XML
POSTANOWIENIE
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu 16 sierpnia 2021 r.) uszczegółowionego wystąpieniem z 31 sierpnia 2021 r. (data wpływu 3 września 2021 r.) znak: IWŚ.6220.8.2.2021
postanawiam wyrazić opinię,
że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-05 13:08