bip.gov.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno, Skarszew i Skarszewek

ZMIANY:
2022-05-19 09:23:26: Dodano wynik do przetargu
2022-05-09 09:07:01: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2022-04-27 10:36:45: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2022-04-27 09:53:36: Dodano plik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
2022-04-25 09:11:26: Dodano plik dot. uzgodnień lokalizacji gazociągów wraz z załącznikami.zip
2022-04-25 09:10:42: Dodano plik Odpowiedzi na pytania do SWZ 2.pdf
2022-04-14 12:21:48: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2022-04-14 12:21:30: Dodano plik Pytania i odpowiedzi do SWZ.pdf
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00117121/01 z dnia 2022-04-11
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno, Skarszew i Skarszewek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żelazków138
1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno, Skarszew i Skarszewek
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c1939bf-b972-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00117121/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-11 11:30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032043/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.8 Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno, Skarszew i Skarszewek
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.zelazkow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: uh04q8kt34/skrytka oraz poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817
Żelazków. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 62 752 18 56, e-mail: obronacywilna@zelazkow.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego, w
szczególności Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żelazków, Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty nie uznane za najkorzystniejsze i z którymi nie zawarto umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z Załącznikami do umowy) będą przechowywane przez okres 10 lat.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani nie będzie miało miejsca profilowanie danych.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do sprostowania tych danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
Załączników), prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do ich przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno, Skarszew i Skarszewek.
2. Zakres robót związany z przebudową drogi w szczególności obejmuje:
a) roboty pomiarowe,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
c) wywóz gruzu z terenu budowy,
d) przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej nawierzchni,
e) wykonanie poszczególnych warstw wg opracowanego projektu branży drogowej,
f) wykonanie robót nawierzchniowych.
3. Kolejność realizacji zadania:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiórkowe (w tym gruzu, humusu i nasadzeń),
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni.
4. Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium 1. – Cena oferty – 60 %
Kryterium 2. – Okres gwarancji – 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 500.000,00 złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych);
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia
takich osób, w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w
kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności
3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.: dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w branży drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 pkt 5 ustawy, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Polisa ubezpieczenia OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 27.04.2022r. do godz. 9:00 wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadkach opisanych w SWZ,
2) zmiana wysokości ceny ryczałtowej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia;
3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie możliwa zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Pzp.
4) zmiana polegająca na rozszerzeniu odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub przedłużenia terminu udzielonej gwarancji będzie możliwa w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.
5) zmiany polegające na zmianie Podwykonawcy (Podwykonawców) lub dalszego Podwykonawcy (dalszych Podwykonawców) lub dołączeniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą możliwe po spełnieniu następujących warunków:
6) zmiana polegająca na zmianie osoby lub osób pełniących funkcję kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru będzie możliwa w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany kierownika budowy bądź kierowników robót, osoba obejmująca funkcję musi
posiadać uprawnienia i kwalifikacje określone w niniejszej SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-27 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-27 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-26

SWZ i Załączniki - Otwórz
Dokumentacja projektowa - Otwórz
 
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski
Data składania ofert:
2022-04-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-27 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2022-04-11 12:02:00
PublikującyB. Kot 2022-04-11 12:02:00
Modyfikował(a) B. Kot 2022-05-19 09:23:26
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Pytania i odpowiedzi do SWZ 116.27 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 39.39 KbPlik pdf
3. Odpowiedzi na pytania do SWZ 2 272.12 KbPlik pdf
4. dot. uzgodnień lokalizacji gazociągów wraz z załącznikami 1.49 MBPlik zip
5. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 49.99 KbPlik pdf
6. Informacja z otwarcia ofert 59.24 KbPlik pdf
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 73.93 KbPlik pdf

Wygenerowano: 04 lipca 2022r. 23:39:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.