bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 4 ... 11 

POSTANOWIENIE

 

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 15.07.2022 r., znak: IWŚ.6220.4.2.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych i na poborze wód podziemnych z utworów neogeńskich z wydajnością Qhmax = 20 m3/h na działce nr ewid. 66 obręb Szosa Turecka gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następującego warunku

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-03 14:57
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm. zm.) zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamiam
o wydan iu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 2 7 /2022 z 2 0 lip c a 2022 r. (znak IR III.747. 3 6 .2022.8) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu , dla zadania pn. Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN500 relacji Odolanów Adamów

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-07-27
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-27 12:04
O P I N I A

 
po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków znak: IWŚ.6220.4.3.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poborze wód podziemnych z dwuotworowego ujęcia w ilości 20 m3/h i nawadnianiu upraw szklarniowych, zlokalizowanego na działkach ewid. nr 42/4, 42/6, 42/8, 43/3, 43/5, 43/6, 44/4, 44/6, 44/7, 53, 65, 66 obręb Szosa Turecka
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-07-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-26 13:59
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzenia wodnego – skrzynek rozsączających na dz. nr ewid. 148/1 obręb 0012 Kokanin, gm.  Żelazków;
2) usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu  utwardzonego (drogi dojazdowej) do ziemi poprzez skrzynki rozsączające zlokalizowane na dz. nr ewid. 148/1 obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-07-21
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-25 09:45
POSTANOWIENIE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

postanawia stwierdzić niedopuszczalność odwołania Pawła Sobczaka z dnia 26.04.2022 r.

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-20
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-22 14:09
OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2022 r. na skutek odwołania P.S. od decyzji Wójta Gminy Żelazków z dnia 06.04.2022r. znak IWŚ.6220.7.12.2021 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych gmin w miejscowości Dębe gmina Żelazków" planowanego na działce nr 3/3 obręb Dębe wydane zostało postanowienie znak SKO - 4220A/23/22 o treści stwierdzić niedopuszczalność odwołania P.S. z dnia 26.04.2022 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-20
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-22 14:00
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 12 lipca 2022 r. (data wpływu: 14.07.2022r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów  neogeńskich w ilości do 20 m3/h na potrzeby nawadniania upraw szklarniowych”, przewidzianego do realizacji na działce 66 obręb Szosa Turecka

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-18 10:22
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 12 lipca 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.2.7.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 30/1 obręb Dębe

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-12 12:51
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach nr 222/2, 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-06 15:29
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach nr 222/2 i 380, obręb Skarszew, gmina Żelazków, nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-07-01
Publikujący B. Kot - admin 2022-07-04 14:02
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4587P na odcinku Złotniki Wielkie do granicy gminy Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2022-06-29
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-29 15:18
O P I N I A

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.3.4.2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach ewid. nr 222/2 i 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-06-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-28 11:07

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
ZAWIADAMIAM

o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-I-OG.7440.6.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., o następującej treści:

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Romana Kłosowskiego

ORZEKAM

I. Zatwierdzić „Projekt robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN400 relacji Odolanów-Adamów”, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wlkp., Miasto Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Żelazków, Ceków-Kolonia), Miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek), zwany dalej „Projektem ...”.

 

II. Zakres prac geologicznych określonych „Projektem ...” obejmuje:

 

  1. Wykonanie 182 otworów do głębokości od 2 do 21 m p.p.t. o łącznym metrażu 1282 mb (rozdz.: 9.1, 9.4.2, 9.4.4, załączniki nr: 7.1 – 7.46, 10.1 – 10.6);

  2. Wykonanie prac geodezyjnych (rozdział nr 9.2);

3. Pobranie próbek geologicznych (rozdział nr 9.4.4);

4. Wykonanie badań laboratoryjnych gruntu (rozdział nr 9.10);

5. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby projektowanego kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 Odolanów-Adamów (rozdział nr 12).

