1 2 3 4 5 ... 11 
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania, że postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2022 r. znak: IWŚ.6220.3.14.2021 Wójt Gminy Żelazków podjął zawieszone w dniu 17 listopada 2021 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2 i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”, z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-04-04
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-04 14:41
POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 105 §1 w związku z art. 126 i art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.1.4.2022 z dnia 11.03.2022 r. (otrzymano 14.03.2022 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha” na działkach nr 18, 56, obręb Ilno i nr 51, obręb Skarszew postanawia umorzyć w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Postanowienie - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2022-03-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-29 09:32
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha” na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. nawadnianie za pomocą deszczowni wodą pobraną ze studni prowadzić:
- na obszarze o powierzchni do 8,4931 ha;
- wyłącznie w okresie od 15 kwietnia do 15 września;
- poza okresem największego nasłonecznienia.

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-03-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-29 09:23
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 9 marca 2022 r., Pana Stanisława Gąsiora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha, przewidzianego do realizacji na działkach 18, 56 obręb Ilno i 51 obręb Skarszew

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-03-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-11 13:49
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

 
zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2022 r. wydane zostało przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienie znak WOO-I.4222.1.2021.BR.5 w sprawie uzgodnienia po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą w zabudowie produkcyjnej, składowej i magazynowej. Roboty budowlane realizowane będą na działkach ewidencyjnych nr 4,/ , (obręb  Dębe)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2022-03-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-08 10:42
Obwieszczenie
Starosty Kaliskiego

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed udzieleniem pozwolenia na budowę

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-30 13:56
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych poprzez:
1.1. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 1 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:
- średnica rury wylotowej: Ø400 mm,
- rzędna dna wylotu: 129,80 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,42 Y=6513717,80, na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe),
1.2. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 2 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:
- średnica rury wylotowej: Ø400 mm,
- rzędna dna wylotu: 129,30 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,30 Y=6513720,36 na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe),
1.3. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 3 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:
- średnica rury wylotowej: Ø160 mm,
- rzędna dna wylotu: 130,00 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741537,95 Y=6513728,64 na terenie dz. nr 31/10 (obręb 0005 Dębe),

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-08 14:47
OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 49 § 1 oraz 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. wniesiono odwołanie dotyczące decyzji- pozwolenia wodnoprawnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego-  zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr 149, obręb Borków Stary, gm. Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie.


Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-08 14:43
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kaliskiego znak OS.6223-62/06 z dnia 19.12.2006 r. na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb własnego gospodarstwa (nawadnianie upraw szklarniowych) w m. Russów, gm. Żelazków pow. kaliski, woj. wlkp., w ilości Q max godz. = 15,00 m3/godz., Q śr. dob. = 72,00 m3/dobę, Q max roczne= 26280,00 m3/rok.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-04
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-08 14:39
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o  wydaniu  przez  Wójta  Gminy  Żelazków  w dniu  7  grudnia  2021  r.  decyzji  znak: IWŚ.6220.10.6.2021  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z  utworów  górno  kredowych  w  ilości  do  20  m3/h  na  potrzeby  nawadniania  upraw w tunelach foliowych”, przewidzianego do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2021-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-08 09:40
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej o głębokości 33,0 m p.p.t., w miejscowości Russów, na działce nr 238, obręb Russów, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-01
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-06 15:15
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
 
zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o  wydaniu  przez  Wójta  Gminy  Żelazków  w dniu  30  listopad  2021  r.  decyzji  znak: IWŚ.6220.9.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia  wodnego  –  ujęcia  wód  podziemnych  oraz  poboru  wód  podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach”, przewidzianego do realizacji na działce 103/5 obręb Florentyna.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-30 13:14
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej 19 listopada 2021 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.44.2021.AM.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN500 Odolanów – Adamów.

