bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o zawarciu umowy - wypoczynek

Ogłoszenie o zawarciu umowy - wypoczynek

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 133668-2011 z dnia 2011-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Nazwa zamówienia: organizacja wypoczynku letniego w górach, w formie kolonijnej dla 140 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2011 r., w tym : - z rodzin najbiedniejszych, - z rodzin z problemem alkoholowym Rodzaj...
Termin składania ofert: 2011-06-06
 


Żelazków: Organizacja wypoczynku letniego w górach, w formie kolonijnej dla 140 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2011 r.
Numer ogłoszenia: 166384 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133668 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wypoczynku letniego w górach, w formie kolonijnej dla 140 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2011 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nazwa zamówienia: organizacja wypoczynku letniego w górach, w formie kolonijnej dla 140 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2011 r., w tym: - z rodzin najbiedniejszych, - z rodzin z problemem alkoholowym Rodzaj zamówienia: usługi. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu wypoczynku letniego w górach, w formie kolonijnej dla140 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2011 r. Miejsce kolonii: góry woj. dolnośląskie, małopolskie i śląskie. Wielkość zamówienia: dla 140 osób w jednym 14 - dniowym turnusie. Pobyt uczestników w ośrodku wypoczynkowym obejmie pełne 14 dni, w tym 13 noclegów . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników kolonii, przy czym prognozowaną liczbę poda Wykonawcy w terminie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, natomiast rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznej liczby dzieci uczestniczącej w kolonii letniej. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby dzieci faktycznie uczestniczących w wypoczynku i podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny jednego skierowania kolonijnego brutto. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat - uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja ). Pierwszy posiłek -obiadokolacja, ostatni posiłek - śniadanie. Podczas pobytu na kolonii uczestnicy wypoczynku muszą mieć stały dostęp do napojów. Zakwaterowanie: Obiekt murowany z liczbą miejsc umożliwiającym zakwaterowanie jednorazowo dla 140 osób, pokoje 3-6 osobowe, z pojedynczymi tapczanikami, wyposażone w węzeł sanitarny, nie dopuszcza się używania łóżek piętrowych, tzw. dostawek jak również zakwaterowania dzieci w namiotach i domkach campingowych, pokoje muszą być wyposażone w szafy, szafki, półki, wieszaki i inne sprzęty umożliwiające rozpakowanie bagażu przez każde dziecko oraz stół i krzesła w liczbie odpowiadającej liczbie zakwaterowanych, pokoje i łazienki muszą być czyste i estetyczne, ciepła woda dostępna 24 godz./ dobę, obiekt kolonijny powinien być ogrodzony i oświetlony. Na terenie obiektu winna znajdować się stołówka i świetlica. Program - w czasie każdego turnusu będzie realizowany: - turystyczny : w oparciu o główne atrakcje regionu, - kulturalny : imprezy w instytucjach zewnętrznych i w ramach obozu, - sportowy : w ramach obozu, - terapeutyczny : dostosowany do potrzeb uczestników obozu i określony po dokonaniu naboru. Inne wymagania: Wykonawca zamówienia musi: - dowieźć dzieci autokarem wyposażonym w klimatyzację na miejsce kolonii i z powrotem z miejscowości, która jest siedzibą Zamawiającego, pod opieką pedagogiczną wychowawców, o zapewnić suchy prowiant i napoje podczas powrotu dzieci z kolonii do domu, - nie pobierać żadnych opłat od uczestników kolonii, - zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom na czas przejazdu i pobytu dzieci na kolonii, - zapewnić bezpłatną opiekę medyczną, lekarsko - pielęgniarską uczestnikom kolonii, - zapewnić bezpłatny dostęp uczestników kolonii do obiektów sportowych i kąpielisk, - zorganizować podczas trwania turnusu co najmniej jedną atrakcyjną całodzienną wycieczkę autokarową, - zapewnić bezpłatny wstęp do zwiedzanych w czasie wycieczek obiektów oraz autokar w przypadku konieczności dowozu dzieci, - zapewnić organizację kolonii oraz kadrę pedagogiczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r., w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12 poz. 67 ze zmianami), - zapewnić warunki bezpieczeństwa, a w szczególności podczas kąpieli i wędrówek górskich zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne (Dz. U z 1997 r. Nr 57, poz. 358). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników kolonii. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • BP i UT RAJDTOUR Janina Foryńska, ul. Kolejowa 11, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 950,00
  • Oferta z najniższą ceną: 950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1531,00
  • Waluta: PLN.
 
 z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr inż. Paweł SobczakRejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2011-06-21 08:44:29

Wygenerowano: 09 sierpnia 2020r. 04:50:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.