bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora ZS w Żelazkowie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora ZS w Żelazkowie

 

Wójt Gminy Żelazków
ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkół w Żelazkowie, Żelazków 108, 62-817 Żelazków


I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009, Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).

1. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żelazkowie może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który spełnia łącznie następujące wymagania :
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu , w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela , lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy lub w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. W przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę w pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ;
6) nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r Nr 97 , poz 674 z późniejszymi zmianami ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku –Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 ,poz 1365 z późniejszymi zmianami ) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne ;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego .
8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz. 114 z późniejszymi zmianami )

2. Stanowisko dyrektora może zajmować osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym , zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej , kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych , bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych ( Dz.U z 2001 roku , nr 79, poz 854 z późniejszymi zmianami ) spełniająca wymagania określone w w § 1 b pkt 2-9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r ( Dz.U. nr 184, poz 1436 ze zmianami ) z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył m studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych , posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 b pkt 2-9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r ( Dz.U. nr 184, poz 1436 ze zmianami ) ;

4. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żelazkowie może zajmować osoba niebędąca nauczycielem , spełniająca łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie , z tym ,że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowski Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej .
2) ukończyła studia magisterskie ;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych ,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ;
6) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ,
7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz 114 z późniejszymi zmianami )


II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego

4) dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3 (w postaci oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii)

5) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia ; ( w postaci oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii ) w tym - dyplomy ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą .

6) kartę oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;( w postaci oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii )

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.), w przypadku nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela akademickiego

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późń. zm.)

12) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w postaci oryginału lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii ) w przypadku nauczyciela.

13) oświadczenie , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych w przypadku osoby niebędącej nauczycielem .

14) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami)

15)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żelazkowie ”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Żelazkowie, Żelazków 138 ,62-817 Żelazków w godzinach pracy urzędu w terminie do 20 sierpnia 2013 do godz. 14.00

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Żelazków .
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7678263
 

Wójt Gminy Żelazków
mgr Andrzej Nowak

Treść ogłoszenia - otwórz
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2013-08-06 15:07:08

Wygenerowano: 30 września 2020r. 12:13:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.