bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla zadania pn. „Budowa stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500 m3/h MOP 5,4 MPa na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów”, w zakresie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- w nawiasie podano oznaczenie księgi wieczystej.
Powiat kaliski
Gmina Żelazków
Jednostka ewidencyjna: 300711_2, Żelazków
Obręb: 0022 Zborów, dz. nr ewid.: 411/2 (KZ1A/00031074/3)

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-03-17
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-22 13:35
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącego działki nr 268/28 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zmiana uchwały XXXIV/251/01 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków w części obejmującej działkę nr 268/28, obręb Kokanin),

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:53
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującego teren działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:50
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącego działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:48
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Studium - pobierz


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:45
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam o wydaniu, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 4/2023 z 27 lutego 2023 r. (znak IR-III.747.5.2023.5) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN400 Odolanów - Adamów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-03-08
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-10 09:22
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wniesieniu odwołań od decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam o wniesieniu odwołań od decyzji Nr 215/22 z 22 grudnia 2022 r. (znak: IRV. 7840.193.2022.10) udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów - Adamów

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-02-28
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-03 11:19
OBWIESZCZENIE
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2023 r. została wydana decyzja znak SKO - 4213/5/23 o treści utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję w całości

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2023-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-20 15:09
Modyfikacja B. Kot - admin 2023-02-20 15:09
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu
 

zawiadamiam
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN400 Odolanów – Adamów”.

Treść zawiadomienia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-10 12:55
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

o wpływie odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-02-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-07 15:00
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam
 
o wydaniu, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 46/2022 z 29 grudnia 2022 r. (znak IR-III.747.61.2022.5) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN400 Odolanów - Adamów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-01-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-05 09:13
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam
że 22 grudnia 2022 r. została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, decyzja nr 215/22 znak: IR-V.7840.193.2022.10 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów - Adamów

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-12-28
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-03 12:03
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-12-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-13 10:06
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 § 2 i 49a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U. z 202 2 r. poz. 2000 z późn. zm.) zm.), w związku z prowadzonym w tut. Urzędzie post ępowaniem administra cyjnym w sprawie wyda nia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

zawiadamiam,

że w dniu 08 12 .2022r. Wójt Gminy Żelazków wydał decyzję nr GP.6733.1 7 .202 2 ustalającą warunki zabudowy dla  inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nN 0,4 k V , na terenie położonym w gminie Żelazków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz 248/ 12, 24 8/4 , 248/5 , 249/1, 249/10, 249/9, 249/8, 249/7, 249 /6, 250/5, 2 50/7, 2 50/8, 250/13, 266, 250/2, 258/6, 264/8, 264/4, 251, 252/2, 252/1, 265, 253/ 18 , 253/17, 253/5, 253 /3, 253/8, 253 /6, 2 264/ 1, 253/20, 253/19 w miejscowości Niedźwiady, obręb geodezyjny Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-12-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-12 12:24
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 3/3 obręb Geodezyjny Dębe, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 11:20
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącej działki 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 11:18
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, dla inwestycji pn.: „Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów - Adamów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-11-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-29 09:14
OBWIESZCZENIE
Wojewody Wielkopolskiego

o wpływie odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-10-27
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-02 10:30
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamiam

o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji Nr 32/2022 z 9 września 2022 r. (znak IR-III.747.43.2022.11) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN500 Odolanów-Adamów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-09-13
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-14 14:34
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
 

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm. zm.) zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

o wydan iu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 31 /2022 z 1 września 2022 r. (znak IR III.747. 4 2 .2022.8) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu , dla zadania pn. Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów Adamów".

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-09-13
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-14 14:24
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamiam
 
o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN 400 Odolanów-Adamów”, w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-09-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-12 13:16
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

Na podstawie art. 12 i 12a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej: ustawą,
zawiadamiam
o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 29/2022 z 12 sierpnia 2022 r. (znak IR-III.747.39.2022.12) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa związana z przebudową odcinków Gazociągu DN500 Odolanów- Adamów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-08-30
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-31 10:29
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN500 Odolanów – Adamów”, w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-08-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-24 15:12
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokal izacji inwestycji w zakresie terminalu , dla zadania pn. Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów Adamów”Adamów”, w zakresie dział ek oznaczon ych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-08-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-16 11:59
DECYZJA
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

orzeka utrzymać w mocy decyzję organu I instancji w całości - dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w obrębie geodezyjnym gm. Żelazków

Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2022-06-29
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-07 09:05
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ozezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokal izacji inwestycji w zakresie terminalu , dla zadania pn. Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów Adamów”Adamów”, w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-06-28
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-30 09:02
OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2022 r. po rozpatrzeniu odwołania decyzji znak GP.6733.4.2022 z dnia 22.04.2022 r. Wójta Gminy Żelazków w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kv Konin Południe - Kalisz Północ polegającej na podwyższeniu części stanowisk słupowych, wzmocnieniu części stanowisk słupowych, wymianie części stanowisk słupowych i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz wymianie przewodów wraz z osprzętem na nowe na terenie położonym w Russowie działki nr 7, 13, 19, 28, 30/1, 31, 37, 32, 87, 57, 88, 113/2, 113/1, 111, 110, 112, 117, 133, 132, 129/4, 137, 130, 173, 202, 203, 204, 214, 205/1, 206/2, 206/1, 201, 209, 226/1, 226/2, 225, 224  została wydana decyzja znak SKO-4213/149/22 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w całości

Treść obwieszczenia  - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2022-06-20
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-27 10:39

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZAWIADAMIAM

Strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wniosku dotyczącego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN400 relacji Odolanów-Adamów w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wlkp., Miasto Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Żelazków, Ceków-Kolonia), Miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek)”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2022-05-31
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-02 12:56

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Romana Kłosowskiego „Projektu robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN400 relacji Odolanów-Adamów”, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wlkp., Miasto Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Żelazków, Ceków-Kolonia), Miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek), zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2022-05-04
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-04 14:42
OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. po rozpatrzeniu odwołań od decyzji znak GP.6733.2.2022 z dnia 25.02.2022 r. Wójta Gminy Żelazków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia realizowanej jako zadanie inwestycyjne pojegające na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV obejmującej jej skablowanie pomiędzy projektowanymi słupami nr 41 i 43 w celu usunięcia kolizji z linią elektroenergetyczną 110 kV w miejscowości Szosa Turecka na działkach nr 17, 19, 69, 95, 96, 97, 98, 99, 100 i 101 (obręb Szosa Turecka) została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO 4213/67, 74, 75/22o utrzymująca w mocy zaskarżoną decyję.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSAKO2022-04-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-26 14:29
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 31 marca 2023r. 20:15:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.