bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam
 
o wydaniu, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 46/2022 z 29 grudnia 2022 r. (znak IR-III.747.61.2022.5) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN400 Odolanów - Adamów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-01-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-05 09:13
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam
że 22 grudnia 2022 r. została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, decyzja nr 215/22 znak: IR-V.7840.193.2022.10 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów - Adamów

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-12-28
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-03 12:03
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-12-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-13 10:06
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 § 2 i 49a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U. z 202 2 r. poz. 2000 z późn. zm.) zm.), w związku z prowadzonym w tut. Urzędzie post ępowaniem administra cyjnym w sprawie wyda nia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

zawiadamiam,

że w dniu 08 12 .2022r. Wójt Gminy Żelazków wydał decyzję nr GP.6733.1 7 .202 2 ustalającą warunki zabudowy dla  inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nN 0,4 k V , na terenie położonym w gminie Żelazków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz 248/ 12, 24 8/4 , 248/5 , 249/1, 249/10, 249/9, 249/8, 249/7, 249 /6, 250/5, 2 50/7, 2 50/8, 250/13, 266, 250/2, 258/6, 264/8, 264/4, 251, 252/2, 252/1, 265, 253/ 18 , 253/17, 253/5, 253 /3, 253/8, 253 /6, 2 264/ 1, 253/20, 253/19 w miejscowości Niedźwiady, obręb geodezyjny Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-12-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-12 12:24
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 3/3 obręb Geodezyjny Dębe, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 11:20
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącej działki 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 11:18
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, dla inwestycji pn.: „Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów - Adamów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-11-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-29 09:14
OBWIESZCZENIE
Wojewody Wielkopolskiego

o wpływie odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-10-27
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-02 10:30
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamiam

o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji Nr 32/2022 z 9 września 2022 r. (znak IR-III.747.43.2022.11) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN500 Odolanów-Adamów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-09-13
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-14 14:34
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
 

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm. zm.) zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

o wydan iu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 31 /2022 z 1 września 2022 r. (znak IR III.747. 4 2 .2022.8) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu , dla zadania pn. Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów Adamów".

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-09-13
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-14 14:24
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamiam
 
o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN 400 Odolanów-Adamów”, w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-09-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-12 13:16
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

Na podstawie art. 12 i 12a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej: ustawą,
zawiadamiam
o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 29/2022 z 12 sierpnia 2022 r. (znak IR-III.747.39.2022.12) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa związana z przebudową odcinków Gazociągu DN500 Odolanów- Adamów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-08-30
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-31 10:29
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN500 Odolanów – Adamów”, w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-08-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-24 15:12
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokal izacji inwestycji w zakresie terminalu , dla zadania pn. Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów Adamów”Adamów”, w zakresie dział ek oznaczon ych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-08-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-16 11:59
DECYZJA
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

orzeka utrzymać w mocy decyzję organu I instancji w całości - dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie położonym w obrębie geodezyjnym gm. Żelazków

Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2022-06-29
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-07 09:05
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ozezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokal izacji inwestycji w zakresie terminalu , dla zadania pn. Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów Adamów”Adamów”, w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-06-28
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-30 09:02
OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2022 r. po rozpatrzeniu odwołania decyzji znak GP.6733.4.2022 z dnia 22.04.2022 r. Wójta Gminy Żelazków w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kv Konin Południe - Kalisz Północ polegającej na podwyższeniu części stanowisk słupowych, wzmocnieniu części stanowisk słupowych, wymianie części stanowisk słupowych i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz wymianie przewodów wraz z osprzętem na nowe na terenie położonym w Russowie działki nr 7, 13, 19, 28, 30/1, 31, 37, 32, 87, 57, 88, 113/2, 113/1, 111, 110, 112, 117, 133, 132, 129/4, 137, 130, 173, 202, 203, 204, 214, 205/1, 206/2, 206/1, 201, 209, 226/1, 226/2, 225, 224  została wydana decyzja znak SKO-4213/149/22 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w całości

Treść obwieszczenia  - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2022-06-20
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-27 10:39

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZAWIADAMIAM

Strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wniosku dotyczącego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN400 relacji Odolanów-Adamów w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wlkp., Miasto Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Żelazków, Ceków-Kolonia), Miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek)”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2022-05-31
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-02 12:56

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia na wniosek Inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Romana Kłosowskiego „Projektu robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN400 relacji Odolanów-Adamów”, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wlkp., Miasto Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Żelazków, Ceków-Kolonia), Miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek), zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2022-05-04
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-04 14:42
OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. po rozpatrzeniu odwołań od decyzji znak GP.6733.2.2022 z dnia 25.02.2022 r. Wójta Gminy Żelazków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia realizowanej jako zadanie inwestycyjne pojegające na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV obejmującej jej skablowanie pomiędzy projektowanymi słupami nr 41 i 43 w celu usunięcia kolizji z linią elektroenergetyczną 110 kV w miejscowości Szosa Turecka na działkach nr 17, 19, 69, 95, 96, 97, 98, 99, 100 i 101 (obręb Szosa Turecka) została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO 4213/67, 74, 75/22o utrzymująca w mocy zaskarżoną decyję.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSAKO2022-04-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-26 14:29

