XML
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przebudowę drogi gminnej nr 4738P w m. Kol. Kokanin

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Żelazków informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne ,, KAREX ,,
ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz
z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 463-460 Nowe Skalmierzyce

 

Cena wybranej oferty – 98 498,40 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena – 90 %, okres gwarancji – 10%.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Liczba pkt.

w kryterium: cena

 Liczba pkt.
w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne ,,KAREX,,
ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz
z/s Ociąż, ul. Torowa 16
63-460 Nowe Skalmierzyce

        90,00 x 5

  10,00 x 5

     500,00

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
ul. Noskowska 3-5      62-800 Kalisz

        66,67 x 5

   10,00 x 5

     383,35

     3.

SIDROG  Sp. z o.o.
Domaniew 9
98-235 Błaszki

        72,01 x 5

   10 x 5

    410,05

 

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do dalszej współpracy.

z up. Wójta
 Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego
Komunikacji Inwestycji i Funduszy Pomocowych
Dawid Żabiński

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-09-23
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-23 14:54