Treść obwieszczenia- otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-22
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-24 09:31
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,
 
 
o  wydaniu  przez  Wójta  Gminy  Żelazków  w dniu  22  listopad  2021  r.  decyzji  znak: IWŚ.6220.8.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  Przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-22
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-22 09:00
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 
o zakończeniu postępowania

Na  podstawie  art.10  §  1,  art.  49  i  art.  81  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm - dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwana dalej: „ustawą ooś”), Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania 
 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych  oraz  pobór  wód  podziemnych  z  utworów  górno  kredowych  w  ilości  do 20  m3/h  na  potrzeby  nawadniania  upraw  w  tunelach  foliowych”,  przewidzianego  do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-18 15:12
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.  U.  z  2021  r., poz.  735  -  dalej  k.p.a.),  w  związku z  art.  74  ust.  3  ustawy  z  dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą ooś”,  

zawiadamia strony postępowania,

że postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 r. znak: IWŚ.6220.3.11.2021 Wójt Gminy Żelazków zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni  warzyw  i  owoców  wraz  z  budową  budynku  mroźni  w  dwóch  etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2  i  214  w  miejscowości  Borków  Stary,  gm.  Żelazków”,  do  czasu  przedłożenia  przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-18 15:02
 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.  U.  z  2021  r., poz.  735  -  dalej  k.p.a.),  w  związku z  art.  74  ust.  3  ustawy  z  dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą ooś”,   

zawiadamia strony postępowania

w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Rozbudowie  i  przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2  i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”, informuję, że  postanowieniem  znak:  IWŚ.6220.3.9.2021  z  dnia  17.11.2021  r.  Wójt  Gminy  Żelazków nałożył obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.  

Treść zawiadomienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-18 14:54
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 31.05.2021 r. (data wpływu: 4.06.2021 r.), znak: IWŚ.6220.3.3.2021

postanawiam

    I. Wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 25/1, 25/2 i 214 w m. Borków Stary, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-10
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-16 14:41
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 15.09.2021 r., znak: IWŚ.6220.10.2.2021
postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz na poborze wód podziemnych z utworów górnokredowych w ilości Qhmax = 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach na działce nr ewid. 103/4 obręb Florentyna gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-09
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-16 14:37
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póżn. zm.), dalej k.p.a.,  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), dalej ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN400 Odolanów – Adamów. Wnioskodawcą jest Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa adres do korespondencji Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, działający przez pełnomocnika pana Romana Kłosowskiego. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przekazany przez Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski, wpłynął do tutejszego organu 8 września 2021 r., a pismem z 2 listopada 2021 r. został uzupełniony przez pełnomocnika wnioskodawcy.

Treść zawiadomienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-15 15:13
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej o głębokości 33,0 m p.p.t., w miejscowości Russów, na działce nr 238, obręb Russów, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie (współrzędne w układzie PL-ETR2000: 5745212,01; Y=6506266,58),

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-15 15:08
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE 
o zakończeniu postępowania 

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na  potrzeby  nawadniania  upraw  w  tunelach”,  przewidzianego  do  realizacji  na  działce 103/5 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-09
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-15 15:03
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 22.09.2021 r., znak: IWŚ.6220.9.3.2021
postanawiam wyrazić opinię,
 
że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz na poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości Qhmax = 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach na działce nr ewid. 103/5 obręb Florentyna gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-05
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-10 08:49
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego- zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr 149, obręb Borków Stary, gm. Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-08 14:02
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE 
o zakończeniu postępowania 


Na  podstawie  art.  10  §  1,  art.  49  i  art.  81  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm - dalej k.p.a.), w związku z  art.  74  ust.  3  pkt  1  ustawy  z  dnia  3  października 2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwana dalej: „ustawą ooś”), Wójt Gminy Żelazków 
zawiadamia strony postępowania
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Przebudowie  drogi  gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki” planowanego do realizacji na działkach nr 23, 71, 99, 127, 131, 135 obręb Czartki, 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-05
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-05 13:33
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu 16 sierpnia 2021 r.) uszczegółowionego wystąpieniem z 31 sierpnia 2021 r. (data wpływu 3 września 2021 r.) znak: IWŚ.6220.8.2.2021
postanawiam wyrazić opinię,
że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-05 13:08
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,
 
o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 19 października 2021 r. decyzji znak: IWŚ.6220.4.14.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ”
 
Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2021-10-19
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-20 09:42
OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póź.zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z póź.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak IWŚ.6220.7.6.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych gmin w miejscowości Dębe, gmina Żelazków” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 3/3 obręb Dębe
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-10-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-12 12:37
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumantów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-10-07
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-12 12:32
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 105 §1 w związku z art. 126 i art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków, znak IWS.6220.9.4.2021 z dnia 22.09.2021 r. (otrzymano 24.09.2021 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych w miejscowości Florentyna na działce ewid. nr 103/5, obręb Florentyna, gmina Żelazków

postanawia
umorzyć w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-10-04
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-12 12:21
rozwiń archiwum
zwiń archiwum