bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
DECYZJA
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

 
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 kwietnia 2019 r. odwołnia Daniela Nowosielskiego od decyzji znak GP.67.22.3.2019 z dnia 05.02.2019 r. Wójta Gminy Żelazków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego orzeka utrzymać w mocy w całości zaskarżoną decyzję

Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2019-04-08
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-30 12:58
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2019 r. wydana została decyzja nr 40.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku produkcyjno - biurowo - socjalnego (produkcja piwa), siedmiu silosów (silosy na zboże, młóto i pośredniczące do piwa) i tankofermentatorów - w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr 104/4 i 102/4 (obręb 0012 Kokanin) w m. Kokanin, gm. Żelazków

treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2019-01-18
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-18 13:56
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 294/1 i nr 294/2 oraz części działek nr 297/17, 297/30 i 298 obręb Kokanin, gmina Żelazków - część A

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2019-01-07
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-08 12:57
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującego teren działek nr 78/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398/1 obręb geodezyjny Dębe

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-12-17
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-20 09:53
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-12-17
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-20 09:32
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 294/1, 294/2 obręb geodezyjny Kokanin oraz części działek nr 297/17, 297/30 i 298 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2018-09-06
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-06 15:29
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

orzekam zatwierdzić "Dodatek do projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin", zwany dalej "Dodatkiem do projektu"

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-08-08
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-10 12:29
OBWIESZCZENIE

o wniesieniu odwołania od decyzji o zwolnienie na realizację inwestycji drogowej

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2018-07-27
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-14 12:07
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
zawiadamiam strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. "Dodatek do projektu robót geologicznych  dla portrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin" - że ze względu na postępowanie wyjaśniające - przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie. Jednocześnie wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 24 sierpnia 2018r.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-07-24
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-27 13:18
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
zawiadamiam, że dnia 6 lipca 2018r. została wydana decyzja nr 16/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku od km ok. 293+800 do km ok. 294+000 w m. Kolonia Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2018-07-09
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-16 10:36
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
zawiadamiam, że dnia 6 lipca 2018r. została wydana decyzja nr 15/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku od km ok. 291+500 do km ok. 291+922 w m. Russów

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2018-07-09
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-16 10:27
ZAWIADOMIENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
o wydaniu decyzji nr 14/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku od km ok. 294+888 do km ok. 295+337 w m. Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2018-07-04
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-16 09:00
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 
zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika - Krzysztofa Łubianka, "Dodatku do projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin".

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-07-06
Publikujący B. Kot - admin 2018-07-11 09:51
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

o wszczęsciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora "Dodatku do projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej na 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-05-21
Publikujący B. Kot - admin 2018-05-25 11:14
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

o zaopiniowanie "Dodatku do projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej na 25 Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-05-21
Publikujący B. Kot - admin 2018-05-25 11:07
OBWIESZCZENIE
 
zawiadamiam że została wydana decyzja Nr SKO 4213/76/18 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 04 kwietnia 2018r. uchylająca decyzję ne GP.6733.cp.16.2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Elektroenergetyczna linia kablowa SN 15kV" na działkach nr 77/1, 81, 82/1, 42, 25/2 w miejscowości Borków Stary obręb geodezyjny Borków Stary

Treść obwieszczenia  - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2018-04-10
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-10 14:01
OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
zawiadamiam o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSR-I.7440.2.2017 z dnia 17 stycznia 2018r.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-01-18
Publikujący B. Kot - admin 2018-02-01 12:45
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 294/1 i nr 294/2 oraz części działek 297/17, 297/30 i 298 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2018-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-31 09:24
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 78/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 398/1, obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2017-12-13
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-13 08:55
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2017-12-13
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-13 08:50
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 294/1, 294/2 oraz części działek 297/17, 297/30, 298 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2017-12-04
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-04 10:51
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
o przystąpieniu do sporządzenia: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków" dotyczącej działki nr 3/3, obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-09-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-09-05 09:20
OBWIESZCZENIE
 
zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 w m. Kokanin Kolonia

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-08-25
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-29 15:04
OBWIESZCZENIE
 
zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 w m. Russów

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-08-25
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-29 15:01
OBWIESZCZENIE

zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 25 w m. Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-08-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-29 14:59
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków teren działek nr 159/2, 159/6, 159/8, 160/5 oraz części działek nr 160/10, 165/2 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-08-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-23 10:24
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków w części obejmującej teren działek nr 159/2, 159/6, 159/8, 160/5 oraz części działek nr 160/10, 165/2 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-08-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-23 10:20
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-05-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-07 14:34
OBWIESZCZENIE

o postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomoścu oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN8, 4MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2017-04-05
Publikujący B. Kot - admin 2017-04-11 13:30
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę istniejącej linii napowietrznej SN-15kV relacji Opatówek - Lisków, odgałęzienie za odlącznikiem nr 112 kierunek Nakwasin i budowę linii kablowej SN-15kV

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2016-05-10
Publikujący B. Kot - admin 2016-05-13 08:33
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 23 października 2019r. 19:42:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.