XML
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE 
o zakończeniu postępowania 


Na  podstawie  art.  10  §  1,  art.  49  i  art.  81  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm - dalej k.p.a.), w związku z  art.  74  ust.  3  pkt  1  ustawy  z  dnia  3  października 2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwana dalej: „ustawą ooś”), Wójt Gminy Żelazków 
zawiadamia strony postępowania
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Przebudowie  drogi  gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki” planowanego do realizacji na działkach nr 23, 71, 99, 127, 131, 135 obręb Czartki, 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-05
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-05 13:33