ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE 
o zakończeniu postępowania

Na  podstawie  art.10  §  1,  art.  49  i  art.  81  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm - dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwana dalej: „ustawą ooś”), Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania 
 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych  oraz  pobór  wód  podziemnych  z  utworów  górno  kredowych  w  ilości  do 20  m3/h  na  potrzeby  nawadniania  upraw  w  tunelach  foliowych”,  przewidzianego  do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna.

Treść zawiadomienia - otwórz