bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Utworzenie wraz z pierwszym wyposażeniem Dziennego Domu ,,SENIOR+,, w miejscowości Żelazków.
Ogłoszenie nr 500145839-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.
Gmina Żelazków: Utworzenie wraz z pierwszym wyposażeniem Dziennego Domu ,,SENIOR+,, w miejscowości Żelazków

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dzienny Dom ,,SENIOR+,, Moduł I ,,Utworzenie i /lub wyposażenie placówki ,,SENIOR+,, Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego ,,SENIOR+,, na lata 2015-2020 Edycja 2018
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560577-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Żelazków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085493200000, ul. -  138, 62-817   Żelazków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 76-91-008, e-mail ug@zelazkow.pl, faks 0-62 76-91-008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zelazkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie wraz z pierwszym wyposażeniem Dziennego Domu ,,SENIOR+,, w miejscowości Żelazków
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.14.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : - instalacji elektrycznej,- wodociągowo-kanalizacyjnej,- centralnego ogrzewania, - posadzek, tynków, - ścianek działowych, - malowanie,- okładzin wewnętrznych .Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45311100-1
 
Dodatkowe kody CPV: 45311200-2, 45332000-3, 45331000-6, 45100000-8, 45400000-1, 45200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 725203.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane Janas Arkadiusz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sudecka 10
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 892000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 892000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 892000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski


Data dodania: 2018-06-26 09:34

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja z otwarcia ofert 213.08 KbPlik pdf
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 186.46 KbPlik pdf
Wygenerowano: 26 marca 2019r. 05:50:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.