bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT
ZA GOSPODAREOWANIE ODADAMI KOMUNALNYMI

 

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,50 zł od stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

W związku z powyższym obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 17,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (od marca 2020 r.),

 • 16,50 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym, po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • 51,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli niedopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać

na INDYWIDUALNY numer konta bankowego

(każda nieruchomość ma przypisany indywidualny numer konta bankowego, który jest niezbędny w celu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przelewem lub w Kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, Oddział Żelazków,

numer został wskazany Zawiadomieniu o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach:

1) za styczeń i luty do 10 lutego danego roku,

2) za marzec i kwiecień do 10 kwietnia danego roku,

3) za maj i czerwiec do 10 czerwca danego roku,

4) za lipiec i sierpień do 10 sierpnia danego roku,

5) za wrzesień i październik do 10 października danego roku,

6) za listopad i grudzień do 10 grudnia danego roku.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2020-05-15
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-15 12:02

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia, że od 1 marca 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęte Uchwałą Nr XV/118/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 23 stycznia 2020 r., poz. 896) oraz Uchwałą Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały XV/118/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 11 lutego 2020 r., poz. 1499).

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 17,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 51,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli niedopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać

bez wcześniejszego wezwania

na INDYWIDUALNY numer konta bankowego.

(każda nieruchomość ma przypisany indywidualny numer konta bankowego, który jest niezbędny w celu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przelewem lub w Kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, Oddział Żelazków)

 

Numery kont są dostępne w Urzędzie Gminy Żelazków w Inspektoracie ds. wymiaru i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pok. nr 6).

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2020-03-02
Publikujący B. Kot - admin 2020-03-02 12:57

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia, że zgodnie z art. 6r, ust. 1, punkt 1a, podpunkt 1ab ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.) od 1 listopada 2019 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wcześniejszego wezwania na NOWY WYOBRĘBNIONY rachunek bankowy (wpłyty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

 

Urząd Gminy Żelazków

Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Oddział w Żelazkowie

62 8404 0006 2109 0016 2069 0029

 

 

Przypominamy, że od miesiąca sierpnia 2019 r. obowiązują poniższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 15,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 34,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

   

Opłaty za gospodaroanie odpadami komunalnymi można dokonać bezpośrednio w Kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, Oddział Żelazków lub przelewem.

W tytule przelewu prosimy podać:

- nr ewidencyjny (indywidualny nr klienta 100XXXX – można go znaleźć np. w Zawiadomieniu o zmianie stawek),

- informację, że jest to opłata za odpady komunalne,

- imię i nazwisko właściciela nieruchomości,

- adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach:

1) za styczeń i luty do 10 lutego danego roku,

2) za marzec i kwiecień do 10 kwietnia danego roku,

3) za maj i czerwiec do 10 czerwca danego roku,

4) za lipiec i sierpień do 10 sierpnia danego roku,

5) za wrzesień i październik do 10 października danego roku,

6) za listopad i grudzień do 10 grudnia danego roku.

 

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być zgodna z wyliczeniem podanym w deklaracji (ilość osób zamieszkujących nieruchomość x miesięczna stawka opłaty = wysokość miesięcznej opłaty).

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmian.

 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2019-10-23
Publikujący B. Kot - admin 2019-10-28 08:32
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęte Uchwałą Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 6636).

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 15,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

 • 34,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wcześniejszego wezwania przelewem na podany poniżej numer konta bankowego:

 

Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku o/Żelazków

83 8404 0006 2003 0016 2069 0004

Terminy płatności:

1) za styczeń i luty do 10 lutego danego roku,

2) za marzec i kwiecień do 10 kwietnia danego roku,

3) za maj i czerwiec do 10 czerwca danego roku,

4) za lipiec i sierpień do 10 sierpnia danego roku,

5) za wrzesień i październik do 10 października danego roku,

6) za listopad i grudzień do 10 grudnia danego roku.

 

Wójt Gminy Żelazków działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Ponadto przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób związane z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany do Urzędu Gminy Żelazków Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pokój nr 6.

 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy Żelazków wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

 

Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, co dotyczy również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Przypominamy o terminowym regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nieterminowość skutkuje naliczaniem odsetek oraz powstawaniem kosztów upomnień.

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.


Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2019-07-25
Publikujący B. Kot - admin 2019-07-25 11:52

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia, że od 1 lutego 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęte Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 518).


 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:


 

12,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

28,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny.


 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wcześniejszego wezwania przelewem na podany poniżej numer konta bankowego:


 

Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku o/Żelazków

83 8404 0006 2003 0016 2069 0004

Terminy płatności:

1) za styczeń i luty do 10 lutego danego roku,

2) za marzec i kwiecień do 10 kwietnia danego roku,

3) za maj i czerwiec do 10 czerwca danego roku,

4) za lipiec i sierpień do 10 sierpnia danego roku,

5) za wrzesień i październik do 10 października danego roku,

6) za listopad i grudzień do 10 grudnia danego roku.


 

Wójt Gminy Żelazków działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.


 

Ponadto przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób związane z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany do Urzędu Gminy Żelazków Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pokój nr 6.


 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójt Gminy Żelazków wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.


 

Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, co dotyczy również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Przypominamy o terminowym regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nieterminowość skutkuje naliczaniem odsetek oraz powstawaniem kosztów upomnień.


 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.


 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarlena Wawrzyniak2019-01-30
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-30 08:46

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęte Uchwałą Nr VII/63/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 4143).

 

Stawka po zmianie wynosi:

 

- 9,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 20,00 zł/m-c od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny.

 

Opłatę po zmianie stawki należy uiszczać w następujący sposób:

·        pierwszą:

za miesiące lipiec i sierpień – do 10 sierpnia 2015 r.

·        kolejne:

co dwa miesiące – do 10 dnia drugiego naliczanego miesiąca.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania bezpośrednio w Kasie Urzędu Gminy Żelazków lub przelewem na poniżej podany numer konta bankowego:

 

Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku o/Żelazków

83 8404 0006 2003 0016 2069 0004

 

Ponadto przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób, zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

         Prosimy o terminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nieterminowość skutkuje naliczaniem odsetek oraz powstawaniem kosztów upomnień.

 

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-03
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-07 10:35
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-11-09 09:01
Wygenerowano: 23 listopada 2020r. 22:33:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.