OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

podaje do publicznej  wiadomości informację

o wydanej 12 kwietnia 2022 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.60.2021.JS.19 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN400 Odolanów – Adamów.

Treść obwieszczenia - otwórz