bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Roztrzygnięcie protestu

Roztrzygnięcie protestu

Żelazków, dnia 5 września 2008 r.

PPUH MOLEWSKI Sp. z o.o.
ul. Kaliska 11
87-860 Chodecz


Protestujący: PPUH MOLEWSKI Sp. z o.o.
ul. Kaliska 11
87-860 Chodecz


Oprotestowany: Gmina Żelazków
62-817 Żelazków

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU 

         Gmina Żelazków, na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655) informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Żelazków” na wybór oferty złożonej przez Konsorcjum Zakład Instalatorstwa Sanitarnego.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU JEST NASTĘPUJĄCE:

Protest zostaje oddalony.


UZASADNIENIE

      Zamawiający po wnikliwej analizie czynności w postępowaniu i po wszechstronnym rozważeniu argumentacji Protestującego postanowił protest oddalić jako bezzasadny.

        Zdaniem Zamawiającego Konsorcjum Zakład Instalatorstwa Sanitarnego przedłożyło prawidłowo wypełniony Formularz nr 6 – Informację o zrealizowanych zamówieniach, z którego jednoznacznie wynika, że członkowie Konsorcjum wykonali następujące roboty budowlane:
- kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Gminie Przykona – 12.771 mb,
- kanalizacja sanitarna z przykanalikami w Gminie Łubowo – 14.834 mb.

       Do oferty zostały również załączone referencje z Gminy Przykona i Gminy Łubowo, które spełniały wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający nie wymagał tego, żeby w referencjach określone było ile metrów bieżących kanalizacji zostało wykonane.

      Ponadto z informacji Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 01.08.2008 r. dotyczącego Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego s.c. i R. Janiak oraz dotyczącego Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego WODBUD Jacek Janiak wynika, że wykonawcy posiadają zdolność kredytową w wysokości do 800.000 zł. Z przedłożonych dokumentów wynika, że Konsorcjum ma dostęp do 200 000 zł. środków oraz ma zdolność kredytową na kwotę 800 000 zł., co spełnia warunek udziału w postępowaniu. Zarzut protestującego o braku informacji banku o “otwartej linii kredytowej” jest nieuzasadniony w świetle zapisów SIWZ oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2006 r., nr 87, poz. 605).

 

     Według § 1 ust. 3 pkt 2 w/w Rozporządzenia “w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów: (...) informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”.

      Z tych wszystkich względów, protest należało oddalić.

     Od rozstrzygnięcia protestu służy odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

Z poważaniem:
Wójt
mgr Andrzej Nowak
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2008-09-08 14:00:36

Wygenerowano: 20 lutego 2020r. 05:05:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.