XML
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, zwana dalej: „ustawą ooś”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 02 sierpnia 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.3.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowousługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach nr 222/2, 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2022-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-05 10:15