1 ... 4 5 6 ... 10 
OPINIA SANITARNA

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych na działce o numerze ewidencyjnym 105/2, obręb 0023 Złotniki Małe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, nie jest wymagane  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2021-03-16
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-18 08:50
OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Kaliskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumantów pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 2030"  wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Kaliskiego na lata 2021 - 2025 z perspektywą do roku 2030"

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2021-03-10
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-12 14:51
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania


Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Pani Anny Kubickiej zam. ul. H. Brodatego 13, 62-800 Kalisz, pełnomocnika Inwestora Pani Agnieszki Kaźmierczak prowadzącej działalność pod nazwą  Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Agnieszka Kaźmierczak, Warszówka 43, 62-800 Kalisz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2021-03-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-04 15:07

Nadleśnictwo Grodziec działając na podstawie Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 roku zawartego pomiędzy Starostą Kaliskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec informuje o potencjalnym zagrożeniu drzewostanów sosnowych spowodowanym wystąpieniem szkodników wtórnych, w szczególności kornika ostrozębnego

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2021-02-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-02-12 13:00
POSTANOWIENIE
 
Dyrektor Zarządu Wód Polskich w Kaliszu uzgadnia realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą  w proponowanym do realizacji wariancie

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2021-01-20
Publikujący B. Kot - admin 2021-01-20 13:29
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania


że postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r. znak: IWŚ.6220.7.8.2020 Wójt Gminy Żelazków podjął zawieszone w dniu 16 września 2020 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-12-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-16 15:23
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Żelazków podaje do publicznej wiadomości
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału  społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-12-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-16 15:04
Informacja
o wszczęciu postępowania


 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podają do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2020-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-04 09:35
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu w dniu 17 listopada 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.3.10.2020 o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie gospodarstwa na działce o nr ewid. gr. 383/1 obręb Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2020-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-18 15:21
Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej "Projektem" oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2020-11-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-17 14:09
Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania


 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie gospodarstwa na działce o nr ewid. gr. 383/1 obręb Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.
Inwestor: Jarosław Pietrzak zam. Góry Zborowskie 14, 62-817 Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2020-10-30
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-02 14:14
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
Departament Środwiska
zaprasza na spotkanie konsultacyjne,


które odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę zoom.

Pismo - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2020-11-02
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-02 14:03
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
 
 
zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 28 października 2020 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.8.7.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 1, 3 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2020-10-28
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-29 10:34
POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

postanawiam zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa na działce o nr ewid. gr. 383/1 obręb Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2020-10-23
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-29 10:13
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskigo o przystąpieniu do proceduty zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 rwaz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2020-10-26
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-26 09:50
WEZWANIE
 
postanawiam wezwać uczestników postępowania w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Złotniki Małe do osobistego stawiennictwa w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Wydziale Gospodarowania Mieniem celem złożenia zeznań dotyczących nieruchomości stanowiącej na mocy decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 19 lipca 2019 r. wspólnotę gruntową, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 233, obręb Złotniki Małe, gm, Żelazków

Treść wezwania - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2020-10-19
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-23 14:59
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o zakończeniu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 53/4 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-10-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-23 14:49
OPINIA

Postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polagającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 53/4 obręb Złotniki Wielkie, gmina Żelazków nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-10-09
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-14 10:36
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. 53/4 obręb 0024 Złotniki Wielkie" na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2020-10-06
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:46
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 5 MW zlokalizowanej w miejscowości Złotniki na działce o numerze ewidencyjnym 1 i 3, obręb 0024, gmina Żelazków nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:33
OPINIA

postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowaną na działkach o nr ewid. 1 i nr ewid. 3, obręb Złotniki Wielkie, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-10-08
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:18
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. 1,3 obręb 0024 Złotniki Wielkie" na środowisko

Treść opinii - otwórz 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2020-10-06
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:12
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 1, 3 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-10-12
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-13 09:02
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 53/4, obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2020-09-28
Publikujący B. Kot - admin 2020-10-02 09:53
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Ekoklara Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 1, 3 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-09-21
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-24 08:18
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Ekoklara Sp. z o.o., ul. Dzielna 16, 97-425 Zelów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną – Złotniki Wielkie na działce o nr ewid. gr. 53/4 obręb 0024 Złotniki Wielkie, jednostka ewidencyjna 300711_2
Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2020-09-21
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-24 08:15
POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko


 
postanawiam stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla  planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określam następująco zakres raportu

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-09-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-17 09:38
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że postanowieniem z dnia 16 września 2020 r. znak: IWŚ.6220.7.6.2020 Wójt Gminy Żelazków zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-09-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-17 09:35
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2020-09-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-17 09:32
OPINIA
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu


 
postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu kur o obsadzie do 50,4 DJP z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gospodarstwa, którego maksymalna obsada wynosić będzie 170,4 DJP, na działce nr 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2020-09-10
Publikujący B. Kot - admin 2020-09-17 09:04
rozwiń archiwum
zwiń archiwum