bip.gov.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

ZMIANY:
2021-01-08 09:29:24: Dodano wynik do przetargu
2020-12-11 11:29:29: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2020-12-08 10:38:48: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-11-30 14:49:41: Dodano plik espd-request.zip
2020-11-30 14:48:57: Dodano plik JEDZ.doc
2020-11-30 14:46:33: Dodano plik Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf
2020-11-02 12:43:32: Dodano plik Zmiana treści ogłoszenia.pdf
Polska-Żelazków: Usługi związane z odpadami
2020/S 210-513637
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żelazków
Adres pocztowy: Żelazków 138
Miejscowość: Żelazków
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kiełbik, Ewelina Chabierska
E-mail: ug@zelazkow.pl
Tel.: +48 627521850
Faks: +48 627521881
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zelazkow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.zelazkow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Żelazków
Adres pocztowy: Żelazków 138
Miejscowość: Żelazków
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Chabierska, Iwona Kiełbik
E-mail: ug@zelazkow.pl
Tel.: +48 627521850
Faks: +48 627521881
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zelazkow.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer referencyjny: ZP271.14.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Żelazków.
Szczegółowy zakres usług określają stanowiące załączniki do SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Żelazków
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Żelazków.
Szczegółowy zakres usług określają stanowiące załączniki do SIWZ.
Termin realizacji zamówienia od 1.1.2021 do 31.12.2021.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy używane do celów realizacji zamówienia spełniają normę emisji spalin EURO 6 / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Posiadają wymagane odrębnymi przepisami kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych wymienione w SIWZ.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 500 000,00 PLN,
— wykażą roczny przychód netto za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN w każdym roku obrotowym,
— posiadają opłaconą polisę o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na ww. kwotę.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— wykażą główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wykonywane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie. W przypadku usług będących w trakcie realizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę kwoty brutto odnoszące się do już wykonanych części umowy, wpisane do formularza „Doświadczenie zawodowe” stanowiącego załącznik do oferty,
— zapewnią dla celów realizacji zamówienia przynajmniej następujące pojazdy spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 6: ...
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/02/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pokój nr 4 (sala posiedzeń)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2021 r.
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się:
a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2020
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski
SIWZ - otwórz
Załączniki od nr 1 do nr 11 -  otwórz
 
 
Data składania ofert:
2020-12-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-12-08 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2020-10-28 12:21:00
PublikującyB. Kot 2020-10-28 12:21:00
Modyfikował(a) B. Kot 2021-01-08 09:29:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zmiana treści ogłoszenia 69.13 KbPlik pdf
2. Odpowiedzi na pytania do SIWZ 8.02 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ 184.00 KbPlik doc
4. espd-reguest 84.26 KbPlik zip
5. Informacja z otwarcia ofert 410.43 KbPlik pdf
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 363.83 KbPlik pdf

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 12:57:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.