OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Żelazków informuje o naborze wniosków o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków.

Przyznanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie regulaminu dotacji z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 50%, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wnioski o przyznanie dotacji dostępne są na stronie www.bip.zelazkow.pl – zakładka „Środowisko” – „Przydomowe Oczyszczalnie” lub w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pok. nr 5


Załączniki:
1. Tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli),
2. Oświadczenie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na budowę i użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) – jeśli dotyczy, oraz wypłaty dotacji współwłaścicielowi, który ubiega się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, są zobowiązane przedstawić dodatkowo dokumenty i informacje, o których mowa w § 5 ust. 2 albo § 5 ust. 3 Regulaminu, w zależności od tego, o którą pomoc de minimis się ubiegają.
4. Mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków.
 


Termin naboru wniosków:
od 15.07.2024 r. do wyczerpania środków finansowych.

Wnioski można składać w Urzędu Gminy Żelazków w pokoju nr 5
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


1. Ogłoszenie - otwórz
2. Uchwała nr II/13/2024 z 27.05.2024 r. - otwórz
3. Wniosek o udzielenie dofinansowanie - otwórz
4. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości - otwórz
5. Klauzula RODO - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-07-10
Publikujący B. Kot - admin 2024-07-10 13:55

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żelazków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 50%, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wnioski o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie www.bip.zelazkow.pl – zakładka „Środowisko” lub w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pok. nr 5

 

Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 1. Tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów) – ksero

 2. Mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków

 3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych potwierdzone przez

Starostwo Powiatowe – ksero

 1. Pozwolenie wodnoprawne (gdy jest wymagane) – ksero

 2. Zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie

oraz użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (gdy jest wymagane)

 1. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot dla którego udzielone

dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie należy dołączyć

– zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie

 

Termin naboru wniosków:

od 05.06.2023 r. do wyczerpania środków finansowych.

 

Wnioski można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Żelazków

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

1. Ogłoszenie - otwórz
2. Wniosek o udzielenie dofinansowanie_2023 - otwórz
3. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości_2023 - otwórz
4. Oświadczenie dot. oczyszczalni_2023 - otwórz
5. Klauzula RODO - otwórz
6. Zgłoszenie do urzedu wykonania budowy przydomowej oczyszczalni sciekow_2023  - otwórz
8. Oświadczenie o likwidacji bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle_2023 - otwórz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie - otwórz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz
UCHWAŁA NR XXIX_225_2021 z 18.06.2021 r. - otwórz


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2023-05-25
Publikujący B. Kot - admin 2023-05-25 12:47

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żelazków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 50%, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wnioski o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie www.bip.zelazkow.pl – zakładka „Środowisko” lub w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pok. nr 2

 

Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 1. Tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów) – ksero

 2. Mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków

 3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych potwierdzone przez Starostwo Powiatowe – ksero

 1. Pozwolenie wodnoprawne (gdy jest wymagane) – ksero

 2. Zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na posadowienie, zainstalowanie oraz użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (gdy jest wymagane)

 1. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie należy dołączyć

– zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie

 

Termin naboru wniosków:
od 06.06.2022 r. do wyczerpania środków finansowych.

Wnioski można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Żelazków
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


 

 

1. Ogłoszenie - otwórz
2. Wniosek o udzielenie dofinansowanie_2022 - otwórz
3. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości_2022 - otwórz
4. Oświadczenie dot. oczyszczalni_2022 - otwórz
5. Klauzula RODO - otwórz
6. Zgłoszenie do urzedu wykonania budowy przydomowej oczyszczalni sciekow_2022  - otwórz
8. Oświadczenie o likwidacji bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle_2022 - otwórz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie - otwórz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz
UCHWAŁA NR XXIX_225_2021 z 18.06.2021 r. - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-26
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-26 09:30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum