bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty dodatkowe

Żelazków: Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2011 roku.
Numer ogłoszenia: 142596 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków w 2011 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty drogowe polegające na wykonaniu remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Żelazków wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALFA Maria Dejneka., ul. Legionów 27, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41881,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 40650,06
  • Oferta z najniższą ceną: 40650,06 / Oferta z najwyższą ceną: 40650,06
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie z wolnej reki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zlecono zamówienie na roboty budowlane dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego robót dodatkowych od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia współmiernie wysokich kosztów oraz wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr inż. Paweł Sobczak
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2011-06-03 12:33:21

Wygenerowano: 09 sierpnia 2020r. 04:37:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.