XML
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,
 
 
o  wydaniu  przez  Wójta  Gminy  Żelazków  w dniu  22  listopad  2021  r.  decyzji  znak: IWŚ.6220.8.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  Przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-22
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-22 09:00