bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o zamówieniu - decyzje

Ogłoszenie o zamówieniu - decyzje

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.bip.zelazkow.pl


Żelazków: Opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu, projektów decyzji zmieniających decyzje o warunkach zabudowy w celu ustalenia sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji nie będących inwestycjami celu publicznego na obszarze Gminy Żelazków.
Numer ogłoszenia: 32356 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków , 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zelazkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu, projektów decyzji zmieniających decyzje o warunkach zabudowy w celu ustalenia sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji nie będących inwestycjami celu publicznego na obszarze Gminy Żelazków..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie : - projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - projektów decyzji o warunkach zabudowy w celu ustalenia sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji nie będących inwestycjami celu publicznego - projektów decyzji zmieniających decyzje o warunkach zabudowy w celu ustalenia sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla inwestycji nie będących inwestycjami celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi analizami i załącznikami graficznymi, na obszarze gminy Żelazków w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa Gmina Żelazków w roku 2012 wydała 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 123 decyzje ustalające warunki zabudowy oraz 41 decyzji zmieniających warunki zabudowy. Łączna ilość decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trakcie trwania umowy szacowana jest na ok. 10 decyzji. Łączna ilość decyzji ustalających warunkach zabudowy w trakcie trwania umowy szacowana jest na ok. 160 decyzji. Łączna ilość decyzji zmieniających warunki zabudowy w trakcie trwania umowy szacowana jest na ok. 50 decyzji. Łączna ilość decyzji w trakcie trwania umowy szacowana jest na ok. 220 decyzji. Rzeczywista ilość będzie dostosowana do aktualnych potrzeb Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.22.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają prawo samodzielnego projektowania przestrzeni w skali lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie tzn. jest wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 ze zm.) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w ust. 6 SIWZ - wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - wymagane jest wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali zamówienia o wartości łącznie min. 30 000,00 PLN brutto, obejmujące wykonanie łącznie minimum 5 szt. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz łącznie minimum 50 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty dodatkowe - Formularz ofertowy załącznik nr 1 - Wzór umowy załącznik nr 7

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zelazkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędu Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków , pokój nr 12 w godzinach 08:00 - 15:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pokój numer 10 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Wójt Gminy Żelazków
mgr Andrzej Nowak

SIWZ wraz z załącznikami - otwórz
 

 

 

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2013-01-23 12:55:35

Wygenerowano: 15 lipca 2020r. 14:25:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.