bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Gospodarowanie odpadami w 2013r.

Gospodarowanie odpadami w 2013r.

 

Gospodarowanie odpadami w 2013 r.
 


W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładająca zarówno na gminę jak i na jej mieszkańców nowe obowiązki.
Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa – stosownie do art. 6c ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.zm.).
Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady odbierania, finansowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Na terenie Gminy Żelazków nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują daną nieruchomość.
 
Przypominamy o obowiązku wypowiedzenia umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne – z zachowaniem odpowiedniego terminu.

 
Gmina pobierać będzie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości:

 • „od osoby” – metoda naliczana jest od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości,
 • w przypadku gdy odpady nie będą zbierane selektywnie – 11,00 zł/m-c,
 • stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi – 7,00 zł/m-c,
 • stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny oraz dodatkowo posiadanie kompostownika wynosi – 6,00 zł/m-c,
 • w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w/w opłaty należy uiszczać bez wezwania w terminach co dwa miesiące, z tym że płatność za okres rozliczeniowy przypada do 10 dnia drugiego naliczanego miesiąca tj. za styczeń i luty do 10 lutego danego roku, za marzec i kwiecień do 10 kwietnia danego roku, za maj i czerwiec 10 czerwca danego roku, za lipiec i sierpień do10 sierpnia danego roku, za wrzesień i październik do 10 października danego roku i za listopad i grudzień do 10 grudnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,
 • termin wpłaty pierwszej opłaty ustala się do dnia 10 sierpnia 2013 roku.

 
Przedmiotowa opłata powinna pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: odbiór, transport, utylizację odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), koszt obsługi administracyjnej i informatycznej systemu.
 
Mieszkańcom w kwocie opłaty przysługuje odbiór następujących odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne – w cyklu miesięcznym, za wyjątkiem miesięcy od maja do sierpnia dwa razy w miesiącu
 • odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal,wielomateriałowe) – w cyklu miesięcznym,
 • odpady ulegające biodegradacji (dla mieszkańców nie posiadających własnego kompostownika) – w cyklu miesięcznym, za wyjątkiem miesięcy od maja do sierpnia dwa razy w miesiącu ,
 • meble, odpady wielkogabarytowe – raz w roku,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – raz w roku,

Pozostałe odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny m.in., takie jak:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery itp.),
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.),
 • zużyte baterie i akumlatory
 • przeterminowane lekarstwa
 • opony

z możliwością dostarczenia do wskazanego przez Gminę mobilnego punktu odbierania odpadów komunalnych, co najmniej raz w roku.

 

OPŁATY ZA ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • w przypadku gdy odpady nie będą zbierane selektywnie – 11,00 zł/m-c
 • stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi – 7,00zł/m-c,
 • stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny oraz dodatkowo posiadanie kompostownika wynosi – 6,00 zł/m-c,

 

 SEGREGACJA ODPADÓW BĘDZIE PODLEGAŁA KONTROLI.
W PRZYPADKU NIERZETELNEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW WŁAŚCICELE NIERUCHOMOŚCI ZOSATNĄ OBCIĄŻENI
ZNACZNIE WYŻSZĄ STAWKĄ.

 

 
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną (art. 2 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy).
 
Jak wynika z art. 6c. ust. 1 ustawy, „partnerem” gminy jest wyłącznie właściciel nieruchomości, ewentualnie działający jako jego przedstawiciele – administrator lub zarząd spółdzielni mieszkaniowej, a nie poszczególni lokatorzy.
           
Właściciel nieruchomości odpowiada więc za rzetelne podanie liczby lokatorów zamieszkujących nieruchomość lub zespół budynków spółdzielczych.
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz selektywnego zbierania odpadów dostarczany będzie mieszkańcom w formie ulotki, publikowany na stronie internetowej Gminy Żelazków, dostępny w Urzędzie Gminy Żelazków oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych Sołectw.
 
Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określiła w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właścicieli nieruchomości.

 • właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w/w deklarację w Urzędzie Gminy Żelazków do dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

Do pobrania:


Deklaracja - plik, który można wydrukować, wypełnić, podpisać a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy w Żelazkowie.

Deklaracja - otwórz formularz
Kompostownik -
otwórz formularz
 


W drugim kwartale 2013 roku Gmina ogłosi przetarg nieograniczony na wybór firmy obsługującej system gospodarki odpadami na terenie naszej gminy.
Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości pojemników, worków i kontenerów na odpady i za zagospodarowanie tych odpadów odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie z gminą Żelazków.
 
Gmina musi zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku odpadów segregowanych oraz ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych. W przypadku nie osiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach na Gminy zostanie nałożona kara finansowa, która zostanie przełożona na mieszkańców poprzez wzrost opłaty miesięcznej.
Apelujemy o rzetelne segregowanie wszystkich frakcji odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itd.).  
 

Prosimy o zorganizowanie przydomowych kompostowników na terenie nieruchomości w celu wyselekcjonowania jak największej ilości odpadów biodegradowalnych (odpady kuchenne - roślinne i ogrodowe, np. fusy z herbaty, resztki warzyw, owoców czy skorupki jajek).
 
Indywidualne kompostowanie w znacznym stopniu umożliwi zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do pojemników, a uzyskany dzięki temu kompost można wykorzystać do nawożenia roślin jako nawóz organiczny.
 
Nieruchomości niezamieszkałe
– wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, biura, szkoły, biblioteki, banki itd.

 
Aktualnie gmina przejęła obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do segregowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).
 

Uchwały Rady Gminy Żelazków:
 

 • Uchwała Nr XXXV/185/13 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała Nr XXXII/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 • Uchwała Nr XXXII/166/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz wysokości stawki tej opłaty,
 • Uchwała Nr XXXIV/179/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/166/12 rady gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz wysokości stawki tej opłaty,
 • Uchwała Nr XXXIV/180/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Żelazków


 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2013-04-05 09:20:16

Wygenerowano: 10 lipca 2020r. 15:35:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.