kaliskim, województwie wlkp., o łącznej powierzchni 9,4482 hektara.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-07-19
Publikujący B. Kot - admin 2023-07-21 13:40
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.);
podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-07-18
Publikujący B. Kot - admin 2023-07-21 13:37
Informacja


W związku z pismem z dnia 13 lipca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17 lipca 2023 r.) znak ZG.750.23.2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz, sprawującego w imieniu Starosty Kaliskiego nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kaliskiego w gminach: Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin (wieś Słuszków i Teodorów), Opatówek, Szczytniki, Żelazków (wieś Skarszew i Dębe) oraz z pojawiającymi się zagrożeniami pożarowymi lasów, spowodowanych trwającą suszą, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356) właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, w szczególności poprzez:

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2023-07-18
Publikujący B. Kot - admin 2023-07-19 14:03
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia pn. Składowanie, magazynowanie i handel detaliczny węglem na działce nr 33/1, obręb Skarszew, gm. Żelazków nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2023-07-13
Publikujący B. Kot - admin 2023-07-14 11:12
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu


 
nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Składowanie, magazynowanie i handel detaliczny węglem na działce ewid. nr 33/1 obręb Skarszew, gm. Żelazków” na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2023-07-06
Publikujący B. Kot - admin 2023-07-11 09:06
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek osoby fizycznej z dnia 27 czerwca 2023 r. (data wpływu: 29.06.2023 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Składowanie, magazynowanie i handel detaliczny węglem na działce nr 33/1, obręb Skarszew, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-06-30
Publikujący B. Kot - admin 2023-06-30 13:41
Podanie informacji do publicznej wiadomości

informuję, że:
- Wójta Gminy Żelazków w dniu 6 czerwca 2023 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.3.6.2023 o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 22 m3/h i nawadnianie upraw polowych”. Ujęcie planowane jest w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków na terenie działki o nr ew. 129 obręb Borków Stary.
-  Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.602.2023.SK.1 z dnia 24.05.2023 r. oraz opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.05.2023 r. znak: PO.ZZŚ.2.4901.136.2023.J są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w godzinach urzędowania (tj. od godz. 730 do 1530).
- Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żelazków.

Treść informacji - otwórz
Tteść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-06-06
Publikujący B. Kot - admin 2023-06-06 15:28
Zawiadomienie

zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin – Biskupice Ołoboczne według wariantu 5

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2023-04-07
Publikujący B. Kot - admin 2023-04-17 10:47
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 29 listopada 2023r. 20:01:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.