bip.gov.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ZMIANY:
2019-06-27 11:21:24: Dodano wynik do przetargu
2019-06-11 12:16:05: Dodano plik info o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2019-06-04 13:41:23: Dodano plik informacja.pdf
Ogłoszenie nr 547639-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.
Gmina Żelazków: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, krajowy numer identyfikacyjny 25085493200000, ul. -  138 , 62-817  Żelazków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 76-91-008, e-mail ug@zelazkow.pl, faks 0-62 76-91-008.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zelazkow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
NieAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zelazkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta polska, kurier, lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pok. nr 10 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer referencyjny: ZP271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków. 2. Szczegółowy zakres usług określają stanowiące Załączniki SIWZ 3. Zamawiający wymaga między innymi, aby Wykonawca: • utworzył i prowadził na terenie Gminy Żelazków stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniający w łatwy sposób dostęp dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; zapewnił dla nieruchomości jednorodzinnych: pojemniki na odpady zmieszane, worki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, 4/ odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady o pojemności 120 l każdy wraz ze stojakami 3-komorowymi; zapewnił dla nieruchomości wielorodzinnych: kontenery na odpady zmieszane, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, 4/ odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, zabezpieczone przed: wpływem warunków atmosferycznych, rozsypaniem i opróżnianiem przez podmioty (osoby) inne niż Wykonawca; pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być wyposażone w odpowiednie otwory wrzutowe w zależności od rodzaju odpadów; - przekazywał bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - sporządzał roczne sprawozdania, zawierające informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 9na ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zmianami) i przekazywał je Wójtowi Gminy Żelazków: za rok 2019 w terminie do 31 stycznia 2020 r., -Wymagania ogólne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (stacjonarny): • powinien być umiejscowiony na terenie jednej z miejscowości położonych na terenie Gminy Żelazków; • powinien być umiejscowiony w odpowiedniej lokalizacji, która umożliwia dojazd dla wszystkich mieszkańców Gminy Żelazków; • powinien być wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery przystosowane do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych; • powinien być czynny jeden dzień w tygodniu (sobota) w godzinach 800 – 1300; • na PSZOK – powinny być przywożone odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji • powinien być dostosowany do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie takich jak: - przeterminowane leki, chemikalia; - zużyte baterie i akumulatory; - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; - meble i inne odpady wielkogabarytowe (2 x w roku do 5 szt. jednorazowo); - zużyte opony (2 x w roku 4 sztuki z samochodu osobowego); - komunalne odpady niebezpieczne; - odpady budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg jednorazowo w przypadku odpadów lekkich, objętościowych max do 480 litrów – 2 x w roku); • powinien być odpowiednio oznakowany (umieszczona tablica w widocznym miejscu powinna zawierać nazwę PSZOK, nawę i dane teleadresowe Wykonawcy prowadzącego PSZOK, wykaz przyjmowanych odpadów oraz czas pracy PSZOK); • w/w odpady powinny być przyjmowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żelazków w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy Żelazków). • Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do prowadzenia rejestru nieruchomości zamieszkałych i ewidencji przyjmowanych z tych posesji odpadów (w tym: określenie ilości, rodzaju odpadów oraz legitymowania właścicieli nieruchomości) • Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do wystawienia kwitu odbioru odpadów. • Transport odpadów do PSZOK-a mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90510000-5
90514000-3
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 2), ust. 1a i ust. 1b. ustawy Pzp: a) posiadają wymagane odrębnymi przepisami kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701) obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych wymienione w tabeli nr 1 SOPZ; b) posiada aktualne, własne uprawnienia i zezwolenia na zbieranie, transport oraz przetwarzanie odpadów komunalnych c) zawarł umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych; d) zawarł umowy z instalacjami przetwarzającymi odebrane odpady selektywnie zebrane niepodlegające przekazaniu do Regionalnej Instalacji; e)posiada bazę magazynowo–transportową oraz sprzęt niezbędny do należytego wykonywania zamówienia, w szczególności posiada wymaganą ilość pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia , a pojazdy te wyposażone są w moduły GPS umożliwiające śledzenie tras przejazdu i ich pracy oraz spełniają normę emisji spalin co najmniej EURO 5.