 

III. „Projekt ...” zatwierdza się na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2022-06-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-24 15:30
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania


 
że na wniosek z dnia 14 czerwca 2022 r. Gminy Żelazków z siedzibą Żelazków 138, 62-817 Żelazków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granicy gminy Żelazków”, planowanego do realizacji na działkach nr 73, 97/2, 26 obręb Złotniki Małe, 65, 54, 122/1 obręb Złotniki Wielkie

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-06-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-16 15:14
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 30/1 obręb Dębe.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-06-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-15 15:24
OPINIA

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.2.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w miejscowości Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce ewid. nr 30/1 obręb Dębe
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-05-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-15 08:14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 5 maja 2022 r., znak: IWŚ.6220.2.3.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-06-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-10 11:08
POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 11.05.2022 r., znak: IWŚ.6220.3.2.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo - usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na dz. 222/2 i 380 obręb Skarszew, gm. Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-06-01
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-03 12:41
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4609 P w miejscowości Dębe obręb ewid. 30/1 Dębe , powiat kaliski, województwo wielkopolskie nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2022-05-23
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-27 14:11

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

 

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 19 maja 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.1.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha, przewidzianego do realizacji na działkach 18, 56 obręb Ilno i 51 obręb Skarszew.

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-19
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-19 12:39
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 04 maja 2022 r. (data wpływu: 06.05.2022 r.), pełnomocnika inwestora – Pani Barbary Kolańskiej i Pana Jana Kolańskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach nr 222/2, 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-16 14:22
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

Na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 9 maja 2022 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-05-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-13 09:06
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

Na podstawie art. 401 ust. 3, art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że w dniu 9 maja 2022 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-05-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-13 09:03
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r. (data wpływu  19.04.2022 r.) Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, ostatecznie uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 28 kwietnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 30/1 obręb Dębe.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2022-05-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 09:25
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. - dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., zwana dalej: „ustawą ooś”), Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha, przewidzianego do realizacji na działkach 18, 56 obręb Ilno i 51 obręb Skarszew.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2022-04-26
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-28 09:53

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 11.03.2022 r., znak: IWŚ.6220.1.2.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na nawadnianiu upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha przewidzianego do realizacji na działkach nr 18 i 56 obręb Ilno oraz nr 51 obręb Skarszew, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

Treść postanowienia - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-04-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-26 12:28

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

podaje do publicznej  wiadomości informację

o wydanej 12 kwietnia 2022 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.60.2021.JS.19 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN400 Odolanów – Adamów.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2022-04-13
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-15 11:31
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)


Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 20 grudnia 2021 r. – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów górnokredowych, przeznaczonych do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw, tj. studni głębinowej (St.F2), o głębokości 98,0 m p.p.t., zlokalizowanej na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 103/4 obręb 0006 Florentyna w Gminie Żelazków, powiecie kaliskim, województwie wielkopolskim (współrzędne geodezyjne lokalizacji studni w układzie odniesienia PL-ETRF 2000: X=5743044.77, Y=66513675.46),
2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów górnokredowych, przeznaczonych do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw za pomocą obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych (o którym mowa w pkt 1.), w ilości: maksymalnej w m3 na sekundę - Qmax.s = 0,0055 m3/s, średniej w m3 na dobę - Qśr.d = 134,34 m3/dobę, dopuszczalnej w m3 na rok - Qdop.r = 26868,0 m3/rok, w okresie od 15 marca do 30 września każdego roku (200 dni),
3. szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód do celów rolniczych na potrzeby nawadniania (deszczowania) upraw w tunelach foliowych w ilości i w okresie, o których mowa w pkt 2., na łącznej powierzchni 4,97 ha, tj. na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 97, 101, 102, 103/1, 103/2 obręb 0006 Florentyna w Gminie Żelazków, powiecie kaliskim, województwie wielkopolskim.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2022-03-28
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-14 09:18
Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm), informuję, że:
 Wójt Gminy Żelazków w dniu 6 kwietnia 2022 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.7.12.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych gmin w miejscowości Dębe gmina Żelazków”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 3/3 obręb Dębe
 Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20.12.2021 r. znak: WOO-IV.4220.1439.2021.MDK.4, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 08.09.2021 r. znak: ON-NS.9011.3.74.2021, oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.10.2021 r. znak: PO.ZZŚ.2.435.290.2021.AN - znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do 15.30.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2022-04-06
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-11 09:12
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


 
Wójt Gminy Żelazków podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch  etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2 i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-04-04
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-04 14:44
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 27 stycznia 2023r. 04:44:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.