bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 9 10 11 
OPINIA

postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Morawin-Szadek, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-08-24
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-29 11:02
Zawiadomienie - Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatoej nr 4595P na odcinku Morawin - Szadek
Inwestor: Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Treć obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2017-08-04 10:52
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 
podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Michała Schmidta - przedstawiciela firmy Lafrentz - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 29, reprezentującego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań w ramach zadania pn. „Program likwidacji miejsc niebezpiecznych Projektuj i buduj - budowa lewoskrętów, sygnalizacji świetlnych i przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 25 na odcinku Russów - Kokanin" w m. Kokanin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2017-07-13
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-17 15:07
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
zostałw wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, woj. wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Żelazków, obręb 0012 Kokanin, działki ewidencyjne nr 104/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz nr 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-07-10
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-10 14:03
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Wójt Gminy Żelazków informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem socjalnym, dokami załadunkowymi i niezbędną infrastrukturą na dz. nr 138/8, 138/9 obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków

Treść obwieszczenia- otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-06-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-07-03 13:00
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
Zawiadomienie stron o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku inwestora: JAKO Sp. z o.o., Kokanin 44, 62-817 Żelazków

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-06-19
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-21 08:29

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1, pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z. 2016 r. poz., 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 20.03.2017 r., znak: IWŚ.6220.13.11.2016, w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w lutym 2017 r. przez mgr. Mieszka Pancewicza i uzupełnienie do raportu z 6.05.2017 r. (data wpływu: 11.05.2017 r.)

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 104/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład), obręb 0012 Kokanin, gmina Żelazków.


Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-06-09
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-14 14:51

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą uzgodnienia uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obręb 0012 Kokanin, działki ewidencyjne nr ¡04/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz nr 1105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład), gmina Żelazków

Inwestor: JAKO Sp. z o.o.
Kokanin 44,62-817 Żelazków

opiniuje warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2017-04-21
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-14 14:47
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczem socjalnym, dokami załadunkowymi i niezbędną infrastrukturą na dz. nr 138/8, 138/9 obręb 0012 Kokanim, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-05-25
Publikujący B. Kot - admin 2017-05-29 10:55
OGŁOSZENIE

 
Wójt Gminy Żelazków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelazków
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr V/35/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2015r. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu dofinansowania z dochodów budżetu Gminy Żelazków pochodzących             z opłat i kar środowiskowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zameldowane na terenie Gminy Żelazków.
 
Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 50%, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 
Wnioski o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie www.bip.zelazkow.pl – zakładka „Środowisko” lub w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pok. nr 2
 
Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:
  1. Tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej lub z ewidencji gruntów) – ksero
  2. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych potwierdzone
      przez Starostwo Powiatowe – ksero
  1. Pozwolenie wodnoprawne (gdy jest wymagane) – ksero
  2. Oświadczenia współwłaścicieli (gdy jest wymagane)
  3. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot dla którego udzielone 
dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis           
      w rolnictwie  należy  dołączyć
–  zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku,       
      w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
– wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
 
Termin naboru wniosków:
od 22.05.2017r. do wyczerpania środków finansowych.
 
Wnioski można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Żelazków
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-05-22
Publikujący B. Kot - admin 2017-05-22 13:15
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych oraz LPG z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 136/1, obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-04-26
Publikujący B. Kot - admin 2017-04-28 10:23
UCHWAŁA NR XXIII/2016/2017
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 23 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2017 roku

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-03-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-04-04 08:37
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych oraz LPG z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 136/1, obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-27 14:22
Wójt Gminy Żelazków
informuje

 
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływnia na środowisko w sprawie wydania na wniosek: JAKO So. z o.o. Kokanin 44, 62-817 Żelazków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o."

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-21 15:31
POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-21 15:27
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi wewnętrznej działki numer 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w miejscowości Dębe do terenów inwestycyjnych, gm. Żelazków

Treść obwieszczenia  - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-03 13:39
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

 
zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2017r. wydana została decyzja nr 112.2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego z kotłownią i pomieszczeniami gospodarczymi (ferma drobiu o obsadzie powyżej 60 DJP), dwóch silosów na paszę i dwóch zbiorników na płynne odchody zwierzęce - w zabudowie zagrodowej, na terenie położonym w m. Czartki, gm. Żelazków, zapisanym w ewidencji gruntów jako działki nr 8/4 i 9/1 (obręb 0004 Czartki)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2017-02-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-27 12:32
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wznowienia postępownia zakończone ostateczną decyzją Wójta Gminy Żelazkow z dnia 10.05.2012r. sygn. IWŚ-D.6220.7.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch siłowni wiatrowych każda o mocy 0,8 MW na działce nr 103 w m. Złotniki Małe, Gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-13 12:17
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wznowienia postępowania zakończone ostateczną decyzją Wójta Gminy Żelazków o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy całkowitej 2x800 kW na działce nr 103 w m. Złotniki Małe, Gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-13 12:13
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania o wydanym w dn. 31.01.2017r. znak: IWŚ.6220.13.7.2016 postanowieniu o zawieszeniu postpowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ealizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-01 15:01
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przesięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-01 14:45
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania o wydanym w dn. 31.01.2017r. znak: IWŚ.6220.13.5.2016 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z infrastrukturą techniczną"

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-01 12:48
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z infrastrukturą techniczną"

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-01 12:40
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-01-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-30 10:50
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia: polegającego na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określownym w art. 66 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 i ust. 2,4,6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2017-01-19
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-30 10:45
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie, modernizacji i przebudowie istniejącego budynku pod działalność produkcyjną związaną z kwaszarnią kapusty do przerobu warzyw powyżej 50 ton rocznie zlokalizowanej na działce nr 83 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-23 14:55
Wójt Gminy Żelazków
Informuje strony poprzez obwieszczenie,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o., o obiekty produkcyjne (browary) i magazynowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną", woj. wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Żelazków, obręb 0012 Kokanin, działki ewidencyjne nr 104/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz nr 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład)

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-04 13:09
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Żelazków
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie stacji paliw płynnych oraz PLG z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 136/1, obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków"

Treść zawiadomienia - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-09
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-13 12:06
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejących budynków gospodarczych w celu przekształcenia ich na budynek przetwórczo - magazynowy na działce o nr ewid. 48, obręb 0005, Dębe 58, gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-01 13:52
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
informuje, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Remoncie, modernizacji i przebudowie istniejącego budynku pod działalność produkcyjną związaną z kwaszarnią kapusty do przerobu warzyw powyżej 50 ton rocznie" zlokalizowanej na działce nr 83 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2016-11-30 12:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 09 lutego 2023r. 07:47:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.