bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 5 6 7 ... 12 
OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego- zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr 149, obręb Borków Stary, gm. Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-30
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-05 10:18
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 105 §1 w związku z art. 126 i art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisma Wójt Gminy Żelazków, znak IWS.6220.10.2.2019 z dnia 15.09.2021 r. (otrzymano 16.09.2021 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów górno-kredowych w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych w miejscowości Florentyna na działce ewid. nr 103/4, obręb Florentyna, gmina Żelazków postanawia umorzyć w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-29
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-05 10:13
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15,0 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach” przewidzianego do realizacji na działce nr 103/5 obręb Florentyna, na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-29
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-05 10:03
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ”

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-29
Publikujący B. Kot - admin 2021-10-04 11:44
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 8 września 2021 r., uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 20.09.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach”, przewidzianego do realizacji na działce 103/5 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-22
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-28 09:10
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 26 maja 2021 r. znak: IWŚ.6220.4.2.2021 postanawiam wyrazić opinię,
że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa 17 do GPZ Kalisz Północ”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-24
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-27 09:52
O P I N I A


Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredytowych w ilości 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych, zlokalizowanego na działce ewid. 103/4 obręb Florentyna na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-20
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-22 08:57
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania
 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 8 września 2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów górno kredowych w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach foliowych”, przewidzianego do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-15
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-15 14:02
OPINIA

 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 4707 P Czartki-Biernatki

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-02 09:28
OPINIA SANITARNA 
 
Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Kaliszu  wyraża  opinię,  że  dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki-Biernatki dz. nr 23, 71, 99, 127, 131, 135, obręb Czartki, dz. nr 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Florentyna w jednostce ewidencyjnej – gmina Żelazków przedsięwzięcia nie  jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-09-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-09-02 09:21
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki” planowanego do realizacji na działkach nr 23, 71, 99, 127, 131, 135 obręb Czartki, 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Gorzew,

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2021-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-08-02 15:20
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki” planowanego do realizacji na działkach nr 23, 71, 99, 127, 131, 135 obręb Czartki, 15, 37/1, 37/2, 37/3, 42 obręb Gorzew,

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2021-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2021-08-02 15:20
Zawiadomienie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN500 Odolanów – Adamów. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika pana Dominika Skupienia. Wniosek wpłynął do tutejszego organu 12 lipca 2021 r.

Treść zawiadomienia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2021-07-21
Publikujący B. Kot - admin 2021-07-26 12:01
OPINIA SANITARNA

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wyraża opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pokegającego na "przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum- Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-07-14
Publikujący B. Kot - admin 2021-07-21 15:13
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 25/1, 25/2 i 214 obręb Borków Stary, gmina Żelazków, na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-07-12
Publikujący B. Kot - admin 2021-07-16 11:31
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinie, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowlni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2021-06-15
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-21 14:40

Pismo w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 - 2024.


Pismo ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu - otwórz

Pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska - otwórz

Pismo od Wojewody Wielkopolskiego - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-06-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-11 14:54
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2021-06-01
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-08 15:24
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


 
zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 7 czerwca 2021 r. decyzji znak: IWŚ.6220.7.15.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie


Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2021-06-07
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-07 11:37
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 20 maja 2021 r. (data wpływu: 21.05.2021 r.) uprawnionego do reprezentacji przedstawiciela spółki „AGRO BORKÓW” Sp. z o.o., Borków Stary 44a, 62-817  Żelazków, uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 28.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2 i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-05-31
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-01 10:31
ROZPORZĄDZENIE NR 10/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KALISZU
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Treść rozporządzenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Czarnecka2021-05-27
Publikujący B. Kot - admin 2021-05-27 09:20
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek Pana Adriana Puchlika pełnomocnika inwestora – spółki ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ”

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-05-26
Publikujący B. Kot - admin 2021-05-26 13:25
ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 11 maja 2021 r.


 
w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa wielkopolskiego

Treść rozporządzenia - otwórz
 
ROZPORZĄDZENIE NR 25/21
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 7 maja 2021 r.


w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na drób na terenie powiatów: kępioskiego, kaliskiego, miasta Kalisza, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz wolsztyoskiego

Treść rozporządzenia - otwórz


Wniosek o wprowadzenie drobiu do gospodarstwa - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2021-05-11
Publikujący B. Kot - admin 2021-05-13 13:11
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2021-05-10
Publikujący B. Kot - admin 2021-05-10 15:17

POSTANOWIENIE


po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 16.12.2020 r. (data wpływu: 18.12.2020 r.), znak: IWŚ.6220.7.10.2020 w oparciu o raport opracowany 8.12.2020 r. przez zespół pod kierunkiem inż. Marzeny Kaźmierczak oraz jego uzupełnienie z 22.02.2021 r.

postanawiam

uzgodnić, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 112, obręb Florentyna, gmina Żelazków.

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2021-04-29
Publikujący B. Kot - admin 2021-05-10 07:51
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 21 kwietnia  2021 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.1.6.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu urządzenia wodnego – obiektu
służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie


Treść zawiadomienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2021-04-21
Publikujący B. Kot - admin 2021-04-22 09:59
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o zakończeniu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-03-30
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-30 15:10
POSTANOWIENIE

 
postanawiam wyrazić opinie, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz świadczeniu usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 obręb Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2021-03-23
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-26 12:53
OPINIA

w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie", inwestor: Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze A. Kaźmierczak, Warszówka 43, 62-800 Kalisz, działający za pośrednikiem pełnomocnika A. Kubickiej, ul. H. Brodatego 13, 62-800 Kalisz

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2021-03-22
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-26 12:16
OPINIA SANITARNA

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych na działce o numerze ewidencyjnym 105/2, obręb 0023 Złotniki Małe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, nie jest wymagane  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2021-03-16
Publikujący B. Kot - admin 2021-03-18 08:50
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 26 września 2023r. 14:55:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.