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: • posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.500.000,00 zł; • wykażą roczny przychód netto za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł w każdym roku obrotowym; • posiadają opłaconą polisę o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na w/w kwotę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • wykażą główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wykonywane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie. W przypadku usług będących w trakcie realizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę kwoty brutto odnoszące się do już wykonanych części umowy, wpisane do formularza „Doświadczenie zawodowe” stanowiącego załącznik do oferty; • zapewnią dla celów realizacji zamówienia przynajmniej następujące pojazdy spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 5: Rodzaj pojazdów Liczba jednostek/sztuk wymagana przez Zamawiającego: pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z przednim załadunkiem co najmniej 2, pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych co najmniej 2, pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej co najmniej 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1-3 powyżej Wykonawca składa: 1'. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2'. dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701) o odpadach, obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wskazane w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. a niniejszej SIWZ. 2. Wykaz należycie wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z podaniem ich rodzaju, wartości (w przypadku usług będących w trakcie realizacji należy podać kwoty brutto odnoszące się do już wykonanej części umowy, a nie wartość całej zawartej umowy), daty, miejsca wykonania i podmiotów ma rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres referencji i innych dokumentów musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. c. tiret pierwszy niniejszej SIWZ. 3. Wykaz pojazdów pozostających w dyspozycji Wykonawcy. - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. c. tiret drugi niniejszej SIWZ. 4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej na poziomie, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b. tiret pierwszy niniejszej SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Zakres dokumentacji musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b. tiret drugi niniejszej SIWZ. 6. Polisę ubezpieczenia OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b. tiret trzeci niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie może być złożone wspólnie. 3) oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, potwierdzające spełnianie wymagania określonego w Rozdziale V ust. 5 niniejszej SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie może być złożone wspólnie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ, Instalacje przetwarzające odpady zał. nr 2 do SIWZ, oświadczenie ustanawiające pełnomocnika zał. nr 9 do SIWZ, zobowiązanie innego podmiotu do oddania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia zał. nr 10.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 04.06.2019 r. do godz. 09.00 wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych ).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Pojazdy używane do celów realizacji zamówienia spełniają normę emisji spalin EURO 6 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: a) zmiana wysokości ceny ryczałtowej brutto będzie możliwa w przypadku: • zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia; • zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych; • zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – zmiana taka jest dopuszczalna jedynie za obopólną zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy; • zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – zmiana taka jest dopuszczalna jedynie za obopólną zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy; b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie możliwa zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp; c) zmiany polegające na zmianie podwykonawcy (podwykonawców) lub dalszego podwykonawcy (dalszych podwykonawców) lub dołączeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą możliwe na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy, z uwzględnieniem nadto postanowienia § 3 ust. 10 niniejszej umowy. 2.Postanowienia zawarte w ust. 1 pkt a) tiret trzeci i czwarty oraz pkt b) i c) powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednak nie stanowią one zobowiązania ani deklaracji Zamawiającego do ich wprowadzenia. 3.Strony dopuszczają nadto możliwość dokonania za ich obopólną zgodą, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zmian niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 4.W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Wykonawcy mogących mieć wpływ na wykonywanie niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

SIWZ i załączniki od nr 1 do nr 11 - otwórz
Załączniki do SIWZ od nr 12 do nr 17 - otwórz


Data składania ofert:
2019-06-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-04 09:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWoźniak Anna 2019-05-15 09:13:00
PublikującyB. Kot 2019-05-15 09:02:07
Modyfikował(a) B. Kot 2019-06-27 11:21:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja z otwarcia ofert 261.09 KbPlik pdf
2. Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty 57.23 KbPlik pdf

Wygenerowano: 29 maja 2020r. 05:19:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.