bip.gov.pl
eBIP :: Rejestr zmian :: Organizacja wypoczynku letniego

Organizacja wypoczynku letniego

 

Żelazków: Organizacja wypoczynku letniego w górach, w formie kolonijnej dla 140 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2011 r.
Numer ogłoszenia: 133668 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków , 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zelazkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wypoczynku letniego w górach, w formie kolonijnej dla 140 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2011 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa zamówienia: organizacja wypoczynku letniego w górach, w formie kolonijnej dla 140 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2011 r., w tym : - z rodzin najbiedniejszych, - z rodzin z problemem alkoholowym Rodzaj zamówienia: usługi. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu wypoczynku letniego w górach, w formie kolonijnej dla140 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2011 r. Miejsce kolonii: góry woj. dolnośląskie, małopolskie. Wielkość zamówienia: dla 140 osób w jednym 14 - dniowym turnusie. Pobyt uczestników w ośrodku wypoczynkowym obejmie pełne 14 dni, w tym 13 noclegów . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników kolonii, przy czym prognozowaną liczbę poda Wykonawcy w terminie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, natomiast rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznej liczby dzieci uczestniczącej w kolonii letniej. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby dzieci faktycznie uczestniczących w wypoczynku i podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny jednego skierowania kolonijnego brutto. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat - uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja ). Pierwszy posiłek -obiadokolacja, ostatni posiłek - śniadanie. Podczas pobytu na kolonii uczestnicy wypoczynku muszą mieć stały dostęp do napojów. Zakwaterowanie: Obiekt murowany z liczbą miejsc umożliwiającym zakwaterowanie jednorazowo dla 140 osób, pokoje 3-6 osobowe, z pojedynczymi tapczanikami, wyposażone w węzeł sanitarny, nie dopuszcza się używania łóżek piętrowych, tzw. dostawek jak również zakwaterowania dzieci w namiotach i domkach campingowych, pokoje muszą być wyposażone w szafy, szafki, półki, wieszaki i inne sprzęty umożliwiające rozpakowanie bagażu przez każde dziecko oraz stół i krzesła w liczbie odpowiadającej liczbie zakwaterowanych, pokoje i łazienki muszą być czyste i estetyczne, ciepła woda dostępna 24 godz./ dobę, obiekt kolonijny powinien być ogrodzony i oświetlony. Na terenie obiektu winna znajdować się stołówka i świetlica. Program - w czasie każdego turnusu będzie realizowany: - turystyczny : w oparciu o główne atrakcje regionu, - kulturalny : imprezy w instytucjach zewnętrznych i w ramach obozu, - sportowy : w ramach obozu, - terapeutyczny : dostosowany do potrzeb uczestników obozu i określony po dokonaniu naboru. Inne wymagania: Wykonawca zamówienia musi: - dowieźć dzieci autokarem wyposażonym w klimatyzację na miejsce kolonii i z powrotem z miejscowości, która jest siedzibą Zamawiającego, pod opieką pedagogiczną wychowawców, o zapewnić suchy prowiant i napoje podczas powrotu dzieci z kolonii do domu, - nie pobierać żadnych opłat od uczestników kolonii, - zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom na czas przejazdu i pobytu dzieci na kolonii, - zapewnić bezpłatną opiekę medyczną, lekarsko - pielęgniarską uczestnikom kolonii, - zapewnić bezpłatny dostęp uczestników kolonii do obiektów sportowych i kąpielisk, - zorganizować podczas trwania turnusu co najmniej jedną atrakcyjną całodzienną wycieczkę autokarową, - zapewnić bezpłatny wstęp do zwiedzanych w czasie wycieczek obiektów oraz autokar w przypadku konieczności dowozu dzieci, - zapewnić organizację kolonii oraz kadrę pedagogiczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r., w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12 poz. 67 ze zmianami), - zapewnić warunki bezpieczeństwa, a w szczególności podczas kąpieli i wędrówek górskich zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne (Dz. U z 1997 r. Nr 57, poz. 358). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników kolonii. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 18.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie pobierał wadium.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), dotyczące: 1. 1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności musi posiadać aktualną koncesję organizatora turystyki lub decyzję właściwego wojewody zezwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych lub wypoczynku zorganizowanego albo organizacji imprez turystycznych. 1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności należycie zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na organizacji krajowych letnich obozów lub koloni dla dzieci i młodzieży o wartości nie mniej niż 80 000,00 PLN każda. Należyte wykonanie tych usług musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. referencjami) z podaniem wartości usługi, przedmiotu, daty realizacji i odbiorcy. 1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności musi zatrudniać kadrę pedagogiczną o kwalifikacjach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. , w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania - z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. Dz. U. Nr 218 poz. 1696 (Dz. U. z 1997 r., Nr 12 poz. 67 ze zmianami). 1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej, a szczególności musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 80 000, 00 PLN.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie ( referencje ), wg wzoru załącznik nr 4.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5.2 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( załącznik nr 5 ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5.2 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( załącznik nr 5 ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Kopię aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego opłaconego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 80.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony formularz oferty, zaparafowany i podpisany projekt umowy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zelazkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Żelazków pok. nr 6, Żelazków 138, 62-817 Żelazków..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Żelazków pok. nr 10 (sekretariat) Żelazków 138, 62-817 Żelazków..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Wójt Gminy Żelazków
mgr Andrzej Nowak
 SWIZ - otwórz
Oferta wykonawcy - załącznik nr 1 - otwórz
Ośw. wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 - otwórz
Ośw. wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 - otwórz
Wykaz wykonywanych usług - załącznik nr 4 - otwórz
Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 5 - otwórz
Projekt umowy - załącznik nr 6 - otwórz

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: admin
Data: 2011-05-30 10:16:25

Wygenerowano: 13 lipca 2020r. 17:59:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.