XML
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.  U.  z  2021  r., poz.  735  -  dalej  k.p.a.),  w  związku z  art.  74  ust.  3  ustawy  z  dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą ooś”,  

zawiadamia strony postępowania,

że postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 r. znak: IWŚ.6220.3.11.2021 Wójt Gminy Żelazków zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni  warzyw  i  owoców  wraz  z  budową  budynku  mroźni  w  dwóch  etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2  i  214  w  miejscowości  Borków  Stary,  gm.  Żelazków”,  do  czasu  przedłożenia  przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-18 15:02