 

1. Zgłoszenie robót budowlanych - otwórz
2. Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej publicznej - otwórz
3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2009-05-29
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-26 12:20
Modyfikacja B. Kot - admin 2022-04-26 12:21

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZAWIADAMIAM

Strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wniosku dotyczącego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN500 relacji Odolanów-Adamów, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wlkp., Miasto Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Żelazków, Ceków-Kolonia, Mycielin), Miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek)”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2022-04-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-22 13:22
Obwieszczenie
Starosty Kaliskiego

 
zawiadamiam, że w dniu 05 kwietnia wydana została decyzja nr 160.2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę systemu fotowoltaicznego o mocy do 2MW (farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą), na działkach nr 103/1, 103/2 (obręb 0023 Złotniki Małe) w m. Zlotniki Małe, gm. Żelazków.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2022-04-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-08 10:55
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
Zawiadamiam strony postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. "Projektu robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN500 relacji Odolanów-Adamów, w obrębie województwa wielkopolskiego, - że z powodu oczekiwania na opinię organów współdziałających, właściwych ze względu na miejsce wykonywania robót geologicznych - przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w piśmie uttejszego Organu znak: DSK-II.7440.11.2021 z dnia 14 stycznia 2022 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2022-03-29
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-04 15:19
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Stosownie do art. 49 § 2 i 49a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.) zm.), w związku z prowadzonym w tut. Urzędzie postępowaniem administracyjnym w sprawie wyda nia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawiadamiam, że w dniu 11.03.2022r. wydał decyzję nr GP.6733.13.2021 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Kalisz Centrum- Kalisz Północ od słupa nr 17 do GPZ na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: działki nr 19, 26/1, 26/2, 27/3, 9/1, 2/14, 2/10, 2/11, 3/6, 2/7, 2/6, obręb 152 Winiary, działki nr 21, 20/2, 20/1, 27, obręb 145 Majków Kol., działki nr 1/4, 1/3, 2/3, obręb 143 Majków, działka nr 1/19, obręb 141 Majków, działki nr 12/9, 13, 6/1, obręb 137 Majków, działki nr 26, 12, 11/2, 28, obręb 135 Majków, działki nr 2, 1, 3/2, 3/1, 5/5, obręb 0020 Piskorzewie, na terenie położonym w Gminie Żelazków: działki nr 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 125, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 69, 20, 19, 10, 8/3, 8/6 obręb Szosa Turecka, działki nr 31, 29, 26, 27/1, obręb Wojciechówka, działki nr 95/2, 106/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/3, 99/6, 99/7, 99/4, 98, 97/1, 97/2, 96/10, 91/1, 88, 86, 85/1, 85/2, 135, 78/3, 17, 16/6, 16/7, 27/15, 30, 9, 8/6, 7, 5/2, 5/1, 3/2, 4/5, 3/1, 2/4, 2/3, 2/7, obręb Kolonia Skarszewek, na terenie położonym w Gminie Opatówek: działki 51, 50, 49, 49, 11, 41, 40/1, 39, 38/1, 38/2, 35, obręb Nędzerzew.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2022-03-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-17 14:10
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej fragment obrębu geodezyjnego Kokanin, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Treść obwieszczenia - otwórz
Studium - pobierz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-03-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-09 10:08
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Kokanin, gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
MPZP - pobierz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-03-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-09 10:02
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie  administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie urządzenia wodnego - prawostronnego rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Kalisz
- oraz na przebudowie istniejących zarurowań
- a także na przebudowie istniejącego zarurowania za zatoką autobusową

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2022-01-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-02-01 08:34
DECYZJE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

 
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. odwołania Katarzyny i Rafała Wejchert oraz Tomasza Michalskiego i Barbary Michalskiej od cecyzji Wójta Gminy Żelazków z dnia 4 stycznia 2021 r., znak: GP.6733.17.2020 orzeka utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję w całości

Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2021-04-07
Publikujący B. Kot - admin 2021-04-20 10:47
DECYZJA
w sprawie zmiany decyzji Starosty Kaliskiego
znak GM.6821.17.2019

zmieniam decyzję Starosty Kaliskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r., znak GM.6821.17.2019 dotyczącą punktu 2

Treść decyzji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2020-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2021-02-05 13:16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 09 lutego 2023r. 06:19:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.