INFORMACJA

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowią Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczące usługi zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przenośne baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, co najmniej raz w roku w terminach podanych do wiadomości mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Treść informacji - otwórz