bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻELAZKÓW

Treść - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-08-10
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-10 13:29

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW DOTYCZĄCY KONTROLI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

Dnia 9 sierpnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Zmiany przepisów wynikają z dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych. Zmiany wprowadzono w trzech ustawach, w tym w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2519). Zgodnie ze zmianami, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, Wójt kontroluje:

1) posiadanie umów, o  korzystanie z usług  w zakresie pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych;

2) zgodność postanowień umów, z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania  czystości i porządku;

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w pkt.1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi – zmiany w przepisach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa między innymi obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. W sytuacji, gdy nie istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, nieczystości ciekłe mogą być odprowadzane wyłącznie do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pierwsza zmiana dotyczy rozszerzenia definicji nieczystości ciekłych o osady gromadzone w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Dotychczas dotyczyła tylko ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. Zmiana ta oznacza, że zarówno właściciele zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy jest określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Żelazków. Nowelizacja przepisów wymusza na gminie zmianę Regulaminu w tym zakresie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, a więc do 9 lutego 2023r. W celu uszczelnienia systemu ściekowego gminy mają określić częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rada Gminy Żelazków zmiany wprowadziła w uchwale numer XLIX/382/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości z dnia 28.02.2023 r. Z wyżej wymienioną uchwałą można zapoznać się klikając w link - Uchwała Nr XLIX/382/2023

Nowelizacja ustawy wprowadza także nowe przepisy odnoszące się do kontroli przestrzegania przepisów związanych z właściwym postępowaniem z nieczystościami ciekłymi. Jedną z największych zmian przepisów w zakresie kontroli jest wprowadzenie cykliczności. Wójt został zobowiązany prowadzić kontrolę, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz  podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym. Pierwszy dwuletni okres kontrolny rozpoczął się z dniem wejścia w życie nowelizacji, tj. od 9 sierpnia 2022 r. i trwa do 8 sierpnia 2024 r. Oznacza to, że właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli  w terminie do 8 sierpnia 2024 r. (niezależnie od tego ile razy był kontrolowany do tej pory) oraz będzie poddawany kontroli z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również przepis szczegółowy dotyczący sposobu przeprowadzania kontroli. Stosuje się do niej przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nimi, kontrolujący jest upoważniony miedzy innymi do żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanego podmiotu. Z punktu widzenia nowych przepisów dotyczących kontroli istotne znaczenie odgrywa także wprowadzony nowelizacją przepis karny do art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z którym, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie ww. kontroli podlega karze grzywny.

Czego mieszkańcy mogą się zatem spodziewać?

W ciągu najbliższych dwóch lat wszyscy właściciele  nieruchomości zobowiązani do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wezwani do urzędu gminy w celu przedłożenia umowy oraz dowodów uiszczania opłat w ww. zakresie. Kontrolujący będzie sprawdzał, czy ilość wywiezionych za pośrednictwem podmiotu uprawnionego nieczystości ciekłych pokrywa się z ilością pobranej wody w danym okresie. Pod uwagę będzie brane zużycie wody według wskazań licznika lub norma wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. W celu ułatwienia gminom przeprowadzania kontroli ustawodawca nałożył na podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe i osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązek przedkładania kwartalnego sprawozdania z wykazem właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości.

Jakie są konsekwencje nieposiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków?

W takim przypadku gmina przejmuje obowiązek opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków od właściciela nieruchomości i zobowiązuje go decyzją do m.in. uiszczania opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków ustala rada gminy w uchwale. Nowelizacja przepisów wymusza na gminie zmianę uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ponadto postępowanie z nieczystościami ciekłymi w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Żelazków tj. np. wylewanie do rowu, na pole, odprowadzanie do gleby itp. stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 000zł. ( art. 10. ust. 2 i  ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń).

Wójt gminy został natomiast zobowiązany do składania corocznych sprawozdań wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Sprawozdanie będzie zawierać informacje między innymi o: liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków, liczbie zawartych umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym, liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina, ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,  liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów oraz wynikach tych kontroli.

Na zakończenie należy wspomnieć, że nowe przepisy przewidują kary dla gmin niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków. W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wywiązuje się z obowiązku przeprowadzania cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.

Jednocześnie w związku z prowadzoną ewidencją zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli zgłoszenia o jego niezwłoczne złożenie. Mieszkańcy, którzy nie dokonają zgłoszenia będą w pierwszej kolejności wzywani do okazania dokumentów, o których mowa w art. 6 ust.1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub będzie przeprowadzona kontrola nieruchomości zgodnie z dyspozycją art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Druk zgłoszenia dostępny w zakładce Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-07-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-07-03 12:58

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻELAZKÓW

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-07-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-07-03 12:54
UCHWAŁA NR XLIX/383/2023
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Żelazków, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2023-02-28
Publikujący B. Kot - admin 2023-07-03 12:53
Wygenerowano: 04 grudnia 2023r. 16:26:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.