bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Wybory Ławnicze – 2019 rok

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu dotyczącym przeprowadzenia w bieżącym roku wyborów ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2020-2023 uprzejmie informuję, że niezbędny jest wybór przez Radę Gminy w Żelazkowie 2 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy Rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników: do 30 czerwca 2019 r.


 


Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłaszanie kandydatów na ławników

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Jak wynika z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p. - http://bip.kalisz.so.gov.pl/pliki/Lawnicy/Karta_lawnika.pdf

Zgodnie z art. 162 § 2 u.s.p do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ,

  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika

Zgłoszenia, które nie spełnią określonych wymogów, lub które wpłyną po terminie, pozostawia się bez dalszego biegu (nie zostaną rozpatrzone przez Radę Gminy)

Wzory pism

http://bip.kalisz.so.gov.pl/pliki/Lawnicy/Karta_lawnika.pdf


 

Karty zgłoszeń na ławników wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Urzędzie Gminy w Żelazkowie pokój nr 10 - sekretariat, w godzinach urzędowania 7:30- 15:30


Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - otwórz
Wzór listy osób popierających kandydata - otwórz
Oświadczenie kandydata na ławnika 1 - otwórz
Oświadczenie kandydata na ławnika 2 - otwórz

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2019-06-13
Publikujący B. Kot - admin 2019-06-13 14:12
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2019-10-09
data dodania: 2019-10-02
data dodania: 2019-09-30
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-23
data dodania: 2019-09-19
Przetargi
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
data dodania: 2019-09-24
Newsletter
Wygenerowano: 24 października 2019r. 07:38:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.