XML
ZAWIADOMIENIE - IWŚ.6220.11.7.2023
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwana dalej ustawą ooś,
zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 06.02.2024 r. przez Wójta Gminy Żelazków decyzji znak: IWŚ.6220.11.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie dodatkowego otworu studziennego nr 3, zlokalizowanego na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w miejscowości Janków (gmina Żelazków) realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb): 95/11, ark. 2, obr. 0011 Janków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2024-02-06
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-06 15:30