bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kokaninie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kokaninie

 

Wójt Gminy Żelazków
ogłasza konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie 
 

 

1 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego w tym :
- dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt.3
( w postaci oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii)
5) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia ;( w postaci oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii ) w tym
- dyplomy ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów, albo
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą .
6) ocenę pracy, lub ocenę dorobku zawodowego w przypadku nauczycieli lub nauczyciela akademickiego;( w postaci oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii )
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.), a w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późń. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn., zm.);
12) aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w postaci oryginału lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii )
13) oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
14) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami )
15) oświadczenie ,że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych w przypadku osoby niebędącej nauczycielem .
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie ”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Żelazkowie w godzinach pracy urzędu w terminie do
16 sierpnia 2010 r

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Żelazków .
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7678263

 

Treść zarządzenia - otwórz 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2010-07-30 14:39:52

Wygenerowano: 14 lipca 2020r. 22:47:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.