1 ... 4 5 6 ... 11 
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej o głębokości 33,0 m p.p.t., w miejscowości Russów, na działce nr 238, obręb Russów, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie (współrzędne w układzie PL-ETR2000: 5745212,01; Y=6506266,58),

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-15 15:08
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE 
o zakończeniu postępowania 

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na  potrzeby  nawadniania  upraw  w  tunelach”,  przewidzianego  do  realizacji  na  działce 103/5 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-09
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-15 15:03
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 22.09.2021 r., znak: IWŚ.6220.9.3.2021
postanawiam wyrazić opinię,
 
że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz na poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach na działce nr ewid. 103/5 obręb Florentyna gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-05
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-10 08:49
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego- zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr 149, obręb Borków Stary, gm. Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-08 14:02
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE 
o zakończeniu postępowania 


Na  podstawie  art.  10  §  1,  art.  49  i  art.  81  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm - dalej k.p.a.), w związku z  art.  74  ust.  3  pkt  1  ustawy  z  dnia  3  października 2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwana dalej: „ustawą ooś”), Wójt Gminy Żelazków 
zawiadamia strony postępowania
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Przebudowie  drogi  gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki” planowanego do realizacji na działkach nr 23, 71, 99, 127, 131, 135 obręb Czartki, 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-05
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-05 13:33
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu 16 sierpnia 2021 r.) uszczegółowionego wystąpieniem z 31 sierpnia 2021 r. (data wpływu 3 września 2021 r.) znak: IWŚ.6220.8.2.2021
postanawiam wyrazić opinię,
że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-05 13:08
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,
 
o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 19 października 2021 r. decyzji znak: IWŚ.6220.4.14.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ”
 
Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2021-10-19
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-20 09:42
OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póź.zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z póź.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.7.6.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych gmin w miejscowości Dębe, gmina Żelazków” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 3/3 obręb Dębe
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-10-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-12 12:37
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumantów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-10-07
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-12 12:32
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 105 §1 w związku z art. 126 i art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków, znak IWS.6220.9.4.2021 z dnia 22.09.2021 r. (otrzymano 24.09.2021 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych w miejscowości Florentyna na działce ewid. nr 103/5, obręb Florentyna, gmina Żelazków

postanawia
umorzyć w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-10-04
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-12 12:21
Podanie informacji do publicznej wiadomości
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), informuję, że:
- Wójt Gminy Żelazków w dniu 8 października 2021 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.6.7.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiercenia powyżej 100 m na terenie działki o nr ewid. 168/2, obręb Kolonia Skarszewek, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie
- Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27.09.2021 r. znak: WOO-II. 4220.238.2021.DZ.7, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 07.07.2021 r. znak: ON-NS.9011.3.52.2021, oraz opinią Dyrektora Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2.07.2021 r. znak: PO.ZZŚ.2.435.2017.2021.AN - znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 730 do 1530.

Treść informacji - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-10-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-11 12:44
OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego- zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr 149, obręb Borków Stary, gm. Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-30
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-05 10:18
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 105 §1 w związku z art. 126 i art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisma Wójt Gminy Żelazków, znak IWS.6220.10.2.2019 z dnia 15.09.2021 r. (otrzymano 16.09.2021 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów górno-kredowych w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych w miejscowości Florentyna na działce ewid. nr 103/4, obręb Florentyna, gmina Żelazków postanawia umorzyć w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-29
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-05 10:13
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15,0 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach” przewidzianego do realizacji na działce nr 103/5 obręb Florentyna, na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-29
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-05 10:03
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ”

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-29
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-04 11:44
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 8 września 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 20.09.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach”, przewidzianego do realizacji na działce 103/5 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-22
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-28 09:10
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 26 maja 2021 r. znak: IWŚ.6220.4.2.2021 postanawiam wyrazić opinię,
że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa 17 do GPZ Kalisz Północ”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-24
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-27 09:52
O P I N I A


Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredytowych w ilości 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych, zlokalizowanego na działce ewid. 103/4 obręb Florentyna na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-20
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-22 08:57
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania
 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 8 września 2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych”, przewidzianego do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-15
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-15 14:02
OPINIA

 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 4707 P Czartki-Biernatki

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-02 09:28
OPINIA SANITARNA 
 
Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Kaliszu  wyraża  opinię,  że  dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki-Biernatki dz. nr 23, 71, 99, 127, 131, 135, obręb Czartki, dz. nr 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Florentyna w jednostce ewidencyjnej – gmina Żelazków przedsięwzięcia nie  jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-02 09:21
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki” planowanego do realizacji na działkach nr 23, 71, 99, 127, 131, 135 obręb Czartki, 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Gorzew,

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2021-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-08-02 15:20
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki” planowanego do realizacji na działkach nr 23, 71, 99, 127, 131, 135 obręb Czartki, 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Gorzew,

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2021-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-08-02 15:20
Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN500 Odolanów – Adamów. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika pana Dominika Skupienia. Wniosek wpłynął do tutejszego organu 12 lipca 2021 r.

Treść zawiadomienia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2021-07-21
Publikujący B. Kot - admin 2021-07-26 12:01
OPINIA SANITARNA

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wyraża opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pokegającego na "przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum- Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-07-14
Publikujący B. Kot - admin 2021-07-21 15:13
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 25/1, 25/2 i 214 obręb Borków Stary, gmina Żelazków, na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-07-12
Publikujący B. Kot - admin 2021-07-16 11:31
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinie, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowlni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2021-06-15
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-21 14:40

Pismo w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024.


Pismo ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu - otwórz

Pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska - otwórz

Pismo od Wojewody Wielkopolskiego - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-06-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-11 14:54
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2021-06-01
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-08 15:24
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


 
zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 7 czerwca 2021 r. decyzji znak: IWŚ.6220.7.15.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie


Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2021-06-07
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-07 11:37
rozwiń archiwum
zwiń archiwum