XML
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,
 
o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 19 października 2021 r. decyzji znak: IWŚ.6220.4.14.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ”
 
Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2021-10-19
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-20 09:42