bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Odpowiedź na protest

Odpowiedź na protest

                                                                                                  Żelazków, dnia 12 grudnia 2008 roku
 
ZP341/23-118/2008
 
 
                                                                                               GARDENIA
                                                                                                      Sport Sp. z o.o.
                                                                                                     ul. Kłobucka 13
                                                                                                  02 – 699 Warszawa
 
 
 
Oddalenie protestu
                                                                     
     
Niniejszym oddalamy protest z dnia 28 listopada 2008 roku w przedmiocie niezgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty bez wcześniejszego wezwania do uzupełnienia oferty.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 1 grudnia 2008 roku wpłynął do zamawiającego protest GARDENIA Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w którym wykonawca zarzuca zamawiającemu dokonanie niezgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych czynności polegającej na odrzuceniu oferty wykonawdcy bez wczesniejszego wezwania do jej uzupełnienia.
 
W dniu 19 listopada 2008 roku zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego i budynku szatniowo – sanitarnego w miejscowości Żelazków w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” z uwagi na jej niezgodność z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 
Zamawiający stwierdził w przesłanej ofercie wykonawcy brak :
1)     uktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego – przesłany odpis sporządzony był na dzień 4 czerwca 2007 roku,
2)     aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającegio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległaych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wczesniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – złożone przez wykonawcę zaświadczenie wydane zostało 7 listopada 2006 roku,
3)     aktualnego zaświadczenia oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rrolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wczesniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – złożnone przez wykonawcę zaświadczenie wydane zostało 7 listopada 2006 roku,
4)     aktualnego zaświadczenia z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na nazwisko Tomasz Berna,
5)     aktualnego zaświadczenia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na nazwisko Lesław Dworzyński.
 
W złożonym proteście wykonawca stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zobowiązany był wezwać wykonawcę do uzupełnienia treści oferty złożonej w przedmiotowej sprawie.
 
Prawdą jest, że art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera katalog dokukmentów możliwych do uzupełnienia, nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert.
 
Należy zwrócić jednak uwagę, iż na zamawiającym w świetle cytowanego przepisu art. 26 ust.3 ustawy, ciąży obowiązek żądania uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, ale tylko w przypadku gdy ich nie złożono lub w sytuacji w których zawierają one błędy lub wady.
 
W niniejszej sprawie zamawiający nie miał do czynienia z stanem faktycznym w świetle    którego wykonawca nie załączył wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia dokumentów. Złożonym przez wykonwacę dokumentom nie można było również przypisać znamion ich wadliwości lub że są błędne.
 
Złożone przez wykonawcę dokumenty były nieaktualne a zatem nie odpowiadały istotnym warunków zamówienia, które to warunki wyraźnie określały terminy ważności wymienionych dokumentów.
 
Wadliwość postępowania wykonawcy nie moggła być zdaniem zamawiającego usunięta w drodze art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co w konsekwecji skutkowało odrzuceniem oferty GARDENIA Sport Sp. z o.o.
 
Zamwiający w dalszym ciągu podtrzymuje swoje stanowisko, mając w szczególności na uwadze fakt, iż nie można na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzywać do uzpełnienia ofert w sytuacji załączenia do oferty dokumentów nieaktualnych, a którym nie można przypisać ich wadliwości lub że zawierają błedy.
 
Od niniejszego oddalenia protestu przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.  
 
 
 
                                                                                                 Z poważaniem : 
                                                                                              z u.p. Wójta
                                                                                              Sekretarz Gminy
                                                                                              mgr inż. Paweł SobczakRejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2008-12-15 15:21:43

Wygenerowano: 21 września 2020r. 18:18:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.