bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Rozstrzygnięcie protestu

Rozstrzygnięcie protestu

 

                                                                                                    Żelazków, dnia 14 maja 2009r.
 
ZP341/3-41/2009
 
 
 
 
 
                                                                                    Biuro Turystyczne
                                                                                         ALBION
                                                                                     Dorota Ocipińska
                                                                                     Ul. Piłsudskiego 3/2
                                                                                     12-100 Szczytno
 
 
                                               Protestujący:               Biuro Turystyczne
                                                                                        ALBION
                                                                                   Dorota Ocipińska
                                                                                   Ul. Piłsudskiego 3/2
                                                                                   12-100 Szczytno
 
 
                                              Oprotestowany:           Gmina Żelazków
                                                                                   Żelazków 138
                                                                                   62-817 Żelazków
 
 
Po rozstrzygnięciu protestu wniesionego w dniu 29 kwietnia 2009 roku przez:
 
       Biuro Turystyczne
             ALBION
       Dorota Ocipińska
       Ul. Piłsudskiego 3/2
       12-100 Szczytno
 
 
zamawiający postanawia:
 
na podstawie art.183 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 1994r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz 1655 z póź. Zm) niniejszym oddala się wniesiony protest, uznając go za bezzasadny. 
 
 
Uzasadnienie:
 
W dniu 29 kwietnia 2009r. wpłynął do Zamawiającego protest Biura Turystycznego ALBION Dorota Ocipińska z siedzibą w Szczytnie Ul. Piłsudskiego 3/2 , w którym Wykonawca zarzuca Zamawiającemu dokonanie niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych czynności polegających na odrzuceniu oferty Wykonawcy. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy co następuje:
Po analizie przesłanej przez Wykonawcę oferty brak:
  1. polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. w dołączonym do oferty załączniku nr. 4 (wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług w zakresie organizacji kolonii) podanej wartości wykonanych usług,
  3. aktualnego zaświadczenia o wpisie do organizatorów i pośredników turystycznych wydanego przez właściwego wojewodę lub marszałka województwa z potwierdzeniem jego aktualności przez organ wydający, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4. oraz brak zgody Wykonawcy na zaproponowany projekt umowy. 
 
Pismem z dnia 28 kwietnia 2009r.,które dotarło do Zamawiającego 29 kwietnia 2009 r. Wykonawca złożył protest, w którym w odniesieniu do :
 
pkt 1. stwierdził, że do oferty była dołączona gwarancja bankowa, która zdaniem Wykonawcy jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
pkt 2. rubryka (wartość wykonanych usług załącznik nr 4) nie została wypełniona przez przeoczenie, a na dowód rzetelnego wykonania usług dołączono rekomendacje oraz kopię umowy z klientem,
pkt 3. aktualne zaświadczenie o wpisie do organizatorów i pośredników turystycznych było dołączone do oferty, na dowód czego załączono przedmiotowy dokument,
pkt 4. zaproponowane przez Wykonawcę zmiany zostały dołączone do oferty jako propozycje, na które Zamawiający może, ale3 nie musi wyrazić zgody.
 
W odniesieniu do powyższego pisma Zamawiający stwierdza co następuje :
 
  1. Podniesiony w pkt. 1 protestu argument jakoby załączona do oferty gwarancja bankowa była potwierdzeniem ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie zasługuje na uwzględnienie . Zgodnie z treścią samej gwarancji bankowej stanowi ona zabezpieczenie pokrycia kosztów powrotu klientów Zleceniodawcy w przypadku, gdy Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zleceniodawcy w razie niewykonania przez Zleceniodawcę zobowiązań umownych z umów zawartych w okresie do 28.03.2009r. do 27.03.2010r.
Tak sformułowana gwarancja bankowa nie realizuje intencji Zamawiającego określonej w części VI pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w której jednoznacznie określa się, że Wykonawca ma obowiązek przy składaniu oferty dołączyć do niej polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowiąca załącznik do złożonej oferty gwarancja bankowa nie spełnia warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia albowiem nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Czym innym bowiem jest gwarancja z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy, a czym innym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  1. Podniesiony przez Wykonawcę argument, że wartość wykonanych usług została nie wypełniona przez przeoczenie, a dowodem należytego wykonania umowy były dołączone rekomendacje i kopia umowy z klientem także nie zasługuje na uwzględnienie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wyraźnie wskazuje, że akceptacja złożonej oferty uzależniona jest od ścisłej realizacji dotyczącej jej postanowień .
W odniesieniu do załącznika nr 4 oznacza ono, iż wszystkie rubryki powinny być wypełnione. Ryzyko przeoczenia podania wartości przedmiotu wykonanych usług obciąża więc Wykonawcę.
      3.  Przedstawione w odniesieniu do pkt. 3 – zaświadczenie o wpisie do organizatorów i
           pośredników turystycznych wydane przez właściwego wojewodę lub marszałka
           województwa z potwierdzeniem jego aktualności przez organ wydający nie jest
           tożsame z zaświadczeniem dołączonym do oferty. Z treści tego dokumentu wynika, że
           jego aktualizacja została dokonana na dzień 10.04.2008r. co jest sprzeczne z częścią VI
           pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która wymaga potwierdzenia
           zaświadczenia przez organ wydający wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
           upływem składania ofert. Załączone do protestu zaświadczenie nie jest tożsame z
           załączonym do oferty zaświadczeniem i nie zmienia oceny Zamawiającego w tym
           zakresie. 
       4.Zamawiający przychyla się natomiast do argumentacji, które Wykonawca wywiódł w
     odniesieniu do pkt. 4 protestu z uwagi na okoliczności, że w świetle załączonego do
     oferty projektu umowy i jego podpisanie uznać można za akceptację przez niego,
      natomiast proponowane zmiany za niewiążące dla Zamawiającego.
 
Zamawiający postanawia   
 
na podstawie art. 183 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, w zakresie w jakim protest zarzuca dokonanie oceny ofert z naruszeniem ustawy – Prawo zamówień publicznych; protest oddalić.   
 
 
POUCZENIE
 
Od niniejszego oddalenia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.
 
 
 
                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                   z up. Wójta
                                                                                         SEKRETARZ GMINY
                                                                                         mgr inż. Paweł SobczakRejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2009-05-15 08:16:29

Wygenerowano: 21 września 2020r. 17:20:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.