bip.gov.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ZMIANY:
2018-06-07 10:56:53: Dodano wynik do przetargu
2018-06-04 14:17:50: Dodano plik info_z_otwarcia_ofert.pdf
Więcej >>>
2018-05-18 00:00:00: 18/05/2018    S94    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta  Polska-Żelazków: Usługi związane z odpadami 2018/S 094-214113 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 082-184515)
2018-05-16 15:47:15: Dodano plik informacja dla wykonawców 2.pdf
2018-05-16 15:46:59: Dodano plik informacja dla wykonawców 1.pdf
27/04/2018    S82    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
 
Polska-Żelazków: Usługi związane z odpadami
2018/S 082-184515
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Żelazków
Żelazków 138
Żelazków
62-817
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Woźniak, Marlena Wawrzyniak
Tel.: +48 627521850
E-mail: ug@zelazkow.pl
Faks: +48 627521881
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zelazkow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.zelazkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer referencyjny: ZP.271.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków.
1.Zamawiający wymaga między innymi, aby Wykonawca:
— utworzył i prowadził na terenie Gminy Żelazków stacjonarny lub mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
— zapewnił dla nieruchomości jednorodzinnych: pojemniki na odpady zmieszane, worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz worki do odpadów biodegradowalnych (zielonych) o pojemności 120 l każdy wraz ze stojakami 3-komorowymi,
— zapewnił dla nieruchomości wielorodzinnych: kontenery na odpady zmieszane, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane z realizacją usługi zostały zawarte w SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90510000
90514000
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków.
2. Szczegółowy zakres usług określają stanowiące Załączniki do SIWZ:
3. Zamawiający wymaga między innymi, aby Wykonawca:
Utworzył i prowadził na terenie Gminy Żelazków stacjonarny lub mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniający w łatwy sposób dostęp dla łaścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
Zapewnił dla nieruchomości jednorodzinnych: pojemniki na odpady zmieszane, worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz worki do odpadów biodegradowalnych (zielonych) o pojemności 120 l każdy wraz ze stojakami 3-komorowymi;
Zapewnił dla nieruchomości wielorodzinnych: kontenery na odpady zmieszane, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zabezpieczonych przed: wpływem warunków atmosferycznych, rozsypaniem i opróżnianiem przez podmioty (osoby) inne niż Wykonawca; pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być wyposażone w odpowiednie otwory wrzutowe w zależności od rodzaju odpadów;
Wymagania ogólne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (stacjonarny):
Powinien być umiejscowiony na terenie jednej z miejscowości położonych na terenie Gminy Żelazków;
Powinien być umiejscowiony w odpowiedniej lokalizacji, która umożliwia dojazd dla wszystkich mieszkańców Gminy Żelazków;
Powinien być wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery przystosowane do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych;
Powinien być czynny jeden dzień w tygodniu (sobota) w godzinach 8:00-13:00;
Na PSZOK – powinny być przywożone odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji.
Powinien być dostosowany do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie takich jak:
— przeterminowane leki, chemikalia,
— zużyte baterie i akumulatory,
— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
— meble i inne odpady wielkogabarytowe (2 x w roku do 5 szt jednorazowo),
— zużyte opony (2 x w roku 4 sztuki z samochodu osobowego),
— komunalne odpady niebezpieczne,
— odpady budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg jednorazowo w przypadku odpadów lekkich, objętościowych max do 480 litrów – 2 x w roku).
Powinien być odpowiednio oznakowany.
W/w odpady powinny być przyjmowane właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żelazków w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy Żelazków).
Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do prowadzenia rejestru nieruchomości zamieszkałych i ewidencji przyjmowanych z tych posesji odpadów.
Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do wystawienia kwitu odbioru odpadów.
Transport odpadów do PSZOK-a mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
Wymagania ogólne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (mobilny).
Wykonawca odbierze w sposób zorganizowany za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z harmonogramem ich odbierania, podanym do publicznej wiadomości mieszkańcom uzgodnionym z Zamawiającym;
Wykonawca odbierze wystawione przez mieszkańców z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych sprzed posesji zamieszkałych odpady: meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony wg harmonogramu ich odbierania uzgodnionego z Zamawiającym po wcześniejszym zgłoszeniu.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
2)spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 2), ust. 1a i ust. 1b. ustawy Pzp:
a.posiadają wymagane odrębnymi przepisami kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zmianami).
b.posiada aktualne, własne uprawnienia i zezwolenia na zbieranie
c. zawarł umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych;
d.zawarł umowy z instalacjami przetwarzającymi odebrane odpady selektywnie zebrane niepodlegające przekazaniu do Regionalnej Instalacji;
e. posiada bazę magazynowo–transportową oraz sprzęt niezbędny do należytego wykonywania niniejszej umowy, w szczególności posiada zgodnie z częścią II ust. 3 pkt 8) SOPZ wymaganą ilość pojazdów niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a pojazdy te wyposażone są w moduły GPS umożliwiające śledzenie tras przejazdu i ich pracy.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, których:
Sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj.:
Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000,00 PLN;
Wykażą roczny przychód netto za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN w każdym roku obrotowym;
Posiadają opłaconą polisę o wartości co najmniej 800 000,00 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na w/w kwotę.
2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą:
Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej na poziomie, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b. tiret pierwszy niniejszej SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Zakres dokumentacji musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b. tiret drugi niniejszej SIWZ.
Polisę ubezpieczenia OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b. tiret trzeci niniejszej SIWZ.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj.:
Wykażą główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wykonywane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie. W przypadku usług będących w trakcie realizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę kwoty brutto odnoszące się do już wykonanych części umowy, wpisane do formularza „Doświadczenie zawodowe” stanowiącego załącznik do oferty;
2. Zapewnią dla celów realizacji zamówienia przynajmniej następujące pojazdy:
a) pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, służące do opróżniania pojemników o pojemności 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l – co najmniej 2;
b) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – co najmniej 2;
c) pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – co najmniej 1
3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się w SIWZ i w jej załącznikach.
2. Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 4.6.2018 r. do godz. 9:00 wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN).
3. SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zelazkow.pl
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, Pokój nr 4.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i dostępne dla wszystkich.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I półrocze 2021r.
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona na podstawie złożonych ofert wraz z załącznikami i złożonych w formie elektronicznej Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, po czym dokona oceny złożonych oferty, a po dokonaniu oceny ofert zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez niego oświadczenia lub dostarczone na żądanie Zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem VII i VIII SIWZ dokumenty.
2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa na żądanie Zamawiającego jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców.
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Zamawiający wymaga nadto dołączenia do składanej w postępowaniu oferty oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, potwierdzającego spełnianie wymagania określonego w Rozdziale V ust. 5 niniejszej SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
6. Katalog przewidzianych istotnych zmian postanowień umowy zawarty został we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ
7. Pisemną ofertę w języku polskim należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w miejscu wskazanym w SIWZ jako miejsce składania ofert w sekretariacie Urzędu Gminy Żelazków, pokój nr 10
8. Wykonawca przesyła Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany (tj. opatrzony hasłem dostępowym np. 7-zip) w formie elektronicznej na adres: przetargi@zelazkow.pl. Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rft, .xps, .odt. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu w treści formularza ofertowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5.Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, formy oświadczeń lub Dokumentów, w jakiej należy je złożyć i zasad ich przekazywania zawiera SIWZ.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2018
 Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski
- Ogłoszenie - otwórz
- SIWZ i załączniki od nr 1 do nr 9 - otwórz
- JEDZ (załącznik nr 2 - wersja do edycji) - otwórz
- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 10 - otwórz
- Zestawienie miejscowości z wykazem ilości gospodarstw domowych oraz podziałem na liczbę mieszkańców stan na dzień 31.03.2018 r. (element pomocniczy) - załącznik nr 11 - otwórz
- Zestawienie nieruchomości zamieszkałych, liczby osób, sposób odbierania odpadów na podstawie złożonych deklaracji oraz wykaz nieruchomości, z których należy odebrać odpady biodegradowalne stan na dzień 31.03.2018 r. (element pomocniczy) - załącznik nr 12 - otwórz
- Zestawienie nieruchomości, z których należy odbierać popiół stan na dzień 31.03.2018 r.(element pomocniczy) - załącznik nr 13 - otwórz
- Odpady komunalne odebrane z  terenu Gminy Żelazków w 2017r. (element pomocniczy) - załącznik nr 14 - otwórz
- Orientacyjna ilość km dróg  w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Żelazków - załącznik nr 15 - otwórz                       
 
 
Data składania ofert:
2018-06-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-04 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWoźniak Anna 2018-04-27 14:10:00
PublikującyB. Kot 2018-04-27 14:03:41
Modyfikował(a) B. Kot 2018-06-07 10:56:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja i odpowiedzi na pytania dla Wykonawców 658.05 KbPlik pdf
2. Informacja i odpowiedzi na pytania dla Wykonawców 257.35 KbPlik pdf
3. Informacja z otwarcia ofert 266.45 KbPlik pdf

Wygenerowano: 20 stycznia 2019r. 22:02:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.